Kezman?dan medyaya boykot

Fenerbah?eli futbolcu Mateja Kezman, Fenerbah?e?ye geldi?inden bu yana hakk?nda medyada yer alan haberler nedeniyle, bundan b?yle bas?na konu?mama karar? ald?.Samand?ra?daki tesislerde antrenman?n ard?ndan bas?n mensuplar?n?n kar??s?na ...


Fenerbah?eli futbolcu Mateja Kezman, Fenerbah?e?ye geldi?inden bu yana hakk?nda medyada yer alan haberler nedeniyle, bundan b?yle bas?na konu?mama karar? ald?.
Samand?ra?daki tesislerde antrenman?n ard?ndan bas?n mensuplar?n?n kar??s?na ge?en S?rp futbolcu, yapt??? a??klaman?n ard?ndan soru y?neltilmesine izin vermeden, bas?n mensuplar?n?n yan?ndan ayr?ld?.
Sar?-lacivertli futbolcu, bas?na ele?tirilerde bulundu?u ve son oldu?unu ifade etti?i a??klamas?nda, medyan?n, T?rkiye?ye b?y?k oyuncular?n ve y?ld?zlar?n gelmesini istedi?ini, ancak bu nitelikte oyuncular geldi?inde de bir an ?nce geri d?nmeleri i?in elinden geleni yapt???n? savundu. Kezman, ??yle konu?tu: ?Bu daha ?nce de ya?and?. Ayn? ?eyler tekrar oluyor. Bu konuda medyan?n ?zerine ?ok ?ey d???yor. Bu oyuncular?n bu kadar kolay harcanmamas? gerekiyor. Bu oyunculara bir ?ekilde destek verilmesi gerekiyor. Bu oyuncular bunu hak etmiyor.?
??zel ya?ama sayg? yok?
1.5 y?ld?r T?rkiye?de oldu?unu ve insanlar?n kendisine hi? sayg? g?stermedi?ini iddia eden Kezman, ?Bu y?lki son r?portaj?m. Hem kendimi korumak ad?na, hem de ailemi korumak ad?na b?yle bir karar ald?m. ?ok zalim olmaya ba?lad? art?k? dedi.
Uzun y?llard?r Avrupa?da futbolun i?inde oldu?unu, 8 y?la yak?nd?r da farkl? kul?plerde forma giydi?ini ifade eden Fenerbah?eli futbolcu, ?T?rkiye?de art?k ?zel ya?ant?ma sayg? duyulmad???n? g?r?yorum, hem kendi ad?ma, hem de ailem ad?na. Bu konuda insanlar?n biraz daha duyarl? olmas?n? istiyorum? diye konu?tu.
Uydurma r?portaj
Ya?ad??? olaylar ve bas?n?n tavr? konusunda Fenerbah?e?de daha ?nce baz? eski ve yeni oyuncular?n da s?k?nt? ?ekti?ini ileri s?ren Kezman, ?Benim ya?ad???m olaylar daha ?nce Ortega, Van Hooijdonk, Anelka ve Appiah?ta da ya?anm??. Demek ki burada sorun oyuncuda de?il, biraz da bas?nla ilgili? dedi.
S?rbistan?daki bir medya kurulu?u kaynak g?sterilerek, T?rkiye?deki medyada Zico, tak?m ve Fenerbah?e?nin transfer g?ndeminde ad? ge?en Adriano ile ilgili ifadelerine yer verildi?ini anlatan Kezman, ?S?rbistan?da b?yle bir bas?n kurulu?u yok, magazin dergisi yok. Ben de b?yle bir r?portaj vermedim. Bunlar?n hepsi sadece uydurmaca? a??klamas?n? yapt?.
Art?k konu?mayacak
Kezman, her zaman tak?m? i?in elinden gelenin en iyisini yapmaya ?al??t???n?, m?cadelesini s?rd?rece?ini kaydetti.
Kendisine destek olan teknik direkt?r Zico ve tak?m arkada?lar?na te?ekk?r eden Kezman, ??yle devam etti: ?Belki iyi bir oyuncu de?ilim, ama her zaman sahada elimden geleni vermeye ?al??t?m. Bundan sonra da ayn? ?ekilde olacak. ?nsanlar belki buna sayg? duyar, duymaz. Belki ben istenilen golleri atamayabilirim ama sahada her zaman oldu?u gibi elimden geleni g?stermeye ?al??aca??m. Ger?ekten sayenizde ?zel hayat?m kalmad?. Ne ailemle ??k?p bir yere gidebiliyorum, ne sokakta y?r?yebiliyorum. Bundan sonra sizinle ili?kimi kesiyorum. Benimle ilgili ??kacak haberlerin hepsi yaland?r. ?u andan itibaren bunu s?yleyebilirim.?
Appiah da protesto etti
Appiah??n da a??klama i?in bas?n mensuplar?n?n yan?na gelmesi beklenirken, Ganal? futbolcu, kendisi ve Kezman ile ilgili ??kan haberleri onaylamad???n? ifade edip a??klamaya gelmedi.
Fenerbah?e Kurumsal ?leti?im Direkt?r? Mehmet S?mer, Appiah??n, ?Daha ?nce Anelka ve Ortega?ya yap?lan bana ve Kezman?a yap?lmaya ?al???l?yor? d???ncesiyle bas?n?n kar??s?na ??kmak istemedi?ini bildirdi. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net