YA?ADIK?A

 • Cumhur Ers?mer?in bir s?redir devam eden Y?ce Divan yarg?lamas? sona erdi. Ortaya ??kan sonu?: ?d?l gibi ceza! Daha ?nce kamu ??karlar?n? hi?e sayan uygulamalar? nedeniyle haklar?nda dava a??lan enerji eski bakanlar?n?n yarg?lanmas?, baz?lar?n? umutland?rm??t?


  Cumhur Ers?mer?in bir s?redir devam eden Y?ce Divan yarg?lamas? sona erdi. Ortaya ??kan sonu?: ?d?l gibi ceza!
  Daha ?nce kamu ??karlar?n? hi?e sayan uygulamalar? nedeniyle haklar?nda dava a??lan enerji eski bakanlar?n?n yarg?lanmas?, baz?lar?n? umutland?rm??t?. En az?ndan bundan sonrakilerin, kamu ??karlar?na zarar verecek anla?malar yaparken iki kere d???necekleri ?ng?r?lmekteydi. Oysa kamu ??karlar?n? hi?e sayman?n kar??l???nda do?ru d?zg?n ceza al?nmayaca?? konusunda, art?k hi? kimsenin ??phesi kalmad?.
  Kamusal ve ulusal ??karlara kar?? i?lenen su?lar, ??kart?lan kanunlarla su? olmaktan ??kart?ld?. Bu i?i, ?hortumlar?? kesti?ini iddia eden bu h?k?met yapt?. Bir taraftan ?Hortumlar? kestik? dediler, di?er yandan ?hortum kesicilerin? yak?nlar? nedense bu d?nemde a??r? derecede zenginle?meye ba?lad?lar. Tanr? nedense bu h?k?mette bulunanlar?n kendilerine ve yak?nlar?na bu d?nemde ?Y?r? ya kulum, seni kim tutar!? deyiverdi.
  Ers?mer en sonunda mahkum oldu.
  Peki, neden mahkum oldu?
  G?revi k?t?ye kullanmaktan mahkum oldu.
  G?revi nas?l k?t?ye kullanm???
  ?haleye fesat kar??t?rm??, gereksiz yere uzun s?reli ve pahal? do?al gaz anla?malar? yapm??? Bunlar? uzatmak m?mk?nd?r. Sonu?ta Ers?mer, 18 ayr? iddiadan beraat etti, sadece Esenbo?a Mobil Santral ihalesinden 1 y?l 8 ay hapis cezas? ald?. Sonra bu ceza da ertelendi.
  Peki, 18 iddiadan nas?l kurtuldular?
  Afla kurtuldular. Ceza alacaklar? su?lar af kapsam?na girince aklanm?? oldular. Kimler yaralanmad? ki aflardan? G?ne? Taner, Mesut Y?lmaz, H?samettin ?zkan, Ya?ar Top?u, Zeki ?akan, Cumhur Ers?mer? Bu listeyi uzatmak m?mk?nd?r. Ayr?ca AKP ?st d?zey y?netici ve bakanlar?n?n durumunu da unutmamak gerekiyor. ??nk? ??kan her afta mutlaka birileri akland?.
  Af kapsam?na giren su?lar nelerdi?
  Acaba d???nce su?u muydu?
  Antidemokratik yasalar?n iyile?tirilmesi, insan haklar?n?n, demokrasinin, ?zg?rl?klerin geli?tirilmesi i?in yap?lan eylemler miydi?
  Emperyalizme kar?? ulusal ??karlar?n korunmas?, kamu mallar?n?n talan?na kar?? durmak m?yd??
  Tabii ki bunlar?n hi?birisi de?ildi!
  ??lenen su?lar, tam tersine kamunun zarar?na olan uygulamalarla ilgiliydi. ?lkenin gelece?iyle ilgiliydi.
  Sonu??
  Sonu? olarak ne diyelim ki?
  Kamusal ve ulusal ??karlar? savunursan?z; ba??ms?zl?k, demokrasi, bar??, ?zg?rl?kler derseniz cezay? yersiniz! Ama kamusal ve ulusal ??karlar?n yerli ve yabanc? ??kar ?evrelerine pe?ke? ?ekilmesi i?in elinizden geleni yaparsan?z, eninde sonunda affedilirsiniz. ??nk? sistem bu ?ekilde kurulmu?tur. Sistem ancak bu ?ekilde i?leyecek ki, k?resel sermaye, d?nya egemenli?ine bir ad?m daha yakla?s?n. ??nk? hedefe al?nan ?lkeler ancak bu t?r uygulamalarla ?k?vam?na? getirilir. Ve bu k?vam?na getirme operasyonunda, enerji uygulamalar? ve politikalar? (?retimden t?ketime kadar bir b?t?n olarak) bir kement gibi s?kmaktad?r ?lkemizin bo?az?n?.
  Son se?imdeki sonu?lar da bence bu k?vam?na getirilmenin g?stergesidir. Toplumun hangi s?n?fsal katmanlar?n?n kimlere oy verdi?ine bakt???m?zda bunu a??k?a g?rmekteyiz. B?t?n bunlar g?steriyor ki, toplumculara ?ok g?rev d??mektedir. ??nk? bir?ok stratejik ve taktiksel tutumlar?n yeniden g?zden ge?irilmesi bence bir zorunluluktur.
  Enver ?at
  www.evrensel.net