intikam ate?i

  • Bacak bacak ?st?ne atm??, ellerini g?be?inin ?st?nde kavu?turmu?, t?pk? ?pe?in satan-versiye satan? tablosundaki pe?in satan gibi d?ner koltu?unda kas?lm??t?. ?i?mand?


    Bacak bacak ?st?ne atm??, ellerini g?be?inin ?st?nde kavu?turmu?, t?pk? ?pe?in satan-versiye satan? tablosundaki pe?in satan gibi d?ner koltu?unda kas?lm??t?. ?i?mand?. Paso veresiye ?al???yordu oysa. Yine de ?i?mand? i?te... O tabloya inat belki de... Belki de d?zensiz beslenmekten... ??nk?, cipstir, bonibondur, bay?l?yordu bunlar? yemeye. Yeni bir birk?vi t?r? gelmeye g?rs?n d?kkana; hemen iki ?? paketi, meyve suyuyla birlikte mideye indiriveriyordu. Hani 50 kuru?unuz eksik kal?r da, ?Sonra verirsin bilader...? der ya bakkal ve sonra homur homur homurdan?r ard?m?zdan... Hay?r, ?yle bakkallardan de?ildi o. 50 kuru? yoksa ?okonat ya yoktu. Prensip meselesiydi bu. Koltu?unda yay?lm??, yay?lm?? da bir t?rk? tutturmu?tu. Bob Marley?in ?Noo vum?n no kraaaay!? adl? ?ark?s?yd? s?yledi?i. O meseleden sonra yabanc? m?zik dinlemeye ba?lam?? ve ?Bundan sonra yabanc? m?zik m?r?ldanaca??m ulan? diye karar alm??t? kendi kendine. Meslekten s?k?lm??t?. Bunalm??t?, tiksinmi?ti, midesi bulan?yordu, i?reniyordu... Ama onu mesle?e s?k? s?k?ya ba?layan bir ?ey vard?. O da, Oda Ba?kan? olmas?yd?! Evet, do?ru duydunuz, Bakkalar Odas? Ba?kan?yd? kendisi... Oradaki misyonu olmasa ?ekilir ?ey de?ildi bakkall?k. ??? kuru?a tamah ediyoruz, ?ekilir ?ey de?il bu a doslar? diye ge?iriyordu i?inden. Ge?iriyordu fakat kimseye de bir ?ey diyemiyordu gururundan. Evet, gururlu, ma?rur, hodbin ve nazenin bir insand?. Ve o olaydan sonra iyiden iyiye i?ine kapanm??, kimselerle ileti?im kurmaz olmu?tu. Misal bir m??teri mi giriyordu d?kkana, o hi? sesini ??karm?yor. Giren ki?i ?Bi omomatik alabilir miyim abi?? diyor. O kederli kederli omomati?i uzat?yor. Paray? al?yor. Para ?st?n? veriyor. Ve h?z?nbaz bir halde koltu?una geri oturuyordu. Bu denli kapatm??t? kendini d?? d?nyaya kar?? o kad?n?n a??klamal?r?ndan sonra. Nas?l olur da ?yle bir ?ey s?ylerdi. Oysa ge?en yaz onun ?Sana k?rm?z? ?ok yak???yor? adl? ?ark?s?n? dilinden d???rm?yordu. ?imdi radyoda ne zaman ?Yan yan yan yanmam laz?m, daha ?ok yol almam laz???m, kendimden caymam laz?m, zooooor? adl? ?ark?s? ?alsa, h???mla yerinden f?rl?yor, radyoyu kapat?yordu. Ba??n? raflara dayay?p a?l?yor, a?l?yor, a?l?yordu. Hele ?Romeo, Romeo? adl? ?ark?ya hi? tahamm?l edemiyordu. Gruru incinmi?ti. Nas?l olur da ?Serdar Orta?, bakkal tarz? m?zik yap?yor? diye a??klama yapard?. Tamam, ?ark?c?lar?n k?k?ne k?ran girse, kala kala bi tek Serdar Orta? kalsa, yine de dinlemezdi onu ama bu ?bakkal tarz?? da ne demek oluyordu. Bakkall?k mesle?inin de bir gururu yok muydu? Hande Yener bunu ni?in hesaba katmam??t? ?Serdar Orta? bakkal tarz? m?zik yap?yor? derken. Onu affetmesi imkans?zd? art?k. Karar? kesindi. Bakkallar Odas? Haftal?k Ola?an Toplant?s?nda kar?n? meslekta?lar?na bildirdi: ?Hande Yener hakk?nda 250 bin YTL?lik manevi tazminat davas? a?aca??z.? Karar ayakta alk??land?. Evet, ?imdi ondan hesap sorma zaman?yd?. Kendi istemi?ti bunu. ?ntikam ate?iyle yan?p tutu?uyordu. Art?k ?z?r dilemesi bile hi?bir ?eyi de?i?tirmezdi...
    Mehmet ?ner
    www.evrensel.net