D?DF Gen?lik Kamp? ba?lad?

Demokratik ???i Dernekleri Federasyonu?nun (D?DF) Geleneksel Gen?lik Kamp?, bu y?l Almanya?n?n N?rnberg kentinde 300 gencin kat?l?m?yla ba?lad?. Fransa, Hollanda, Avusturya ve Almanya?n?n de?i?ik kentlerinden ...


Demokratik ???i Dernekleri Federasyonu?nun (D?DF) Geleneksel Gen?lik Kamp?, bu y?l Almanya?n?n N?rnberg kentinde 300 gencin kat?l?m?yla ba?lad?. Fransa, Hollanda, Avusturya ve Almanya?n?n de?i?ik kentlerinden N?rnberg yak?nlar?ndaki Willy-Brandt Zeltlagerplatz Reinzhofen kamp alan?na uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra ula?an gen?ler, yeni arkada?larla tan??man?n heyecan?n? ya?ad?lar. Daha ?nce de D?DF?in gen?lik kamplar?na kat?lan gen?lerin g?zleri, hemen bu kamplarda tan??t?klar? arkada?lar?n? ar?yordu.
Ba?ta D?DF?in N?rnberg Derne?i olmak ?zere b?lge derneklerinin ?yeleri ve gen?ler, birka? g?n ?nceden kamp yerini haz?rlayarak gen?lere g?zel bir ortam haz?rlad?lar. Cuma g?n? ba?layan kamp?n ilk g?n?n? yerle?me ve tan??ma ?eklinde ge?iren gen?ler, daha sonra aralar?nda 13 ki?iden olu?an kamp komitesini se?tiler.
?al??ma gruplar?
Ard?ndan 4 ana alana d?n?k olarak ?al??ma gruplar? olu?turuldu; gazete, televizyon ve radyodan olu?an medya, tiyatro ve ?iirden olu?an edebiyat, dans, hip hop ve folklordan olu?an m?zik ve spor grubu. Gen?lerin ?al??ma gruplar?na yo?un ilgi g?stermesi dikkat ?ekiciydi.
K?lt?r ve edebiyat gruplar?, ?rettiklerini kamp?n kapan?? ?enli?inde sergileme hedefini ?nlerine koydular. Kamp televizyonu, radyosu ve kamp gazetesi (Kamp Ate?i) yay?n hayat?na ba?lad?. Spor grubu da kamp olimpiyatlar?n?n haz?rl?klar?na ba?lad?.
??le yeme?inin ard?ndan Gazeteci-Yazar Ya?ar Atan?la mitoloji ?zerine yap?lan s?yle?iye gen?ler yo?un olarak kat?ld?lar.
Alternatif ya?am
Ak?am yeme?inin ard?ndan kamp?n a??l?? ?enli?i ger?ekle?tirildi. B?y?k ?ad?rda Melike S?mb?l ve Yusuf Aslan?n?n kampa kat?lan gen?leri selamlamas? ile ba?layan ?enlik, gece ge? saatlere kadar s?rd?. ?enlikte D?DF Gen?lik ad?na bir konu?ma yapan Oktay Demirel, D?DF gen?lik kamplar?n?n; alternatif ya?am sunmak, kar?? kar??ya olunan hi?bir sorunun ??z?ms?z olmad???n? g?stermek a??s?ndan gen?lere olanaklar sundu?unu vurgulad?. Gen?li?in ya?ad??? sorunlara de?inen Demirel, egemenlerin gen?leri b?lmeye ?al??t???n?, d?nyan?n de?i?ik yerlerinde s?ren sava?lara kar?? 10 g?nl?k kamp s?resince ortak ya?am?, bar??? ve karde?li?i g??lendireceklerini, gen?li?in b?l?nmesine izin vermeyeceklerini s?yledi.
Daha sonra Mainz?den Grup Hasat, Hollanda?dan kampa kat?lan Volkan, Bochum?dan Grup Evrensel, Stuttgart ve Bremen?den gen?ler sahneye ??karak gen?lere co?kulu anlar ya?att?lar. Birlikte halay ?ekerek ve ?ark?lar s?yleyerek ge? saatlere kadar e?lenen gen?lere, Hollanda?dan kampa kat?lan ?zg?l ve Siegen?den Yasemen ?iirler okudu.
D?DF Gen?lik Kamp? pazar g?n? sona erecek. (HABER MERKEZ?)

