ABD?nin bar??ta g?z? yok!

ABD, Ortado?u?da bar?? konusundaki ciddiyetsiz tavr?n?, Washington?da gelecek ay yap?lacak konferansa Suriye?nin kat?lmamas? gerekti?ini belirterek bir kez daha ortaya koydu.


ABD, Ortado?u?da bar?? konusundaki ciddiyetsiz tavr?n?, Washington?da gelecek ay yap?lacak konferansa Suriye?nin kat?lmamas? gerekti?ini belirterek bir kez daha ortaya koydu. ?srailli Haaretz gazetesine konu?an ?srailli akademisyenler, ABD?li diplomatlar?n, Suriye?yi ??ran??n stratejik m?ttefiki olan ?iddetli ve zalim rejim? diye nitelendirdiklerini ifade ederek, Washington?da gelecek ay yap?lacak konferansa kat?lmamas? gerekti?i y?n?nde g?r?? bildirdiklerini ifade etti. Konferans?n ?rg?tlenmesinde yer alan akademisyenlerin konuyu ABD?li yetkililerle, ?srail?in Suriye hava sahas?n? ihlal etmesinin ard?ndan g?r??t?kleri de ??renildi.
ABD patentli Ortado?u Konferans??n?n a??rl?kl? olarak Filistin-?srail sorununu g?ndeme almas? bekleniyor. Ancak bu konuda da ?srail?in Filistin y?netiminin beklentilerini kar??lamayan tavr?, sorun yarat?yor. Bu sorunlar nedeniyle, Filistin Devlet Ba?kan? Mahmud Abbas??n konferans? boykot edebilece?i belirtilmi?ti. B?lgedeki bir numaral? ABD m?ttefiki Suudi Arabistan da toplant?ya kat?lmayabilece?ini belirtmi?ti.
?srail ikiy?zl?l???
Bu arada ?srail Ba?bakan? Ehud Olmert ise ?srail sava? u?aklar?n?n Suriye hava sahas?n? ihlal etti?i haberlerinden sonra ilk kez Suriye ile ilgili konu?arak, ?Suriye ile kay?ts?z ?arts?z, bir talepte bulunmaks?z?n bar??a haz?r?z? derken Knesset?in Arap milletvekillerinden ?Birle?ik Arap Listesi-Ta?al? ?yesi Ahmed Tibi ise Olmert?e tepki g?sterdi. Tibi, ?G?r??me yapmak isteyen kimse, Suriye?nin egemenli?ine zarar vererek u?aklar?n? g?ndermez, topraklar?n? bombalamaz? dedi. Knesset?in sol kanat milletvekillerinden Zahava Gal-On da ?srail Ba?savc?s? Menahem Mazuz?a ve D?? ?li?kiler ve Savunma Komisyonu Ba?kan? Tzahi Hanegbi?ye ba?vurarak, Suriye hava sahas?nda meydana geldi?i bildirilen olayla ilgili parlamentoya bilgi verilmesi gerekti?ini ifade etti.
Kadima milletvekillerinden Yoel Hasson ise Gal-On?un talebine kar?? ??kt? ve bunun, ?srail?in ulusal ??karlar?na zarar verebilece?ini s?yledi. Zira konu hakk?nda askeri istihbarat?n yasa?? bulunuyor. (DI? HABERLER)

L?bnan semalar?nda yeni ?srail tacizi

Ge?en hafta Suriye?yi taciz eden ?srail u?aklar?n?n, d?n de L?bnan??n g?neyinde ?ok al?ak irtifada u?tuklar? bildirildi. L?bnan polisi, 5 ?srail u?a??n?n d?n sabah saatlerinden bu yana Sayda ve Sur kentleri ?zerinde u?makta oldu?unu, u?aklar?n bu kentler ?zerinde ses duvar?n? a?t?klar?n? belirtti.
U?aklar?n, daha g?neyde bulunan Hizbullah??n kalesi durumundaki Bint Cbeil b?lgesinde de u?tuklar? kaydedildi. B?lgedeki AFP muhabiri, ?srail u?aklar?n?n yakla??k iki haftad?r her g?n L?bnan hava sahas?n? ihlal etti?ini, ancak d?nk? u?u?lar?n yo?unlu?u ve irtifalar? bak?m?ndan farkl? oldu?unu bildirdi. (DI? HABERLER)

?Rice te?ekk?re geldi?

?srail D??i?leri Bakanl????n?n eski b?rokratlar?ndan Alon Liel, d?n b?lgeye gelen ABD D??i?leri Bakan? Condoleezza Rice??n, ?srail?e ?Suriye?ye hava operasyonu nedeniyle te?ekk?rlerini iletmek amac?yla geldi?ini? s?yledi. Liel, ?E?er yapt?ysak bu, Amerikal?lara ?al??makt?r. Hatta belki Amerikal?lar i?in bir istihbarat ?al??mas?yd?. Bu y?zden Rice??n, Filistin meselelerini tart??maktan ziyade te?ekk?r etmek i?in geldi?ini san?yorum? dedi.
?Onlar i?in ?al??t?k. Bildi?iniz gibi onlar i?in ?al??mam?z i?in ?ok para verirler. G?r?n??e g?re memnunlar. Bu, Suriyelileri zor durumda b?rak?p ?er Ekseni?nin daha derinlerine iter? diyen eski ?srailli diplomat, ?Suriye semalar?ndaki olay?n, yak?n bir gelecekte bar???n kap?lar?n? kapad???n?? da vurgulad?. (DI? HABERLER)

K. Kore?den n?kleer iddialar?na yalanlama

Kuzey Kore, Suriye ile n?kleer i?birli?i yapt??? y?n?ndeki Amerikan iddias?n? ?iddetle reddetti. Kuzey Kore D??i?leri Bakanl???, ?Suriye ile gizlice n?kleer i?birli?i yap?ld???? y?n?ndeki haberleri yalanlayarak, ?Bu iddia beceriksizce yap?lm?? bir komplodur? dedi.
Washington Post gazetesinde ge?en hafta yay?mlanan bir haberde, son alt? ayda toplanan istihbarat?n, Amerikal? yetkililerin, Suriye?nin n?kleer tesis in?as? i?in Kuzey Kore?den destek ald???n? d???nmesine yol a?t??? kaydedilmi?ti. Ge?en haftalarda Suriye hava sahas?n? ihlal eden ?srail?in de son tacizinde de ?bu tesisleri? hedef ald??? tacize ili?kin iddialar aras?ndayd?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net