?Puan kay?plar? normal?

Fenerbah?e Kaptan? Alex, ligin ilk haftalar?nda s?rpriz puan kayb? ya?ad?klar?n?, ancak bunlar?n futbolun i?inde oldu?unu ifade etti.


Fenerbah?e Kaptan? Alex, ligin ilk haftalar?nda s?rpriz puan kayb? ya?ad?klar?n?, ancak bunlar?n futbolun i?inde oldu?unu ifade etti.
Samand?ra?daki antrenmandan sonra bas?n mensuplar?n?n sorular?n? yan?tlayan Brezilyal? futbolcu, b?y?k ma?lar?n tak?m? olduklar?n?, ancak Anadolu tak?mlar?na kar?? puan kay?plar?n? en aza indirmeleri gerekti?ini kaydetti.
Brezilyal? oyuncu, ?4 y?ld?r buraday?m. Bu tarz puan kay?plar? s?rpriz ama sonu?ta futbolun i?inde var. B?y?k tak?mlara kar?? daha ba?ar?l? ma?lar ??kar?yoruz. Anadolu tak?mlar?yla yapt???m?z ma?larda puan kay?plar? ya?an?yor. ?ki sezon ?nce Denizlispor ma??nda oldu ve Galatasaray?a ?ampiyonlu?u kapt?rd?k. Be?ikta? ve Galatasaray??n da ba??na bu ?eyler gelebilir. ?nemli olan liderle aram?zdaki puan fark?n?n a??lmamas?. Bu tarz puan kay?plar?n? en aza indirmemiz gerekiyor. Hocam?z da uyar?larda bulunuyor. Bazen bu tarz kazalar olabiliyor? diye konu?tu.
Konsantrasyon eksikli?i ya?ad?klar? ?eklindeki yorumlara kat?lmad???n? belirten Alex, rakiplerinin de puan i?in inan?lmaz bir m?cadele verdi?ini, bu tarz puan kay?plar?n? Barcelona ve Real Madrid gibi tak?mlar?n da ya?ad???n? ifade etti.
?ampiyonlar Ligi
Alex, ?ampiyonlar Ligi?nde Inter ile yapacaklar? ilk grup ma??n? kazanmalar? i?in herkesin kenetlenmesi gerekti?ini ifade etti. Brezilyal? futbolcu ?unlar? s?yledi: ??ampiyonlar Ligi?nde grubumuzda ?lkelerinin ?ampiyonlar? var. Biz de T?rkiye ?ampiyonuyuz. ?eki?meli bir grup olacak. Umuyorum ki bu gruptan istedi?imiz puanlar? ald???m?z taktirde ??kabiliriz. G?zel ba?lamak ?nemli. Kendi saham?zdaki Inter ma?? ?ok ?nemli. 3 puanla ba?lamak b?y?k bir moral olacak. Kendi saham?zda bunu ba?arabilmek i?in herkesin kenetlenmesi gerekiyor.?
Tuncay sorusu
Tuncay ?anl??n?n gitmesiyle Fenerbah?e?nin ?nemli bir g?c?n? kaybetti?i yorumlar? hat?rlat?larak, kendisinin bu konudaki d???ncesi sorulan Alex ??yle yan?t verdi: ??ok b?y?k bir oyuncu. Tak?mdan ayr?lmas? tabii ki b?y?k g?? kayb?. Bunda ??phe yok. Tuncay uzun y?llar buradayd? ve ?ok ba?ar?l?yd?. ?ngiltere?de de ba?ar?l? olmas? i?in ona destek olmam?z gerekiyor. Sonu?ta T?rkiye?yi temsil ediyor. Sonuna kadar arkas?nday?m. Ancak, Tuncay gitti diye arkas?ndan s?rekli g?ndeme getirmenin alemi yok. Kendi oyuncular?m?z var yine g??l?y?z, bunlara destek vermemiz gerekiyor.?
?Kim daha iyi diye bir endi?em yok?
Fenerbah?e kaptan?, Galatasaray??n Brezilyal? oyuncusu Lincoln ile k?yaslanmas? ve sar?-k?rm?z?l? oyuncunun kendisinden daha iyi oldu?u yorumlar?yla ilgili soruya verdi?i yan?tta, ?Bunlar sizin d???nceniz sayg? duyar?m. Benim futbolum ortada herkes izliyor. Ayr?ca ?Ben daha iyiyim, o daha iyi? gibi bir endi?em yok? dedi.
Ma?larda kendisine yap?lan sert fauller nedeniyle ikili m?cadelelere girmedi?i ?eklinde bir g?r?nt?n?n ortaya ??kt??? ifade edilerek y?neltilen soruyu ise Alex ??yle yan?tlad?: ?Kesinlikle hi?bir zaman ikili m?cadelelerden ka?mad?m. Baz? durumlarda top rakibe daha yak?n oldu?u zaman kendimi riske etmiyorum. Sakatlanabilirim veya kar?? taraf? sakatlayabilirim. Hakemlerle ilgili s?ylenecek fazla ?ey yok. Elinden gelenin en iyisini yapmaya ?al???yorlar. Her insan gibi hata yapabilirler.?
?Bas?n da futbolcu da dikkatli olmal??
Kezman??n ?nceki g?n yapt??? a??klamalar hat?rlat?larak, kendisi ve di?er yabanc? oyuncular?n da bu tip s?k?nt?lar?n?n olup olmad??? sorusunu, bas?n ve futbolun i? i?e kavramlar oldu?unu belirterek yan?tlayan Alex, ?Bas?n?n, durmas? gereken yeri bilmesi gerekiyor. Futbolcunun da durmas? gereken yerler var? dedi. Appiah, Kezman ve di?er futbolcularla bu konular? s?rekli konu?tuklar?n? ifade eden Alex, ?Bas?n ve futbol i? i?e kavramlar, birbirinden ayr?lmazlar. Her iki taraf?n da ?ok dikkatli olmas? gerekiyor. Bunlar? bildikten sonra hi?bir problem olmaz? diye konu?tu. (SPOR SERV?S?)
PAF tak?m?na 5 gol

Lig haz?rl?klar?n? s?rd?ren Fenerbah?e, PAF tak?m?yla yapt??? haz?rl?k ma??n? 5-0 kazand?
Fenerbah?e, S?per Lig?in 5. haftas?nda ?.Rizespor ile yapaca?? ma??n haz?rl?klar?n? s?rd?rd?. Samand?ra?daki tesislerde PAF tak?m?yla antrenman ma?? yapan sar?-lacivertliler, m?cadeleyi 5-0 kazand?.
Antren?r ?rfan Saralo?lu?nun y?netti?i ve 35?er dakikal?k devreler halinde yap?lan ma?ta golleri, Alex, Kezman (2), G?rhan ve G?khan att?.
9. UEFA Elit Antren?rler Forumu i?in gitti?i ?svi?re?den d?nen teknik direkt?r Zico, PAF tak?m? kar??s?nda Volkan Babacan, ?nder, Lugano, Yasin, Ali, Kemal, G?rhan, Roberto Carlos, Alex, Semih ve Kezman?dan olu?turdu?u ilk 11?i sahaya s?rd?.
Brezilyal? ?al??t?r?c? ma??n ikinci yar?s?nda tak?mda de?i?iklikler yaparken, adam eksikli?i nedeniyle oyundan ald??? baz? oyuncular? tekrar ma?a dahil etti.
Zico, ?ift forvet denedi
PAF tak?m? kar??s?nda 3?l? savunma deneyen teknik direkt?r Zico, ?nder, Lugano ve Yasin?e g?rev verirken, Roberto Carlos?u orta alan?n solunda g?revlendirdi.
Antrenman ma??nda sar?-lacivertli ekibin forveti ise Semih ve Kezman?dan olu?tu. Kaleciler Volkan Demirel ve Serdar??n tesislerdeki salonda ?al??t??? antrenmana, yine tesislerde ?al??an T?mer, Sel?uk ve Deivid kat?lmad?.
U?ur, tak?mdan ayr? ko?u yaparken, Appiah da ?al??mas?n? tak?mdan ayr? s?rd?rd?. Kaleci Serdar, ma??n ard?ndan sahada ko?u yapt?.
Fenerbah?e, ?.Rizespor ma??n?n haz?rl?klar?n? bug?n yapaca?? iznin ard?ndan, 10 Eyl?l Pazartesi g?n? ?ift antrenmanla s?rd?recek.
Kezman anketi
Fenerbah?e?nin S?rp futbolcusu Mateja Kezman??n, T?rk medyas?n? hedef alan ?nceki g?nk? a??klamalar?, bir internet sitesindeki ankete konu oldu.
?nternette Fenerbah?e ile ilgili haberler yay?nlayan ?www.1907haber.com? adl? web sitesinde s?ren, ?Sizce Kezman ba?ar?l? m?? Bas?na y?klenmesi do?ru mu?? konulu ankete kat?lanlar?n y?zde 65?i ?Kezman ba?ar?l? de?il ve a??klamalar? yersiz? ??kk?n? i?aretlerken, ?Kezman ba?ar?l?, bas?na y?klenmesi do?ru? diyenlerin oran? y?zde 35 olarak ger?ekle?ti. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net