Kaynaklar yetmezse deniz suyu kullan?labilir

?stanbul B?y?k?ehir Beyediye Ba?kan? ?ehrin suyunun y?zde 15?inin denizden kar??lanaca??n? s?yledi


?stanbul B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Kadir Topba?, su s?k?nt?s?n?n ?deniz suyundan i?me suyu ?retilerek? ??z?lece?ini s?yledi. Yap?lan a??klamada, kurulacak tesisler i?in ihale haz?rl?klar?n?n ba?lat?ld???na dikkat ?ekilerek, tesisin g?nl?k 150 bin ton su sa?lay?p ?stanbul?un su t?ketiminin y?zde 10-15?ini kar??layaca?? dile getirildi.
Su s?k?nt?s?na ??z?m olarak g?sterilen deniz suyu konusunda bilgilerine ba?vurdu?umuz uzmanlar, bu t?r yollara ba?vurulmadan ?nce var olan kaynaklar?n do?ru ve ekonomik y?netilmesi gerekti?ini dile getirdiler. Kaynaklar?n yeterli olmamas? halinde, ba?ka b?lgelerin ekosistemine zarar vererek uzaktan su getirmek yerine deniz dahil olmak ?zere var olan kaynaklar?n kullan?lmas? gerekti?ini dile getiren uzmanlar, denizden su alma i?leminin maliyetli oldu?una ve su al?rken denizde ya?ayan canl?lar?n ya?am alanlar?n?n korunmas? gerekti?ine dikkat ?ektiler.
?En uygun yer tespit edilmeli?
?Denizden su al?n?rken pek ?ok fakt?r d???n?lmeli? diyen Y?ld?z Teknik ?niversitesi ?evre M?hendisli?i Fak?ltesi ??retim ?yesi Prof. Dr. Beyza ?st?n, denizden su al?nmadan uzun bir fizibilitenin yap?lmas? gerekti?ini aktard?. Suyun ne kadar derinden al?naca??, al?nd??? b?lgede canl?lar?n ya?am?na etkisi, nas?l ar?t?laca?? gibi pek ?ok unsurun ?nemli oldu?unun alt?n? ?izen ?st?n, ?stanbul i?in ise suyun hangi denizden al?naca??n?n da ?nemli oldu?unu ifade etti. ??rne?in Marmara bunun i?in olduk?a kirli, Karadeniz?in durumu ise tart??mal?. Ve bu sistem olduk?a maliyetli. Suyun sadece tuzdan ar?nd?r?lmas? bile pahal?yken, buna bir de denizin kirlilik oran?n? eklersek bu maliyet giderek artacakt?r? diyen ?st?n, maliyetinden ?nce yap?lacak fizibilite ?al??malar? ile en uygun yerin tespit edilmesi gerekti?i ve suyun ilk a?amada dip ?amurundan uzak ve y?zeyden en az 200 metre dirinden al?nmas? gerekti?ini aktard?. ?st?n, ilk 200 metrede yo?un bir canl? ya?am?n?n bulundu?una dikkat ?ekti.
?Ama bunlardan da ?nce ?stanbul ve di?er kentler i?in suyun nas?l kullan?ld???na bakmak laz?m ki bu konuda pek i? a??c? bir durum yok? diyen ?st?n, var olan kaynaklar?n do?ru kullan?lmamas?ndan altyap?dan kaynakl? ka?aklar?n ?nlenmemesine kadar ?ok say?da yola ba?vurulabilece?ini s?yledi. Bunlar?n yap?lmas?na ra?men kaynaklar?n yetmemesi halinde denizden su al?nabilece?ini s?yleyen ?st?n, ?Ba?ka ekosistemleri bozarak d??ar?dan su getirilece?ine, yak?nda olan kayraklar kullan?lmal?; uygun bi?imlerde yap?lmas? kayd?yla deniz suyu da buna dahil? dedi.
Kaynaklar do?ru kullan?lmal?
Sistemin pahal? oldu?una dikkat ?eken Yrd. Do?. Dr. Mithat Bako?lu da ??nsanlar?n ihtiya?lar?n?n kar??lanabilmesi i?in ?e?itli yollara ba?vurulabilir. Deniz suyu da bunlardan birisi, ancak suyun al?nmas? i?in uygun ko?ullar yarat?lmas? ile birlikte? dedi.
Denizden su al?nmas? gibi y?ntemlere kaynaklar?n yetersiz olmas? halinde ba?vurulmas? gerekti?ine dikkat ?eken Bako?lu, ?Y?netimler suyu ?Tanr??n?n suyu? olarak niteleyerek sonsuzmu? gibi davran?yorlar ve t?kenmemesi i?in gerekli tedbirleri alm?yorlar? dedi. Belediye park ve bah?elerin i?ilebilir suyu kulland???n? ifade eden Bako?lu, yine ?ehrin temiz suyunun ?nemli bir b?l?m?n?n altyap?n?n eskimesi ve eksikleri nedeni ile bo?a akt???n? s?yledi. Kaynaklar?n do?ru kullan?lmas? gerekti?ini aktaran Bako?lu, ??ncelikle gerekenler yap?lmal? ve ard?ndan elbette ihtiya? oldu?unda deniz suyu da kullan?labilir? dedi. (?stanbul/EVRENSEL)
?ahin Do?an
www.evrensel.net