Bush: Sonuna kadar Irak?tay?z

Irak i?gali ile Vietnam aras?nda ?benzerlik? kuran Bush, geri ?ekilme bask?lar?na kar?? zaman kazanmaya ?al???rken, ?Ba?kan oldu?um s?rece Irak?tan ?ekilmeyece?iz? dedi


ABD Ba?kan? George Bush, ilk kez Irak ve Vietnam sava?lar?n? kar??la?t?rarak, ?Irak?tan ?ekilmeleri halinde, bu ?lkede Vietnam?dakine benzer bir ?iddet ortam? do?aca??n?? iddia etti. Bu a??klamas?yla ABD?de son aylarda giderek artan ?ekilme bask?s? kar??s?nda zaman kazanmaya ?al??an ve korku politikas?na devam eden Bush, Irak?ta kalmay? savunmak i?in Vietnam Sava???n? ?ne s?rd??? a??klamas?nda, ?Ba?kan oldu?um s?rece Irak?tan ?ekilmeyece?iz? dedi.
?kinci D?nya Sava??, Kore Sava?? ve Vietnam Sava?? gibi Irak??n i?galinin de ?ideolojik bir m?cadele? oldu?unu s?yleyen Bush, Irak?tan ?ekilmelerinin, ?El Kaide saflar?nda bir zafer? olarak alg?lanaca??n? da belirtti.
Vietnam Sava?? benzetmesi, bug?ne de?in s?rekli i?gal kar??tlar? taraf?ndan kullan?l?yordu. Bush ise bu k?yaslamaya ?iddetle kar?? ??k?yordu. Bir?ok ?evre, ABD?nin, Irak?ta Vietnam?da oldu?u gibi b?y?k bir felaket ya?ayaca??n? ifade ediyor.
Tarih ?arp?t?c?l???
ABD Ba?kan?, Kansas kentinde, ?o?u Vietnam ve G?neydo?u Asya?da sava?m?? eski askerlere hitaben yapt??? konu?mada, ?Hemen ?ekilirsek Vietnam?da yapt???m?z hatalar? tekrarlam?? oluruz? ifadeleriyle ABD?de ?zelikle ?n?m?zdeki ay s?cak g?ndemi olu?turacak ?ekilme bask?lar?na direnebilece?inin sinyalini verdi.
?Ba?kan oldu?um s?rece Irak?tan ?ekilmeyece?iz? diyerek, ?ekilme bask?s? yapan Demokrat ve di?er ABD?li ?evrelere mesaj veren Bush, ?Vietnam??n tart???lmaz miras?, milyonlarca masum ki?inin ABD?nin ?ekilmesiyle ?dedi?i bedeldir? dedi. Bush, bu ifadelerle, ?ekilme sonras? Vietnam?daki durum ile Kambo?ya?da ortaya ??kan K?z?l Kmer rejimini kast etti. Ancak Bush?un bu kast?, tart??malara da neden oldu.
Bir?ok uzman ile tarih?i, ABD?nin Vietnam?dan ?ekili?inin, tam anlam?yla bir ?ekilme olmad???n?, hatta Kambo?ya?ya y?nelik bir sald?r? oldu?unu hat?rlatarak, ABD Ba?kan? Bush?un ?hedef ?a??rtmaya? ?al??t???n? vurgulad?.
Kansas?taki a??klamas?nda da, ?nceki bir?ok a??klamas?nda oldu?u gibi, ?E?er i?i bitirmeden ?ekilirsek, ter?ristler bizi evimize kadar kovalar? diyerek, ABD?lileri korkutmaya ?al??an Bush, ?Vietnam Sava??, Irak?ta sab?rl? olmam?z gerekti?ini ??retmi?tir. Bir Pakistan gazetesine deme? veren Usame Bin Ladin, ?ABD?liler Vietnam?da h?k?metlerine kar?? ayakland?lar. Bug?n de ayn? ?eyi yapmal?lar? dedi. Japonya?n?n ?kinci D?nya Sava???ndaki yenilgisini bir demokrasiye d?n??t?rmesinde ABD?ye yol g?steren idealler ve strateji, ?u an bizi Afganistan ve Irak?ta tutan nedenlerin ayn?s?d?r? diye konu?tu.
Gereksiz ve cahilce
Bu arada ABD Senatosu?ndaki Demokratlar?n lideri Harry Reid, Bush?un benzetmesi i?in ?gereksiz? ifadesini kullan?rken, Bush?un Vietnam?da sava?m?? 2004 ba?kanl?k se?imlerindeki rakibi John Kerry ise, benzetme i?in ?cahilce? dedi.
ABD, Irak?ta ?yeni strateji? belirlemek i?in i?gal birliklerinin ba??nda bulunan ABD?li komutan General David Petraeus?un, eyl?l ay?nda ?lkedeki duruma ili?kin haz?rlayaca?? raporu bekliyor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net