?ye?il ku?ak?tan ??l?ml? islam?a ge?i?te bir k?pr?: 12 eyl?l

T?rkiye?de 12 Eyl?l darbesi, ?T?rk-?slam? anlay???n?n kurumsalla?mas?n? sa?larken ?Siyasal ?slam??n da devletin g?venli kollar?nda geli?ip serpilmesinin ?n?n? a?t?.


T?rkiye?de 12 Eyl?l darbesi, ?T?rk-?slam? anlay???n?n kurumsalla?mas?n? sa?larken ?Siyasal ?slam??n da devletin g?venli kollar?nda geli?ip serpilmesinin ?n?n? a?t?.
Meydanlarda Kuran?dan ayetler okuyan d?nemin cunta lideri Kenan Evren, okullara zorunlu din dersi konulmas?ndan e?itim m?fredat?n?n T?rk-?slamc? bir perspektifle yeniden yap?land?r?lmas?na kadar, bug?n etkileri h?l? s?ren eylemlere imza att?. Hatta 28 ?ubat generallerinin bile 12 Eyl?l?de ?slamla fl?rt bi?imini ele?tirmelerine neden olacak kadar.
T?rkiye?de ?slami sermayenin en h?zl? y?kseli?ini ya?ad??? y?llar, Evren?in elvererek iktidara ta??d??? Turgut ?zal?l? y?llar oldu. T?rkiye?deki din adamlar?n?n maa?lar?n?n bir d?nem Rab?ta taraf?ndan, yani ?slami sermaye taraf?ndan ?denmesi de bu ili?kilerin do?al bir sonucuydu. ?slami ?irketler, ?slami bankalar, 12 Eyl?l??n a?t??? alanda giderek b?y?d?ler ve bug?nk? g??l? medya s?recine de t?m bu ili?kilerin birikimi ?zerinden ula?t?lar.

Fuller?in Kemalizm ile ?slam? kayna?t?ran form?l?
Ancak elbette siyasal tarihin, ki?ilerin tek tek beyanlar?n?n izini s?rme ?zerine kurulu bir bak?? a??s?yla sa?l?kl? bir tahlilinin yap?lamayaca?? da muhakkakt?r. 28 ?ubat generalleri ile 12 Eyl?l generallerini ?slama farkl? bi?imlerde yakla?maya iten etkenleri, yar?m as?rd?r NATO konseptinin gerekleri ?zerinden tav?r alan ordu tavr?ndan ba??ms?z d???nemeyiz.
Nas?l ki ABD?nin, So?uk Sava? d?neminde Sovyetler Birli?i?nde temsilini bulan ?kom?nizmin k?z?l tehdidine? kar??, Sovyetleri ?ye?il ku?ak?la ?evreleme projesini atlayarak, T?rkiye?de ?slam-devlet ili?kisinin sa?l?kl? a??klamas?n? yapmak m?mk?n de?il ise 12 Eyl?l??n ard?ndan ?slam?n bu d?zeyde siyasal ve toplumsal ya?amda boy g?stermesini ise sadece Evren ve arkada?lar?n?n dar g?r??l?l?kleriyle a??klayamay?z. Onun pay? elbette vard?r. Ancak o darl?k, uzun y?llar ABD?nin Ortado?u uzman? olarak ?al??m?? olan Graham Fuller?in, Gazeteci Ufuk G?ldemir?e -G?ldemir Cumhuriyet?in Washington muhabiri oldu?u d?nemde- verdi?i r?portajda dile getirdi?i kaynaklardan beslenmi?tir. Fuller?in, T?rkiye?de ?Kemalizmle ?slam?n kayna?t?r?lmas??n? ?nerdi?i o r?portajdaki tezler, 12 Eyl?l?c?lerin temel felsefesini olu?turdu. Devlete ve sisteme y?nelen devrimci muhalefetin panzehirini arayan generaller, Kemalizmin ?yap??t?r?c?l????n?n, ?slam?n yap??t?r?c?l???yla birle?tirilerek ortaya daha s?k? bir tutkal?n ??kar?labilece?ini d???nd?ler ve bu d???ncelerini, tank ve s?ng? zoruyla ya?ama ge?irdiler. Fuller?in bu r?portajda dile getirdi?i ??l?ml? ?slam? form?l?, sonraki y?llarda Beyaz Saray taraf?ndan, ABD?nin Ortado?u projesinin ?ok ?nemli bir bile?eni olarak ifade edildi. ?Ye?il ku?ak?, ?k?z?l tehdit?in varl???n? korudu?u bir d?nemin projesiydi. Varl???n? onda buluyordu. O tehdidin art?k h?km?n? yitirdi?inin d???n?ld???, So?uk Sava? sonras? d?nemde ise ?ran ?slam Devrimi?nde temsilini bulan ?ye?il tehdit? ABD?nin tehdit s?ralamas? i?inde ?ne ??kt?.
ABD?nin, So?uk Sava? sonras? Ortado?u politikas?nda temel dayanak noktas? olarak T?rkiye-?srail ittifak?n? g?rmesi ise T?rkiye?de ?slama yakla??m?n yeni d?nem Amerikan ??karlar?n? i?eren bir ??l?ml? ?slam? kal?b?na d?k?lmesini gerektiriyordu. Dolay?s?yla ?srail?e kar?? Filistin?le dayan??ma mitingleri i?inde ?ekillenen ?slami kadrolar da art?k kendilerini bunun gereklerine uygun olarak yeniden yap?land?racaklard?.

