30 Ağustos 2007 00:00

Ezginin G?nl??? 25. y?l?n? kutlad?

Gecede Vasiliki ?K?l Vakti?, Haluk Levent ?Sabah T?rk?s??, G?rol A??rba? ?Yaprak?, Sunay Ak?n ?Seni D???nmek?, Ya?ar ?Ebruli?, G?ndo?arken ?Terlikli ?ark??, Feyza Erenmemi? ?K???k Han?m?n ?ark?s??, ...

Paylaş

25 y?la da??lan ?ark?lar?n?, 25. y?lda ??eyrek? adl? alb?mde toplayan Ezginin G?nl???, s?rpriz konuklar e?li?inde Kuru?e?me Arena Sahnesi?ndeydi. Alb?me konuk olan sanat??lar?n yan? s?ra grubun ?ark?lar?n? kendi yorumlar?yla seslendiren bir?ok sanat??n?n kat?ld??? gecenin sunuculu?unu ise Grup G?ndo?arken?den Burhan ?e?en yapt?.
Gecede Yavuz Bing?l ?K?????m?, Vokaliz ?Sardunya?, Haluk Levent ?Sabah T?rk?s??, G?rol A??rba? ?Yaprak?, Sunay Ak?n ?Seni D???nmek?, Ya?ar ?Ebruli?, G?ndo?arken ?Terlikli ?ark??, Feyza Erenmemi? ?K???k Han?m?n ?ark?s??, Bulutsuzluk ?zlemi ?H?k?ms?zd?r?, Vasiliki ?K?l Vakti? isimli ?ark?lar? yorumlad?.Konserde t?m sanat??lara G?rol A??rba? ve orkestras? e?lik etti. Ezginin G?nl??? solistlerinden H?sn? Arkan, ?Organizasyonu dostlar?m?z?n ve bizim iyi m?zik yapt???m?z? d???nen arkada?lardan destek alarak ger?ekle?tirdik? dedi. Arkan, organizasyonun ba??ndan beri deste?ini esirgemeyen ve i?i ?stlenen Burhan ?e?en?e ve grup ?yelerinden G?khan T?mkaya?ya te?ekk?r etti. Burhan ?e?en de Arkan?a, ?Teklif edilen ?cretin iyi olmas? ve sigortam?n yap?lmas?ndan dolay? grubun teklifini kabul ettim? ?eklinde bir espriyle kar??l?k verdi.
Yavuz Bing?l ise ?K?????m? isimli ?ark?y? okuduktan sonra Ezginin G?nl????ne nice 25. y?llar dile?inde bulundu. Yunanl? sanat?? Vasiliki ise memleketiyle birlikte y?re?ininde yand???n? s?yleyerek ?K?l Vakti? isimli ?ark?y? seslendirece?ini ifade etti. Vasiliki, ??ark?n?n s?zlerinde nar a?ac?, sak?z a?ac? gibi ?ok g?zel a?a?lar?n adlar? ge?iyor. ?ark?y? a?a?lara adayal?m. ?evremize sayg?l? olal?m, insan gibi ya?ayal?m? diye konu?tu. Vasiliki?nin konu?mas? b?y?k alk?? ald?. Ezginin G?nl????n?n solistlerinden H?sn? Arkan, G?khan T?mkaya e?li?inde ?Sevgi Duvar?? isimli ?ark?y? seslendirdi. ?ark? esnas?nda dev ekranlardan Can Y?cel?in g?r?nt?leri yans?t?ld?. ?Bug?ne kadar biz ba?kalar?n?n ?ark?lar?n? pek seslendirmedik, arada barlarda s?yledi?imiz oldu. Mesela Hac? Arif Bey?den? diyen H?sn? Arkan, Grup G?ndo?arken?den ??ocuklu?um Diyarbak?r?? s?yledi.
100. y?lda bulu?mak ?zere
Gecenin sunuculu?unu ?stlenen Burhan ?e?en?in, ?Bedeni burada olmasa da ruhu burada? dedi?i Bar?? Akarsu?nun seslendirdi?i ?Leyla? isimli ?ark?, CD?den ?al?nd?. ?ark?n?n, Akarsu?nun konserlerinden ve kliplerinden g?r?nt?ler e?li?inde dinlenilmesi duygulu anlar ya?anmas?na neden oldu. ?ark? bitti?inde Bar?? Akarsu, konsere kat?lan binlerce ki?i taraf?ndan uzun s?re alk??land?. Burhan ?e?en de Bar????n mutlaka bu alk??lar? duydu?unu belirtti. ?ark?c? Ya?ar ise ?Ebruli? isimli ?ark?y? H?sn? Arkan?la birlikte s?yledi. Ya?ar, kendisine de ilham veren bir grubun konserinde yer alman?n onur verici oldu?unu s?yledi. Grubun ilk alb?mlerinde vokal yapan Feyza Erenmemi? ise ?K???khan?m? ?ark?s?n? seslendirdi. G?rol A??rba? ?Yaprak? Y?ksek Sadakat, ?Ayr?l???, Vokaliz?in de Sardunya?y? seslendirmesinin ard?ndan Ezginin G?nl???, geceye kat?lan b?t?n sanat??larla sahneye ??kt?. Burhan ?e?en?in konseri izleyen kad?nlar? da sahneye davet etmesiyle b?y?k bir koro e?li?inde ?D??ler Soka??? isimli ?ark? seslendirildi. Konserin bitiminde herkese ?ok te?ekk?r eden H?sn? Arkan, ?100. y?lda da g?r??mek ?zere? dedi. (?stanbul/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

Rock?n Coke 5. y?l?nda

SONRAKİ HABER

Bursa’da KESK üyeleri, İstanbul bölge mitingine çağrı yaptı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa