Sorumlular cezaland?r?ls?n!

Tuzla tersane i??ileri, 15 g?nde 5 arkada?lar?n?n i? cinayetine kurban gitmesini neden olan ?al??ma ko?ullar?na isyan etti. Tersaneler yolunu trafi?e kapatan i??iler, kazalar?n sorumlusu olan patronlar?n ve gerekli tedbirleri


Tuzla tersane i??ileri, 15 g?nde 5 arkada?lar?n?n i? cinayetine kurban gitmesini neden olan ?al??ma ko?ullar?na isyan etti. Tersaneler yolunu trafi?e kapatan i??iler, kazalar?n sorumlusu olan patronlar?n ve gerekli tedbirleri almayan yetkililerin cezaland?r?lmas?n? istediler.
Limter-???in ?a?r?s? ile d?n tersane giri?inde toplanan i??iler, yolu trafi?e kapatarak en son kazan?n ya?and??? Desan Tersanesi?ne y?r?y??e ge?tiler. ?Sava?ta de?il, tersanede ?ld?ler? pankart? a?an tersane i??ileri, ?Art?k ?lmek istemiyoruz?, ?Susma sustuk?a s?ra sana gelecek? sloganlar?n? att?lar. Yol boyunca i??ileri cinayetler kar??s?nda duyarl? olmaya davet eden Limter-?? ?yeleri, kazalar kar??s?nda ?rg?tlenme ?a?r?s? yapt?lar. ??ba?? yapmak i?in Desan?a gelen i??ilere eyleme kat?lma ?a?r?s? yapan sendikac?larla polis aras?nda ise tart??ma ya?and?. Polis, eyleme kat?lmak isteyen i??ilerin i?eri girmesini isteyince gerginlik ya?and?.
Patronlar yalan s?yl?yor
Limter-?? Genel Ba?kan? Cem Din?, son olarak Desan?da ta?eron olarak ?al??an Bekir ?zmen adl? arkada?lar?n?n i? cinayetine kurban gitti?ini s?yledi. Pe? pe?e ya?anan ?l?ml? kazalara ra?men patronlar?n i? g?venli?i ?nlemleri almamakta ?srar ettiklerini ifade eden Din?, G?SB?R Y?netim Kurulu Ba?kan? Murat Bayrak??n ????ilikten k?r ediyoruz? a??klamas?na tepki g?stererek, patronlar?n? i??ilerin ya?am hakk?na sayg? g?sterkmeye ?a??rd?. Din?, i? kazalar?n?n sorumlu olarak i??ileri g?steren patronlar?, yalan s?ylemek yerine ?nlem almaya davet etti.
???ilerin g?nde 13-14 saat aral?ks?z ?al??t?r?ld???n?, i? g?venli?i malzemelerinden yoksun b?rak?ld?klar?n? belirten Din?, bunlar d?zene sokulmadan kazalar?n sona ermeyece?ini dile getirdi. Kazalarda ?len i??ilerin hepsinin ta?eron ?irketlerde ?al??an i??iler oldu?una dikkat ?eken Din?, kazalardan sorumlu olanlar?n cezaland?r?lmas?n? istedi.
Eyleme, Deri-?? Tuzla ?ube Ba?kan? Binali Tay ve ?ube y?neticileri, Emekli-Sen temsilcileri, Tekstil-Sen y?neticileri, EMEP GYK ?yesi Metin ?lg?n ile EMEP Tuzla ?l?e y?neticileri, ?a?da? Hukuk?ular Derne?i?ne ba?l? avukatlar ve ESP ?yeleri destek verdi.
Bu arada Kristal-?? Ba?kan? Bilal ?etinta? ve D?SK Genel Sekreteri Musa ?am yapt?klar? a??klamayla kazalara neden olan patronlara tepki g?sterdiler. (?stanbul/EVRENSEL)

Artan i? y?k? kazalar? art?rd?

Gazetemize a??klama yapan baz? tersane i??ileri, pe? pe?e kazalar ya?anmas?n?n artan i? y?k?nden kaynakland???n? ifade ettiler. T?m tersanelerin kapasitesinin ?zerinde sipari? ald???n? belirten i??iler, zaten ?ok az al?nan i? g?venli?i ?nlemlerinin tamamen geri plana itildi?ini ifade ettiler. ?Nerede bo?luk bulsalar oraya sac kuruluyor, elektrik kablosu nerede, nas?l tehlikeli mi? Kimsenin umurunda de?il? diye konu?an i??iler, ?nlemlerin al?nmamas? halinde yeni kazalar?n ya?anaca?? uyar?s?nda bulundular. Kazalar?n ?zerinin bir ?ekilde kapat?ld???n? anlatan i??iler, bug?ne kadar kimsenin kazalardan dolay? cezaland?r?lmamas?n?n kurals?zl???n yay?lmas?na neden oldu?unu dile getirdiler.

TOK? in?aat?nda i? kazas?

Tuzla Mimar Sinan mahallesinde in?aat? devam eden TOK? in?aatlar?nda meydana gelen i? kazas?nda iki i??i a??r yaraland?. Yaral? i??iler Tuzla Devlet Hastenesi?ne kald?r?ld?.
Yaral? i??ilerin durumunun a??r oldu?u ve hayati tehlikeyi hen?z atlatamad?klar? bildirildi.
???ilerin, Y?zba??o?lu isimli ta?eron firmada ?al??t?klar? ve kazan?n ayn? in?aatta meydana gelen ???nc? i? kazas? oldu?u dile getirildi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net