Bu seneki ?eylemce? de bitti

Temelinde toplumsal bask?lara isyan niteli?ini ta??yan rock m?zik k?lt?r?n? sava? kar??t?, anti-fa?ist ve anti-kapitalist bir duru? ile harmanlayan Bar??arock Festivali ?spanyol rock grubu Boikot? un verdi?i konser ile sona erdi


Temelinde toplumsal bask?lara isyan niteli?ini ta??yan rock m?zik k?lt?r?n? sava? kar??t?, anti-fa?ist ve anti-kapitalist bir duru? ile harmanlayan Bar??arock Festivali ?spanyol rock grubu Boikot? un verdi?i konser ile sona erdi. Festivalde konserlerin yan? s?ra ?e?itli tiyatro gruplar?ndan oyunlar da sergilendi, toplumsal mesajlar i?eren sinema filmleri g?sterildi. K?resel BAK, Dur De Giri?imi, 78?liler Vakf? gibi ?e?itli demokratik kitle ?rg?tlerinin organize etti?i s?yle?iler d?zenlendi. Bu sene ki Bar??arock?ta dikkati ?eken bir ba?ka olay ise festivale kat?lm?? olan Bulutsuzluk ?zlemi grubu ?yelerinin bir k?s?m dinleyici taraf?ndan protesto edilmesiydi. Bulutsuzluk ?zlemi?nin ?a?layan Cumhuriyet Mitingi?nde konser vermesini darbe ????rtkanlar?na destek olarak niteleyen bir grup dinleyici Bulutsuzluk ?zlemi sahneye ??kt???nda ?Cuntac? Nejat Bar??arock?tan Defol? slogan?yla rahats?zl?klar?n? dile getirdi.
Festival kapsam?nda, Softrock?tan Heavy Metal?e kadar rock m?zi?in ?e?itli t?rlerini icra eden yerli gruplar?n yan? s?ra M?s?r, ?ran, ?rlanda gibi ?lkelerden gelen yabanc? gruplar da dinleyicilerle bulu?tular. ?zellikle Cumartesi gecesinin son grubu olarak sahneye ??kan, postrock?n karamsarl???n? elektronik ??elerle olduk?a ba?ar?l? ?ekilde sentezlemi? ?rlandal? grup ?God Is An Astronaut? g?rsel ??elere de yer veren sahne performans?yla seyircileri adeta b?y?ledi.
?? g?n boyunca insanlara m?zik dolu ve e?lenceli bir haftasonu ge?irtmeyi ba?aran Bar??arock festivalindeki en b?y?k olumsuzluk ise festival alan?ndaki tuvaletlerin yetersizli?i ve yemek standlar?n?n ?n?nde olu?an uzun kuyruklard?. Tuvalet ve yemek standlar?ndaki bekleme s?resine ve ?ok k?t? kokan tuvaletlere katlanamayan bir ?ok kat?l?mc? ihtiya?lar?n? kar??lamak i?in festival alan? olan Mehmet Akif Ersoy Piknik Alan???ndan Sar?yer?e gitmek zorunda kald?. Bu sene be?incisi yap?lan Bar??arock sayesinde insanlar bir kez daha m?zik dolu bir hafta sonu ge?irirken t?m insanl???n ba??na bela olan Amerikan emperyalizmi, etnik, dini ve cinsel ayr?mc?l?k, k?resel ?s?nma gibi sorunlara kar?? tepkilerini ortaya koydular. (?stanbul/EVRENSEL)

G?R??LER
Eren Ayaz: Bu sene iki ayr? sahnenin olmas? kat?l?m? art?rd?. Kampta ad?m atacak yer yok. Kat?l?m ge?en seneden fazla.
?Kocaeli Rock: K?resle Is?nmaya Kar??? grubu s?zc?s? Koray Zong?r: Seneye Kocaeli?nde bir rock festivali d?zenleyece?iz. Her yerelin, ?ehrin kendi ?al??mas? ve etkinlikleri olmal?. Rock her insanla bulu?mal? ve her sorunu dile getirmeli.
Memed S?mer: G?venlik g?revlileri polis gibi davran?yor. Alternatif festival ?zelli?i olsayd?, K?rt m?zik gruplar? olmal?yd?. ?ar Neva grubu ve di?er bir ?ok K?rt grubunun olmamas? farkl? sorular? akl?m?za getiriyor. Rock??n kimli?i muhalif olmas?d?r. ??k ?ark?n? s?yle ama bir ?eye dokunma anlay??? var. Oysa rock bir bak?? ve duru?tur.
U?ur Karakulluk
www.evrensel.net