EMEK G?NL??

 • Ya?anan bir hadise veya olay kar??s?nda insan ne diyece?ini bilmez, farkl? a??lardan tepkisini ortaya koyar. Ortaya konan tepkiler, bazen bir eylem olarak kendisini g?sterirken, bazen s?zle ifade edilebilir.


  Ya?anan bir hadise veya olay kar??s?nda insan ne diyece?ini bilmez, farkl? a??lardan tepkisini ortaya koyar. Ortaya konan tepkiler, bazen bir eylem olarak kendisini g?sterirken, bazen s?zle ifade edilebilir. 2007 1 May?s??nda, di?er s?n?f karde?leriyle ortak alana ??kan sendikac?lar Erkan Karaca ve Can Bahad?r?a ceza verilmesi talebiyle D?SK y?netimine yaz?l? ba?vuran Azat Fazla?ya, ?Bu yapt???na kargalar bile g?ler? diye tepki g?stermekten kendimi alam?yorum.
  Neden? E?er ?ikayet edilen sendikac?lar i??ilere kar?? ihanet i?inde olmu?lar, onlar? patronlara pe?ke? ?ekip sendikalar? ve i??ileri k???k d???r?c? davran?? i?ine girmi?, s?n?f?n de?il, sermayenin isteklerine g?re davran?yorlarsa s?yleneni hak ediyorlard?r, ?ikayeti hak edip disipline verilebilirler. ?zelle?tirmeyi ve uluslararas? tekellerin ??karlar?n? savunup, i??ilerin ??karlar?n? kendi ??karlar?n?n alt?nda g?r?p, sendikal birli?i zedeleyici tutum i?ine giriyorlarsa, genel anlamda birli?i bozuyor, i??ilerin ??karlar?na hizmet eden bir tutum i?inde de?illerse, yine bunu hak ederler.
  Ama g?r?n?rde b?yle bir ?ey olmad??? gibi, 1 May?s?ta t?m s?n?f?n birli?ini ve ortak m?cadelesini savunan bir tutum sergilemi?lerdir. Bu tutum disiplin kuruluna sevk edilmeyi ve ?ikayeti hak edecek bur tutum de?ildir. ??nk? sendikalar bir s?n?f ?rg?t?d?r. Kendi d???ndaki ?rg?tl?, ?rg?ts?z t?m i??ilerle dayan??ma ve ortak m?cadele etmek gibi bir zorunlulu?u vard?r. E?er geriye d?n?l?p bak?larsa, 1 May?slarda, i??i s?n?f?na ve emek?ilere d?n?k sald?r?larda her konfederasyondan i??i ve emek?iler ortak m?cadele i?inde olmu?lard?r.
  Bunun en ?nemli olan? 15-16 Haziran direni?inde binlerce, hatta on binlerce T?rk-?? ?yesi i??inin ayn? taleplerle sokaklara ??kmas?d?r. Daha sonraki s?re?te geli?en eylem ve etkinliklerde de yine bunlar ya?anm??t?r. 1 Aral?k KESK eyleminde sendika ayr?m? olmadan b?yle bir s?reci ?rg?tlemi?tik. Ama hi? kimse ba?ka bir sendikan?n eylemine kat?ld?, ????ilerle dayan??ma i?inde oldu? diye kendi sendikac?lar?n? disipline verecek kadar ileri gitmedi.
  Ben burada sendikac?lar? disipline vermeye neden olan anlay???n, bireysel ve ferdi bir anlay?? oldu?una inanmak istiyorum. E?er bu anlay?? sadece b?yle de?il ve ger?ekten bir ?rg?t?n yap?s?na sinmi? ve ortak bir tutum haline gelmi? ise, as?l tehlike buradad?r. ?zmir?deki 1 May?s kutlamalar?na kat?lan birlerce i??iyi, kamu emek?isini, meslek ?rg?t? ?yelerini, gen?leri, kad?nlar? ve s?n?f?n birli?inden yana olanlar? bir ??rp?da silip atmakt?r. Bunlar? d??man ilan etmektir. E?er ger?ekten d???nce buysa durum vahimdir.
  As?l tehlikeli olan ?ey ise benmerkezci ve b?t?n meselelere kendinden bakmakt?r. ???i s?n?f?n?n ve emek?ilerin genel ??karlar?ndan ?nce, kendi bireysel ??karlar?n? ?ne ??kararak, birli?e ve beraberli?e zarar vermektir. Kendisini o makama ta??yan i??ilerin iradesini ?i?nemek ve g?rmezlikten gelmektir. T?rk-?? konfederasyonunun ?stanbul 1 May?s??nda sergiledi?i tutumla ayn?la?makt?r. T?rk-?? nas?l ?stanbul i??i hareketinin bir arada 1 May?s?? kutlamas?n?n ?n?ne engel koyduysa, ?zmir?de yap?lan, ?stanbul?dan farkl? de?ildir. Akl? ba??nda her sendikac? ve i??i, b?yle bir tutuma prim vermez ve b?yle bir meseleden dolay? sendikac?lar? disipline vermez. Ama gelin g?r?n, daha ilk g?nden s?ylenen ve sarf edilen s?zlere bak?l?rsa, G?ndo?du?ya gidenler disipline verilmekle tehdit edilmi? ve geli?meler bununla s?n?rl? kalmam?? ve D?SK?e yaz? yaz?larak gere?inin yap?lmas? istenmi?tir.
  Ben buradan iki sendikac?n?n cezaland?r?laca??na dair herhangi bir ihtimal vermiyorum. ??nk? ortada ne D?SK ne de i??i s?n?f?n? k???k d???r?c? bir durum var. Tam tersine D?SK t?z???n?n 3. maddesi olan ama?lar ve ilkeler k?sm?n?n, sekizinci f?kras?nda yer alan ?Irk, cins, inan?, din, mezhep, dil ve d???nce ayr?m? yapmaks?z?n, t?m i??ilerin, i?yerlerinde, i? kollar?nda, ulusal ve uluslararas? d?zeyde birlik ve dayan??mas?n? sa?lamay? hedef al?r? ilkesine uygun hareket edilmesidir. ?yleyse i??ilerle dayan??ma i?inde olan bir tutumun cezaland?r?lmas? s?z konusu olamaz ve olmamal?d?r. B?ylesi bir duruma kargalar? g?ld?recek de?iliz, onun i?in D?SK t?z???nde yer alan ilkelere bir kere daha bakmakta fayda var.
  Seyit Aslan
  www.evrensel.net