Irk?? klibe soru?turma

?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l???, Hrant Dink suikast? zanl?lar?yla ilgili ifadelerin yer ald??? ?rk?? ?ark? nedeniyle, ?smail T?r?t ve Ozan Arif hakk?nda soru?turma ba?latt?.


?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l???, Hrant Dink suikast? zanl?lar?yla ilgili ifadelerin yer ald??? ?rk?? ?ark? nedeniyle, ?smail T?r?t ve Ozan Arif hakk?nda soru?turma ba?latt?.
?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l???, t?rk?c? ?smail T?r?t??n ?Plan Yapmay?n Plan? adl? ?ark?s? ile bu ?ark?ya yap?lan ve Youtube?da yay?nlanan video g?r?nt?lerine ili?kin soru?turma ba?latt?.
?stanbul Emniyet M?d?rl????n?n ilgili birimleri, bas?nda yay?nlanan haberler ?zerine s?z konusu video g?r?nt?lerine ili?kin kay?tlar? ve bu konudaki haberleri i?eren bir dosya haz?rlayarak gere?inin yap?lmas? i?in ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l????na g?nderdi.
?stanbul Bas?n Savc?s? Nurten Alt?nok da konuya ili?kin 2 y?nl? bir soru?turma ba?latt?. Soru?turma kapsam?nda, bir yandan video g?r?nt?lerini haz?rlayarak Youtube?a sunanlar, di?er yandan da s?z konusu ?ark?n?n s?zlerinin su? unsuru ta??y?p ta??mad??? inceleniyor. Soru?turma kapsam?nda, s?zleri yazan Ozan Arif ile ?smail T?r?t??n ifadelerinin al?naca?? ??renildi.
Bu arada, ?stanbul 1. Sulh Ceza Mahkemesi de Youtube?daki s?z konusu video g?r?nt?lerine eri?imin engellenmesini kararla?t?rd?.
Su?u ve su?luyu ?vmek
Hukuk?ulara g?re soru?turma a??lmas? durumunda ?smail T?r?t ve ?ark?n?n s?z yazar? Ozan Arif, yeni TCK?n?n 215?inci ve 216?nc? maddeleri gere?i ?su?u ve su?luyu ?vmek ve halk? kin ve d??manl??a tahrik etmek?ten toplam 5 y?la varan hapis istemiyle hakim kar??s?na ??kabilir.
?stanbul Barosu Ba?kan? Kaz?m Kolcuo?lu, ?Amac?n? a?an, su?u ve su?luyu ?ven bir ?ark?? dedi.
TCK?n?n 215. maddesi; i?lenmi? bir su? ve i?lemi? oldu?u su?tan dolay? bir ki?iyi alenen ?ven kimsenin 2 y?la kadar hapis cezas?, TCK 216. madde ise halk? kin ve d??manl??a tahrik ve a?a??lamaktan 1 ila 3 y?la kadar hapis cezas?yla yarg?lanmas?n? ?ng?r?yor.
Savc?l?k, a??lacak soru?turma sonunda ?smail T?r?t ve Ozan Arif hakk?nda 5 y?la kadar hapisle dava a??lmas?n? isteyebilir.
T?r?t: Ermeniye ?at?nca feryat ettiniz
Hakk?nda soru?turma a??lacak olmas?n? ?A??lacaksa a??ls?n? diye de?erlendiren ?smail T?r?t, ?Karadeniz?de oynanan oyunlara dikkat ?ektim. B?t?n kasetlerimde bu tip eserler var. Ermeniye ?at?nca feryat ettiniz. Hepiniz Ermeni oldunuz? diyerek kendini savunmaya ?al??t?.
Hrant Dink?in avukat? Fethiye ?etin ise ?ark?n?n yaln?zca Dink ailesini ilgilendirmedi?ini belirterek, ?Bu nedenle savc?lar?n resmen hareket etmesi gerekiyor. ?ark?n?n klibini kimin yapt???n? ve ba?ka hangi sitelerde olup olmad???n? ara?t?r?yoruz. Sadece klip de?il ?ark?n?n s?zleri de sorunlu. ?smail T?r?t??n alb?m?n?n ?zerinde plak ?irketi olarak ?Og?n? yazmas? da ?ok ilgin? bir ayr?nt?. Geni? ?apl? bir inceleme yap?yoruz. Bug?n hukuki olarak gerekeni yapaca??z? diye konu?tu.
Tepki ?eken klip
?Plan Yapmay?n Plan? adl? ?ark?ya uyarlanan, kime ait oldu?u bilinmeyen ve bir s?re Youtube?da yay?nland?ktan sonra kald?r?lan, Dink?in katillerine ?vg? niteli?indeki klip de tepki ?ekmi?ti.
S?z konusu klipte, ?Vatan satsa bir ki?i an?nda biter i?i? s?zleriyle birlikte, suikast sonucu ?ld?r?len Gazeteci Hrant Dink ve katil zanl?lar? O.S. ve Yasin Hayal?in foto?raflar? yer alm??t?. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net