?srail?i ?tel?in?den ?srail dostlu?una
Geriye do?ru bak?ld???nda Ba?bakan Tayyip Erdo?an da, Cumhurba?kan? Abdullah G?l de, Milli G?r?? gelene?inin ?srail vah?etini tel?in mitinglerinin vazge?ilmez kadrolar? aras?ndayd?. Ancak bug?n d?nem, T?rkiye?de ?huzur i?inde? iktidara gelebilmek ve orada kalabilmek i?in ?srail ile dost olmay? ??renmeyi gerektiriyordu.
AKP kurmaylar? buna ?zel bir dikkat g?sterdiler. Hatta Erdo?an??n ba?bakanl?k koltu?una oturmadan ?nce, bir grup AKP kurmay? ile birlikte ger?ekle?tirdi?i Washington ziyareti s?ras?nda g?r??ebildikleri ?nemli isimler aras?nda Beyaz Saray??n zirvesi yoktu, ancak Washington?daki Yahudi Lobisi vard?. Erdo?an, onlarla yapt??? g?r??mede verdi?i s?cak mesajlar ve sa?lad??? g?venin ard?ndan zirveye y?r?meye ba?lad?.
Ancak bunu elbette ?komplo teorileri?nin bildik refleksleriyle de?il, ekonomi politikalar?ndan d?? politikaya kadar ?derin? bir b?t?nl?k i?inde anlamak gerekiyor. AKP kurmaylar?, bu gereklere uyum sa?lamay? zaman i?inde ??rendiler ve ??rendik?e de daha yukar?ya do?ru t?rmanmaya ba?lad?lar.
T?rkiye ile ?srail aras?ndaki stratejik i?birli?i anla?malar?n?n ilki de 28 ?ubat s?recinde, d?nemin ba?bakan? Necmettin Erbakan taraf?ndan imzalanm??t?.
Kaddafi?nin Erbakan?? a?a??lamas?, bu ili?kilere de tepki olarak g?ndeme gelmi? ve milli meselelere hep bi?imsel bakan T?rkiye medyas? da bu tutum kar??s?nda Kaddafi?yi ???l Bedevisi? olarak nitelendiren man?etler atm??t?.
Bu man?etlerin sahiplerinden hi?biri, T?rkiye-ABD-?srail ittifak?n?n, kom?u M?sl?man ?lkeler nezdinde T?rkiye?nin itibar?n? s?f?rlad??? ger?e?i ile hi?bir zaman ilgilenmedi. T?rkiye iktidarlar?, her d?nem ABD?nin b?lge konseptine ba?l? olarak bir ?slam anlay??? uygulamayabilirdi, ili?kilerini de ona g?re belirleyebilirdi; ???l bedevileri? de buna uyum sa?lamakla m?kellefti.
12 Eyl?l darbesi, muhalefete kar?? ger?ekle?tirdi?i devlet ter?r? ve ?slamla fl?rt politikas?yla T?rkiye?ye onlarca y?la mal oldu. Bu y?k?m?n etkisi bug?n h?l? ?e?itli d?zeylerde s?rmektedir.
Dolay?s?yla t?m bu ger?ekler, T?rkiye?de NATO konseptine ba?l? askeri ve ?sivil? anlay???n hi?bir d?nem, T?rkiye?nin ger?eklerini g?zeten tutarl? bir laiklik savunuculu?u yapamayaca??n? da g?stermektedir.
Kabe?si ABD olanlar?n, ba??ms?z bir ?din? ve ?laiklik? politikas? olamaz!..
Fatih Polat
www.evrensel.net