11 Eylül 2007 00:00

Minikler ders ba?? yapt?

T?rkiye genelinde ilk??retim 1. s?n?fa kay?t yapt?ran yakla??k 900 bin ??renci ile 750 bin anaokulu ??rencisi, ?uyum sa?lamak? amac?yla okula ba?lad?

Paylaş

T?rkiye genelinde ilk??retim 1. s?n?fa kay?t yapt?ran yakla??k 900 bin ??renci ile 750 bin anaokulu ??rencisi, ?uyum sa?lamak? amac?yla okula ba?lad?. ?lk??retimdeki di?er ??renciler ile orta??retim kurumlar?ndaki ??renciler, 2007-2008 E?itim-??retim Y?l? i?in 17 Eyl?l?de ders ba?? yapacak.
?lk??retim birinci s?n?f ve anaokulu ??rencilerinin okula bir hafta ?nce ba?lamalar? uygulamas?yla, ?ocuklar?n okul korkusunu yenmeleri, okula daha kolay uyum sa?lamalar?, ??retmen ve arkada?lar?n? tan?malar? ama?lan?yor.
Bir haftal?k uygulama boyunca velilerin ??rencilerle beraber okula gelip gitmelerinin al??kanl?k haline gelmemesi i?in s?n?f ortam?na zaman zaman al?nmas? sa?lanacak. Velilerin okul ortam?nda kald??? s?relerde ho??a vakit ge?irecekleri uygun ortamlar d?zenlenecek ve okul kantinleri a??k bulundurulacak. Veliler, rehberlik ve psikolojik dan??manl?k servisince bilgilendirilecek. Bir haftal?k program?n uygulamas?nda her g?n 09.00-12.00 saatleri aras?nda, 3 ders saati ve 2 dinlenme saati olacak.
Derslikler s?slenecek
Hafta boyunca derslikler s?slenebilecek. S?n?flar ve ??renciler aras?nda sportif ve k?lt?rel etkinlikler d?zenlenebilecek. Trafik kurallar? g?rsel ve uygulamal? olarak ??retilmeye ?al???lacak. Obezite ile m?cadele ?er?evesinde beslenme ve kantin al??veri?lerinde al?nmas? gereken besin maddeleri anlat?lacak.
Miniklerin ilk g?n heyecan?
Minik ??renciler, ders ba?? yapacaklar? ilk g?nleri i?in velileriyle beraber okullara geldiler. Okulu gezen ve ??retmenleriyle tan??an miniklerin heyecanl? olduklar? g?r?ld?. Baz? ??renciler, ilk g?n?n verdi?i heyecanla anne ve babalar?ndan ayr?lmak istemeyip a?larken, baz?lar?n?n ise heyecan ve merakla okul ve s?n?flar?n? tan?maya ?al??t?klar? g?zlendi.
??retmenleriyle tan??an minikler, s?n?f arkada?lar?yla ilk g?n?n heyecan?n? payla?t?.
E?itim-??retim y?l? takvimi
MEB taraf?ndan haz?rlanan takvime g?re ilk??retim 1. s?n?f ??rencileri ile anaokulu ??rencileri d???ndaki ??renciler ile orta??retim kurumlar?ndaki ??renciler i?in 2007-2008 E?itim ??retim Y?l??n?n birinci kanaat d?nemi, 17 Eyl?l 2007 tarihinde ba?layacak ve 25 Ocak 2008 tarihinde sona erecek.
Yar?y?l tatili, 28 Ocak-8 ?ubat 2008 tarihleri aras?nda yap?lacak. ?kinci d?nem ise 11 ?ubat 2008 tarihinde ba?lay?p 13 Haziran 2008?de sona erecek. (HABER MERKEZ?)
??ten at?lmad???na dua et!
?stanbul B?y?k?ehir Belediyesi taraf?ndan, e?itime destek amac?yla ??rencilere e?itim seti da??t?m? yap?ld?. T?renin ard?ndan s?n?flar? gezen ?l Milli E?itim M?d?r? Ata ?zer, ne zaman kadroya ge?eceklerini soran ??retmeni, ?st? kapal? bir ?ekilde tehdit etti. ??rencilere pamuk ?eker, balon ve patlam?? m?s?r da??t?l?rken palya?olar, minik ??rencilerin y?zlerini rengarenk boyalarla boyad?lar. Baz? ??renciler g?zya?lar?n? tutamazken, baz?lar?n?n rahatl??? ise dikkat ?ekti. Yap?lan konu?malar?n ard?ndan Kadir Topba?, ?l Milli E?itim M?d?r? Ata ?zer ile birlikte s?n?flar? gezerek ??rencilerle bir araya geldi. Ata ?zer?in anas?n?f?n? gezdi?i esnada bir ??retmen, usta ??reticilerin durumunun ne olaca??n? sordu. Bunun ?zerine Ata ?zer, 7 y?ld?r kadro bekleyen bayan ??retmeni, i?ten at?lmad??? i?in dua etmesi gerekti?ini s?yleyerek ?st? kapal? bir ?ekilde tehdit etti. (?stanbul/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

G?NL?K

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa