lidya?n?n son kral? kroesus ? 2

  • Yaz?m?z?n ilk b?l?m?nde Kral Kroesus -bug?nk? ad?yla Karun- ile yap?lan r?portaj? yazm??t?k.

    Yaz?m?z?n ilk b?l?m?nde Kral Kroesus -bug?nk? ad?yla Karun- ile yap?lan r?portaj? yazm??t?k. Gazeteci, Karun?a zenginli?inin s?rr?n?, ?tuttu?unun alt?n oldu?u? y?n?ndeki s?ylentiyi, Musa peygamberin teyzesinin o?lu olup olmad???n? ve hazinesini nas?l korudu?unu sormu?tu:- Peki say?n kral?m?z Kroesus, hazinenizi nas?l koruyorsunuz?Karun kurnazca g?l?msedi:- Ben tarihe kilidi bulan kral olarak ge?tim, haberiniz yok mu?R?portaj bitince Karun gazeteciden, r?portaj?n son halinin e-posta olarak kendine g?nderilmesini istedi ve ekledi: Adresim [email protected]!Vakit ??len olmu?, yeme?in ard?ndan Karun?un ?zerine bir a??rl?k ??km??t?. Yata??n?n haz?rlanmas?n? buyurdu. Hizmetliler derhal Kral??n yata??n? haz?rlad?lar. Bir s?re sonra Karun tatl? bir g?nd?z uykusuna dalm??t? bile. Sevgili okurlar, bilir misiniz, insan en derin, en komplike r?yalar?n? g?nd?z uykular?nda g?r?r. Karun?un r?yas? da bu t?rden bir r?ya idi i?te. R?yay? onun a?z?ndan aktarmaya ?al??al?m: ?G?zel Lidyam, y?k?lm??, viran olmu?. Ahhh! Nereden bilirdim, me?er ?lkemin son kral? imi?im ben! Bir zaman yeller esmi? Anadolu?da. Sonra Orta Asya?dan gelen kavimler doldurmu?lar bo?lu?u. Devlet ?st?ne devlet kurmu?lar. Derken Milattan Sonra 20. Y?zy?l?a gelinmi?. Sekiz kat toprak olmu? mezar?m?n ?st? ve yan?ba??ndaki hazinelerim. Be? k?yl?, ?zmir karayolu ?zerinde, U?ak?a 25 kilometre uzakl?ktaki G?re K?y? yak?nlar?ndaki mezar?ma t?nel kaz?p girmi?. Yaln?zca bir tutam sa?? kalm?? olan krali?emin t?m m?cevherlerini alm??lar. Ve 65 bin liraya satm??lar. Bir y?l sonra ayn? b?lgede bir soygun daha olmu?. Soyguncular 150 par?a alt?n tak?, g?m?? kap ve t?ts? kab?n? al?p, gitmi?ler ve 160 bin liraya satm??lar. ???nc? soygun ise 1968?de olmu?. Mezarda alt?n kalmad??? i?in soyguncular ?duvar resimlerini? ve di?er ?tarihi kal?nt?lar?? alm??lar ve 40 bin liraya satm??lar. Sonra soyguncular yakalanm?? ama ?al?nanlardan haber yok... Bu par?alardan 55 tanesi, 1985?te, ABD?de, Metropolitan M?zesi?nde sergilenmi?. Di?er eserler ise ayn? m?zenin depolar?nda saklan?yormu?. T?rkiye denilen ?lke 1987?de, zaman a??m?n?n dolmas?na 13 g?n kala ?Metropolitan M?zesi aleyhine? dava a?m??. Dava 6 y?l s?rm??. 1993?te benim hazinelerimi T?rkiye?ye iade etmi?. Ve hazinem U?ak?a getirilip U?ak Arkeoloji M?zesi?nde sergilenmeye ba?lanm??. 2.500 y?l ?nce ya?ad???m topraklara... ?ok sevdi?im hazinem niyayet g?ven alt?nda imi? art?k. Fakat 2006 y?l?nda en de?erli par?am olan Kanatl? Denizat? bro?um sahtesiyle de?i?tirilip i? edilmi?. M?ze m?d?r? tutuklanm??. Aradan bir y?l ge?tikten sonra 38 par?an?n daha kasadan arakland??? fark edilmi?. Kasadan araklanm??. Benim hazinem... Kilidin mucidi benim, Kral Kroesus?un hazinesi...?
    M. ?ner
    www.evrensel.net