08 Eylül 2007 00:00

Hastane kap?s?nda ?l?m? bekliyorlar

Marmara ?niversitesi G?l Gen? Ayakta Tedavi Merkezi?nde kemoterapi tedavisi g?ren hastalar, personel yetersizli?i nedeni ile saatlerce d??ar?da bekletiliyor ve tedavi edilmiyor.

Paylaş

Marmara ?niversitesi G?l Gen? Ayakta Tedavi Merkezi?nde kemoterapi tedavisi g?ren hastalar, personel yetersizli?i nedeni ile saatlerce d??ar?da bekletiliyor ve tedavi edilmiyor. Torbalar dolusu ila?lar? ile hastane kap?s?na gelen hastalar 3 Eyl?l 2007?de hastanenin 2 eczac?s?yla anla?mamas? ve eczac?lar?n ayr?lmas? nedeniyle ila?lar? kar??t?r?lamad??? i?in kanser hastalar?n?n tedavisi bilinmeyen tarihlere at?l?yor.
?mraniye, ?sk?dar, Sultanbeyli gibi yerlerden gelen hastalar, sabah?n erken saatlerinden, kap?lar kapanana kadar hastane kap?s?nda bekleyip, elleri bo? d?n?yor. Morallerinin iyi olmas? tedavileri a??s?ndan ?nemli olan hastalar, morallerinin bozuldu?unu s?yleyerek, tedavilerinin ger?ekle?tirilmemesine tepki g?sterdi.
S?rekli tedavi g?rmeleri gerekiyor
Tedavisinin aksamamas? gerekti?ini dile getiren g???s kanseri Nevin D?kmetepelio?lu, ikinci g?n?n sonunda kendisinin ancak tedavi oldu?unu ve tedavi oldu?u g?n 50 hastan?n tedavi edilmeyerek evlerine g?nderildi?ini s?yl?yor. Devlet hastanelerinin kemoterapide kullan?lan ila?lar? vermedi?i i?in ma?dur olduklar?n? s?yleyen D?kmetepelio?lu, ila?lar? d??ardan almak zorunda kald?klar?n?, ?bu da yetmiyormu? gibi? ?imdi de tedavi olamad?klar?n? dile getiriyor. Tedavi i?in iki g?n hastane kap?s?nda bekledi?ini aktaran D?kmetepelio?lu, d??ar?dan ald?klar? ila?lar?n so?ukta ve uygun ko?ullarda bekletilmesi gerekti?ini ifade ederek, ila?lar?n zaman?n?n kar??t?r?l?p verilmemesinin de sorun yarataca??n? belirtiyor.
E?i Haydar D?kmetepelio?lu ise, hastaneye geldiklerinde kendilerinin ?nce bekletildi?ini daha sora ?2 eczac?n?n? ayr?lmas? nedeniyle ?tedavi veremiyoruz? denildi?ini aktar?yor. Tedavi olamad?klar? i?in hastalar?n morallerinin bozuldu?una dikkat ?eken Haydar D?kmetepelio?lu, sa?lar?n? kestirmek zorunda kalan e?inin moralinin y?ksek olmas? i?in kendisinin de sa?lar?n? kestirdi?ini s?yl?yor.
??nsana de?er verilmiyor?
Bir di?er hasta ise, te?his konmas?n?n ?zerinden iki ay ge?mesine ra?men h?l? kemoterapi tedavisi ba?lamayan lenf bezi kanseri Sabri Akdemir. Hastal???n?n ileri bir boyutta olmas?na ra?men tedavi s?resi s?rekli olarak bilinmeyen bir tarihe s?rekli erteleniyor.
?Randevu verdiler, 4 Eyl?l 2007?de Kemoterapiye girecektim ama, poliklini?e geldim, listede ad?m bile yok. Tedavi 10 Eyl?l 2007?ye ertelendi? diyen Akdemir, yedi milyarl?k ila? ald?rd?klar?n? ama tedaviyi s?rekli ba?ka tarihe ertelediklerini belertiyor. Akdemir, ??antamda yedi milyarl?k ila? var. ?? bu?uk milyarl?k olan ila? ?? saat dayan?kl? havaya ve s?ca?a? diyen Akdemi, ma?dur edildiklerini kaydetti. Akdemir konu?mas?na ??yle devam etti; ?En az?ndan bir defa kemoterapiye girsek ilerlemeyi durdurur. Belki kurtulu?umuz olmaz ama ?mr?m?z iki ay uzam?? olur ila?lar?n sayesinde. ?la?lar s?cak nedeniyle bozulursa zarar?m?z? hastane kar??layacak m???
Halas?n? kemoterapi tedavisi i?in getiren Yal??n Gugu, ?Bu insanlar ?l?m hastalar?, tamam hepimiz ?lece?iz ama onlar art?k bunun tedavi k?sm?nda kalan insanlar? diyerek hastanenin tutumuna tepki g?sterdi. Gugu, ?Randevu ald?k elimizde belgeler var. Kan say?m? oluyor, ertesi g?n de bug?n alaca?? ila?lar? al?yoruz, fakat tedaviyi bir sonraki g?ne ertelediklerini bildiriyorlar? dedi. Gugu, bu durumu idarenin idaresizli?i ?eklinde yorumlad?. (?stanbul/EVRENSEL)
Sevim Kahraman
ÖNCEKİ HABER

Konya?n?n suyu t?keniyor

SONRAKİ HABER

İşten atılan işçiler için destek eylemi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa