Hasankeyf?i yerinden ta??ma, yar?na ta??

Bu y?l ?Yerinden ta??ma yar?na ta??? slogan?yla Hasankeyf temas?n? i?leyen ve 4??nc?s? d?zenlenen Batman Hasankeyf K?lt?r Sanat Festivali, co?kulu bir ?ekilde sona erdi


Bu y?l ?Yerinden ta??ma yar?na ta??? slogan?yla Hasankeyf temas?n? i?leyen ve 4??nc?s? d?zenlenen Batman Hasankeyf K?lt?r Sanat Festivali, co?kulu bir ?ekilde sona erdi. Festivalin kapan?? konserinde Sertab Erener, Mustafa ?zarslan ve Xero Abbas unutulmaz bir gece ya?at?rken, gecenin atfedildi?i K?rt siyaset?i Orhan Do?an ise unutulmad?. Batman Belediye Ba?kan? H?seyin Kalkan ise on binlere hitap ederek, Hasankeyf i?in m?cadelelerinin s?rece?ini ve bu u?urda ?l?m? de g?ze ald?klar?n? vurgulad?.
Yerinden ta??ma, yar?na ta??
Batman Belediyesi?nin d?zenledi?i ve ?Yerinden ta??ma, yar?na ta??? slogan?yla binlerce y?ll?k ge?mi?e sahip tarihi kent Hasankeyf?in baraj sular? alt?nda kalmas?n? ?nlemek ve gelece?e ta??mak amac?yla ger?ekle?en 4. Batman Hasankeyf K?lt?r Sanat Festivali, K?lt?r Mahallesi Festival Alan??nda d?zenlenen kapan?? konseri ile sona erdi. On binleri bir araya getiren festivalin kat?l?mc?lar? aras?nda DTP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, DTP ?stanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, Batman Belediye Ba?kan? H?seyin Kalkan, Gerc?? Belediye Ba?kan? Esat ?ner, DTP Batman ?l Ba?kan? M. Salih Altun, T?rkiye ?nsan Haklar? Vakf? (T?HV) Genel Ba?kan? Yavuz ?nen, Bar?? Grubu ?yeleri Seydi F?rat ve ?mam Canpolat ile ?ok say?da sivil toplum ?rg?t? temsilcisi yer ald?. Kapan?? konseri, 28 Haziran?da ya?am?n? yitiren K?rt siyaset?i Orhan Do?an an?s?na ger?ekle?tirilmesi geceye farkl? bir anlam katt?.
Erener?e Hasankeyf tablosu
Bahar K?lt?r Sanat Merkezi (BKSM) m?zik grubu Koma Grave Roj??nin dinletisiyle ba?layan gecenin sunuculu?unu ise K?rt stand-up sanat??s? Murat Batgi ger?ekle?tirdi. Festivalde sahne alan Sertab Erener?in seslendirdi?i ?ark?lar? on binlerce Batmanl? be?eniyle dinledi. Sanat?? ?ark?lar?n? piyano, fl?t ve saksafon e?li?inde seslendirirken, piyano sanat??s? Fahir Atako?lu da Erener?e e?lik etti. Sanat?? Atako?lu, Hasankeyf i?in ise ?zel olarak bir bestesini seslendirdi. Festivale kat?lan sanat?? Erener?e Batman Belediye Ba?kan? H?seyin Kalkan, ?i?ek ve Hasankeyf?i resmeden bir tablo hediye etti.
Daha sonra konu?ma yapan Batman Belediye Ba?kan? H?seyin Kalkan, festivalin amac?n?n Batman?da kentlilik bilinci yaratmak ve k?lt?rel geli?meyi sa?lamak oldu?unu dile getirdi. Kalkan, Hasankeyf?in festivalin ana temas? oldu?unu belirterek, tarihi kentin sular alt?nda kalmas?na neden olacak olan projeye destek veren Almanya, ?svi?re ve Avusturya?n?n desteklerini ?ekmesini istedi. Hasankeyf?i sular alt?nda b?rakmayacaklar?na vurgu yapan Kalkan, ?Buradan sesleniyorum, baraja destek veren ?lkeler, halk?n taleplerini g?z ard? ederlerse ve desteklerini ?ekmezlerse ?l?m orucuna girece?im. Gerekirse bu halk i?in can?m? feda ederim. Bu ?lkeler de bu vebalin alt?ndan kalkamaz. Kredi ve destek bir an evvel ?ekilmelidir? diye konu?tu.
Orhan Do?an??n ya?am? anlat?ld?
Kalkan??n konu?mas?n?n ard?ndan konserin an?s?na d?zenlendi?i K?rt siyaset?i Orhan Do?an??n ya?am?n? konu alan bir sinevizyon g?sterimi sunuldu. Sinevizyon g?sterimi s?ras?nda on binlerce ki?i ??ehid namirin? ?eklinde slogan att?. Ard?ndan halk m?zi?i sanat??s? Mustafa ?zarslan, sahne ald?. ?zarslan, seslendirdi?i ?ark?larla izleyenlere keyifli dakikalar ya?att?. K?rt?e bilmeyen sanat?? konserin sonunda K?rt?e halay par?alar? seslendirdi.
X?ro Abbas on binleri co?turdu
Gecenin finalinde ise K?rt rock m?zi?inin ?nemli isimlerinden Xero Abbas sahne ald?. Abbas, sevilen par?alar?n? hayranlar?yla birlikte hep bir a??zdan s?ylerken on binlerin co?kusu hat safhaya ula?t?. Abbas hayranlar? sahnenin 10 metre kadar ?n?nde kurulan tel ?rg?leri a?arak sanat??ya ula?mak istedi ancak g?venlik g?revlileri buna izin vermedi. Festivalin kapan?? konseri co?kulu bir ?ekilde sona erdi. (Batman/D?HA)
Lice Halk ??leni?nde co?kulu final
Diyarbak?r??n Lice il?esinde d?zenlenen 4. Lice Belediyesi Halk ??leni co?kulu bir finalle sona erdi. Binlerce ki?inin kat?ld??? kapan?? konserinde sahne alan sanat??lar Licelilere co?kulu saatler ya?att?.
Lice Belediyesi taraf?ndan ?Lice?de ?zlemler Hayat Buluyor? slogan?yla d?zenlenen 4. halk ??leni d?zenlenen etkinliklerle sona erdi. Kapan?? konserine eski Sur Belediye Ba?kan? Abdullah Demirba?, Kocak?y Belediye Ba?kan? Mehmet Kaya ile ?e?itli sivil toplum ?rg?t? temsilcileri kat?ld?.
Lice Belediyesi Aziz Ferdi Akay (AFA) K?lt?r Merkezi?ne ba?l? folklor ekibinin halk oyunlar? g?sterisinin ard?ndan yine AFA K?lt?r Merkezi?ne ba?l? m?zik grubu sahne ald?.
?brahim A??kyer
www.evrensel.net