Gen?ler neden kampa kat?ld??

?a?da? Y?lmaz (Viyana, 22): Bu benim ???nc? kampa kat?l???m. Bu sene bilgilenmek a??s?ndan seminerlerden ?ok ?ey bekliyorum. Daha ?nce arkada? edinmek ve daha fazla gen? ile tan??ma amac? ile kampa geliyordum. Ama art?k politik konularda bilgilenmek ve tart??malara kat?lmak istiyorum. Medya grubunda yer al?yorum.
Bar?? ?eng?l (Siegen, 24): Kampta ?ok say?da gen?le tan??mak ve beraber e?lenmek istiyorum. Ya?ad???m?z sorunlar? tart??mak ve ??z?m bulmak istiyorum.
Duygu Aslan (Wetzlar): Benim kampa ???nc? kez kat?l???m, bu kampta hem eski arkada?lar?m? g?rmek istedim hem de yeni arkada?lar edinmeyi umut ediyorum. Kamptan beklentim, politika ve g?ncel hayattaki geli?meler konusunda daha yak?ndan bilgilenmek. ?al??malara kat?larak kampa katk?da bulunmak istiyorum. B?ylesi bir gen?lik toplulu?unun i?inde yer almaktan ?ok mutluyum.
Serhat Tatl? (M?nih, 18): ?lk defa kampa kat?l?yorum. Tart??malara kat?l?p kendimi geli?tirmek istiyorum. Kampta arkada?lar?mla birlikte e?lenmeyi ve payla?may? d???n?yorum.
Elmas G?ng?r (Essen, 21): Bir?ok kez D?DF Gen?lik Kamp??na kat?ld?m. Her kat?ld???m kamp?n bir yeni ?zelli?i oldu?u i?in hi?bir kamp? ka??rm?yorum. Her defas?nda yeni ?eyler ??renip e?leniyorum. Hi?bir kamp di?erine benzemiyor. Arkada?larla tart???p dayan??mada bulunuyoruz.
Deniz Can (Fransa, 18): Ben kampa T?rk?emi geli?tirmek, gen?lerle tan??mak ve e?lenmek i?in geldim.

Kat?l?m?n yo?un olmas? bizi sevindirdi.
Eylem G?n (Kamp Komitesi ?yesi): ?lk defa kampa kat?lan gen? ?ok. Bu gen?lere bilgilenmeleri, dostluk ve arkada?l?klar?n? geli?tirmeleri konusunda yard?mc? olmak, dayan??ma duygular?n? peki?tirmek istiyoruz. Gen?lere alternatif bir tatil ve ya?am sunuyoruz. Gen?ler, daha ?nceki kamplar?m?zda oldu?u gibi bu kampta da hi?bir sorunun ??z?ms?z olmad???n? ??renecekler. 13 tane ?al??ma grubu olu?turduk. Bu ?al??ma gruplar?na gen?lerin kat?l?m?n?n yo?un olmas? bizi sevindirdi. Kamp sonuna kadar da bu ilginin devam edece?ine inan?yorum. Kamp s?resince ??renci, i??i ve ??rak, y?ksek??renim alanlar?na ili?kin birim toplant?lar? ger?ekle?tirilecek, toplant?lara gen?lerin kat?lmalar?n?, bilgi, birikim ve g?r??lerini bizlerle payla?malar?n? bekliyoruz.
www.evrensel.net