03 Eylül 2007 00:00

Kad?k?y'de bar?? ve karde?lik sesleri

1 Eyl?l D?nya Bar?? G?n? nedeniyle Kad?k?y'de d?zenlenen mitinge yakla??k 2 bin ki?i kat?ld?.

Paylaş

1 Eyl?l D?nya Bar?? G?n? nedeniyle Kad?k?y'de d?zenlenen mitinge yakla??k 2 bin ki?i kat?ld?. S?k s?k bar?? yanl?s? sloganlar?n at?ld??? mitingin ard?ndan polis aralar?nda tertip komitesi ?yelerinin de bulundu?u 17 ki?iyi g?zalt?na ald?.
DTP, EMEP, ?DP, ESP, KESK ve 78'liler Derne?i'nin de aralar?nda bulundu?u ?ok say?da kitle ?rg?t? taraf?ndan d?zenlenen 'Bar?? Mitingi' i?in y?zlerce ki?i Kad?k?y'de Numune Hastanesi ?n?nde topland?. Burada, "Bar?? ya?at?r sava? ?ld?r?r", "?engal halk? yaln?z de?ildir", "Halk i?in Anayasa bar??a bir ?ans" gibi pankart ve d?vizler a?an bar?? severler, kortejler olu?turarak Kad?k?y Meydan?'na y?r?d?ler.
Mitinginin a??l?? konu?mas?n? yapan Tertip Komitesi Ba?kan? DTP ?stanbul ?l Ba?kan? Mehmet ?akar, halklar ve ?zg?rl?kler i?in bar?? istediklerini belirterek, emperyalistlerin kendi ??karlar? i?in Ortado?u?da i? sava? ??kartarak halklar? birbirlerine k?rd?rd???n? s?yledi. Bar??a ve karde?li?e inanarak biraraya geldiklerini belirten ?akar, ?T?rkiye hala ?rk??, hala K?rt sorununu kabul etmiyor. Bar?? i?in ba?ta ?mral? olmak ?zere t?m tek ki?ilik cezaevlerinin kald?r?lmas? ve siyasal af ilan edilmesi gerekiyor. Yeni gerginliklerin ya?anmamas? i?i operasyonlar durdurulmal?, faili me?hul cinayetlerin failleri bulunmal?? diye konu?tu.
?DP ?stanbul Milletvekili Ufuk Uras ise h?k?metin program?nda K?rt sorununun ??z?m? i?in hi?bir madde bulunmad???n? s?yledi. Bunun i?in g?revin kendilerine d??t???n? belirten Uras, "Bu ?lkede bar?? i?in siyasi irade ortaya konmazsa ba?kalar? iktidara geliyor. Bizi tan?mayan? biz de tan?may?z. Herkes i?in, karde?lik i?in, bar?? istiyoruz? dedi.
Polis konu?maya m?dahale etti
DTP ?stanbul Milletvekili Sebahat Tuncel de D?nya Bar?? G?n?'nde de bar??? kutlamalar?na izin verilmedi?i belirtti. "Bar?? ve demokrasi herkesin ihtiyac?. Miting alan?ndaki talepleri g?rmemiz gerekiyor. Ona g?re politika geli?tirmeliyiz. Kulaklar? t?kayarak sorunlar? ??zemeyiz" diyen Tuncel, hala operasyonlar? devam etti?ini, sava? ve ?iddetin g??l? bir ?ekilde hissedildi?ini ifade etti.
Bar?? Annesi G?ler Bu?day, K?rt?e bir konu?ma yaparken, Bar?? Annelerine destek vermek i?in mitinge kat?lan asker annesi Y?ld?z Ay da k?sa bir konu?ma yapt?. Ay konu?ma yaparken polis taraf?ndan mikrofonlar? kapat?larak Ay??n konu?mas?na m?dahale edilmek istendi. Buna ra?men konu?mas?na yapan Ay, o?lunun G?neydo?u'da askerlik yapt???n? s?yledi. ?at??malar nedeniyle g?nd?z evden ??kmad???n? gece ise uyuyamad???na dikkat ?eken Ay, ?Ben asker annesi olarak bar?? annesinin yan?nday?m. T?rk ve K?rt halklar? karde?tir. Biz bunu g?r?yoruz ama ba??m?zdakiler bunu g?remiyor? dedi. Mitingin ard?ndan kitleye m?dahale eden polis, aralar?nda tertip komitesi ?yelerininde bulundu?u 17 ki?iyi g?zalt?na ald?. (?stanbul/EVRENSEL)
?stanbul?da bar?? zinciri
?stanbul?da d?zenlenen bar?? zincirine y?zlerce ki?i kat?ld?. ?nceki ak?am Beyo?lu T?nel Meydan??nda bir araya gelen bar??severler, bar?? zinciri olu?turarak Galatasaray Lisesi?ne kadar y?r?d?. ?zmir?de ise Konak Pier?in ?n?nde toplanan bar?? ve demokrasi g??leri, buradan Konak Meydan??na y?r?d?. Yakla??k 500 ki?inin kat?ld??? y?r?y??e, ?Ya?as?n Akdeniz kargo direni?imiz? pankart? ile kat?lan T?MT?S ?yesi i??ilerin kitleselli?i dikkat ?ekti.
ÖNCEKİ HABER

KONUM

SONRAKİ HABER

Sudan’da eylemler sürüyor: Eczacılar başkentte greve başladı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa