Anter?in o?luna baba mezar? 16 y?ld?r yasak

T?rkiye?nin 55 y?ll?k girdisinin, ??kt?s?n?n yeminli, canl? bir ?ahidiyim. Hem yaln?z ?ahidi mi? De?il!.. San???y?m. Mahk?muyum.?Musa Anter ya da bilinen ad?yla Ap? Musa?n?n Diyarbak?r Seyrantepe semtinde ...


T?rkiye?nin 55 y?ll?k girdisinin, ??kt?s?n?n yeminli, canl? bir ?ahidiyim. Hem yaln?z ?ahidi mi? De?il!.. San???y?m. Mahk?muyum.?
Musa Anter ya da bilinen ad?yla Ap? Musa?n?n Diyarbak?r Seyrantepe semtinde 1992 y?l?nda katledilmesinin 15. y?l? bug?n. Mardin Nusaybin?de mezar? ba??nda yap?lacak anmaya ailesi, ??rencileri, sevenleri kat?lacak yine. Ancak ?sve??te ya?ayan 16 y?ld?r T?rkiye?ye girmesi yasak olan b?y?k o?lu Anter Anter bir kez bile ziyaret edemedi?i mezarl??a yine gidemeyecek. Torunlar?n? ziyarete gitti?i Upsala?da telefonla ula?t???m?z 62 ya??ndaki Anter Anter, zaman zaman g?zya?lar?n? tutamad??? s?yle?imizde, ?lkeye giri? yasa??na ?Bekle diyorlar. 62 ya??na geldim. ?l?cem art?k neyi bekleyeyim!? s?zleriyle isyan etti. Babas?n?n anmas?na sadece mesaj g?nderebilece?ini s?yleyen Anter, ?Ne diyece?im, ?yine bulu?amad?k baba? diyece?im? diye konu?tu.
38 senedir s?rg?ndeyim
38 y?l ?nce yurtd???na ??kan Anter, 16 y?ld?r T?rkiye?ye giremiyor. Girerse g?zalt?na al?narak s?n?r d??? ediliyor. Anter en ?ok kendisine neden g?sterilmemesine k?zg?n: ?1991?den beri T?rkiye?ye giremedim. Giri? yasa?? var, her sene ayn? terane! Neden, ni?in... Hi? kimse bana bir cevap vermiyor! Hasip Kaplan benim avukat?m. Biliyorsunuz kendisi milletvekili ?imdi. ?Abi bekle bekle diyor hep? 62 ya??na geldim. ?l?cem art?k, daha neyi beklemem laz?m! Bir insan?n su?unu bilme hakk? yok mu bu d?nyada? ?K?rt??l?kten dolay? ise iftihar ederim. K?rt do?dum, K?rt ya??yorum, K?rt ?lece?im. Korkun? bir manevi bozukluk i?indeyim?
Art?k dayanam?yorum!
Babas?n?n ?l?m haberini de ?sve??te alan, onunla vedala?amayan, mezar?n? bir kez bile ziyaret edemeyen Anter ?ok ?zg?n. Mesaj g?ndermekle yetinmek zorunda kalaca??n? s?ylerken g?zya?lar?n? tutam?yor: ?Her zamanki gibi yine mesaj g?nderece?im. ?Yine bulu?amad?k baba? diyece?im. Yar?n yine karamsarl?k i?inde evimde oturaca??m. Dayanam?yorum art?k. Konu?urken bile hisleniyorum, g?zlerimden ya? geliyor, tahamm?l?m kalmad?. Ne demi?im, ne su? i?lemi?im? Suadiye?de do?dum, b?y?d?m. Oras? benim memleketim. Gidemiyorum. D?nyan?n t?m ?aibelileri h?k?mete bile giriyorlar. Ben memleketime gelemiyorum. Onlar benim kadar seviyorlar m? T?rkiye?yi. Ben inanm?yorum T?rkiye?yi benim kadar seven bir insan olsun... ?mr?m?n sonuna kadar m?cadele verece?im bunun i?in.?
Aygan?la g?r??meyi istemedim
J?TEM itiraf??s? Abd?lkadir Aygan??n iki y?l ?nceki itiraflar?n? ve karde?i Rah?an Anter?in Aygan?la y?zle?mesine da de?iniyor Anter. Kendisinin de g?r??meye kat?lmas?n?n istendi?ini ancak kendini tutamayaca??n? bildi?i i?in reddetti?ini belirtiyor: ?G?r??mek istemedim. G?r???rsem k?t? olacakt? biliyordum. Rah?an g?r??t?. Zaten harfiyen biliyorduk anlatt?klar?n?. Ben her zaman s?yl?yorum, sorumlular S?leyman Demirel, Tansu ?iller, Mehmet A?ar ve ?nal Erkan?d?r. Ben bunlardan hesap sorulmas?n? istiyorum. Bunlar?n yarg?lanmas? laz?m. Para falan da istemiyoruz.?
H?yar m? bu b?l?ns?n!
T?rkiye?de K?rt sorununun bar????l ??z?m? konusunda h?l? bir ad?m at?lmamas?n? da ele?tiriyor Anter. Devletin ?ter?rizm, b?l?nece?iz? bak???ndan kurtulmas? gerekti?ini s?ylerken babas? Musa Anter?in s?zlerini de hat?rlat?yor: ?Gelen h?k?metler giden h?k?metler hi? de?i?miyor. Yine ?ter?ristler? deyip duruyorlar. A?z?m?zda ?iklet oldu ?ter?rist? laf?. AKP H?k?meti?nin elinde her ?ey. ?stese yapar ama yapt?klar? ne var? Hi?bir ?ey. DTP?nin Meclis?te bulunmas?ndan ?ok umutluyum. Tabii ?al??malar?na izin verilirse. ?n?allah K?rt, T?rk halk?n?n karde??e ya?amas? i?in iyi olacak. T?rkler ve K?rtler et ve kemik gibi olmu?. Biz beraber ya?ayaca??z. Babam?n da dedi?i gibi ?Bu h?yar de?il ikiye b?lesiniz.? Olmaz, bizi b?lemeyecekler. K?rt ve T?rk halk?n?n birli?ini bozmak isteyenler muhatap bulamayacak. Ancak her ?ey hak?a olmal?.?
Kaplan: 1 May?s?a kat?ld? diye T?rkiye?ye giremiyor
Anter?in avukatl???n? yapan, bug?n DTP ??rnak Milletvekili Hasip Kaplan ise Anter?in T?rkiye?ye giri? yasa?? ile ilgili hukuki s?reci ??yle anlat?yor: ?Emniyet Genel M?d?rl???, ?yurda giri?i yasak ki?i? diye karar vermi?. Bu karar?n kald?r?lmas? i?in ba?vurdu?umuzda reddettiler. ?dare mahkemesinde dava a?t?k. Reddedildi. Gerek?e olarak 1969?da ?sve??te 1 May?s?a, izinsiz g?sterilere kat?lm??, ?halklara ?zg?rl?k? slogan? at?lm?? dendi. Dan??tay?dan sonu? alamay?nca da A?HM?e ta??nd?. H?l? bekliyor. ??i?leri Bakanl????na da ?yasalar? de?i?tirdiniz, zamana??m?na u?rad? gelmesi gerekir? diye ba?vurduk fakat olumlu sonu? alamad?k.? (?stanbul/EVRENSEL)

Aygan, Anter cinayetini anlat?yor

J?TEM itiraf??s? Abd?lkadir Aygan iki y?l ?nce konu?arak J?TEM?de ?al??t??? y?llarda t?m i?ledi?i su?lar? ve ?ahit olduklar?n? a??klad?. A??klamalar? gazeteciler Timur ?ahan ve U?ur Bal?k taraf?ndan, ??tiraf??-Bir J?TEM?ci Anlatt?..? ad?yla kitapla?t?r?ld?. Kitapta Aygan, Anter cinayeti ile ilgili ?unlar? anlat?yor: ?Ye?il?in kar??t??? en b?y?k olay, yani benim tan?k oldu?um en b?y?k olay, Ap? Musa?n?n ?ld?r?lmesidir. (...)Anter olay?nda Hogir devreye sokuldu. Hogir kod adl? Cemil I??k ile ??rnakl? Hamid (Hamit Y?ld?r?m) adl? itiraf?? PKK?den birlikte ayr?lm??lard?. (...)Ali Ozansoy, J?TEM ?stihbarat Grup Komutanl????nda Saraykap??da ana telsizin ba??nda bekledi. Hogir?e kala?nikov verildi. Beni de J?TEM kimli?im ve silah?m var diye Hogir?in yan?na verdiler. Herhangi bir durum olursa m?dahale edebilmem i?in. Bizi, k?pr?y? ge?tikten sonra Silvan yolunun ??k???na, yoku?a do?ru b?rakt?lar. Ye?il, Mustafa Deniz ile biraz daha tepeye ??kt?, telsiz onlardayd?. Hamid de tekrar otele, Ap? Musa?y? almaya gitti. Yani bir taksiye bindirecek ve bizim yan?m?za getirecek. Hogir de onu orada vuracak.(...) Geldi?imizde Ali Ozansoy ?tamam? dedi, Hamid, Ap? Musa?y? vurmu?, olay? yapm??. Biraz sonra Hamid geldi. Hamid ?Tamam vurdum? dedi. Hogir ?Niye yan?m?za getirmedin, niye bu i? yolda oldu? diye sordu. Hamid, ???phelendiler, taksiye bindik, yan?nda ye?eni vard?? dedi. ?Seyrantepe?ye geldik, i?te ben dedim ki, ?urada falan dedim, onlar daima nerede diyorlar, bakt?m ??pheleniyorlar art?k fazla gitmeyecek, indirdim? dedi. (...) kendi anlat?mlar?na g?re, Ap? Musa ile ye?eni onun arkas?nda y?r?yorlar, o da soka??n i?ine y?r?yor, d?n?p Ap? Musa ve ye?enine ate? ediyor. Daha sonra ka?t??? yerde, silah? ??p tenekesine at?yor.?

Dicle Anter: Babam?n katili koruculuk yap?yor

Bug?n Batman?da ya?ayan Musa Anter?in di?er o?lu Dicle Anter ile devletin ?faili me?hul? diyerek kapatt???, ancak J?TEM ?yesi Abd?lkadir Aygan??n iki y?l ?nce yapt??? itiraflarla tetik?ilerin ortaya ??kt??? dava s?recini konu?tuk. Aygan??n cinayetin tetik?isi oldu?unu ileri s?rd??? Hamid Y?ld?r?m??n h?l? ??rnak?ta koruculuk yapt???n? s?yleyen Anter, ya?am? boyunca ancak 4 y?l birlikte olabildi?i babas?n? da anlatt?.

Davan?n, Aygan??n itiraflar?yla yeni bir boyut kazanmas? gerekiyordu. Ancak Aygan??n ?T?rkiye?ye iadesinin istenmesi? d???nda s?re? devam etmedi. Nas?l de?erlendiriyorsunuz?
Bildi?iniz gibi 15 sene evvel i?lenen bu cinayet, faili me?hul bir cinayet de?ildir. Devlet, faili me?hul derken kendi i?ledi?i cinayeti kamufle etmeye ?al??m??t?r. Kutlu Sava???n (eski Ba?bakanl?k Tefti? Kurulu Ba?kan?) raporu ve Aygan??n itiraflar? bunun somut bir belgesidir. Azmettiren ve silah? kullanan ki?i -ki ?u an halen ??rnak?ta koruculuk yapmaktad?r en son ald???m?z bilgilere g?re- isim olarak kamuoyuna deklare edilmi?tir. Bilinen ki?ilerin ellerini kollar?n? sallayarak gezmelerini ben, ma?dur bir insan olarak i?ime s??d?ram?yorum. ?Ye?il? kod adl? ?ah?s? bulamayan bir devlet istihbarat?na g?venmek ne kadar do?rudur? Aygan yurtd???nda oldu?u i?in hakk?nda tutuklama karar? ??kt?, peki di?erleri nerede? Aygan halen burada ya?am?? olsayd? onun hakk?nda da tutuklama karar? ??kmazd?.

Ge?ti?imiz y?l ablan?z Rah?an Anter, Aygan ile y?zle?ti. Bu g?r??me sizi nas?l etkiledi?
?nsan?n b?yle bir durumda etkilenmesi do?al bir duygudur. Ablam Rah?an?? bu konuda ?ok takdir ediyorum. Zor anlar ya?ad? ve halen de ya??yor. Ablam onun kullan?ld???n? bildi?i i?in ac?d?. Aygan??n s?yledikleri de ?ok ?nemli. Ki?isel olarak ?ok farkl? ?eyler bekliyordum. Mesela Aygan??n yarg?lanmas?n? istiyordum. Zaten kendisi de ?Sava? mahkemesinde yarg?lanmak istiyorum? demi?ti. Bu olanak vard? ama ger?ekle?medi. B?yle bir mahkeme bir?ok olay?n a???a ??kmas?n? sa?layacakt? ama korktular. ??kan kitap da toplat?ld?. Toplanma karar?na dahi kimsenin sesi ??kmad?. T?rkiye, maalesef kendisiyle hesapla?maktan korkuyor. Mehmet A?ar??n dedi?i hat?rlan?rsa ne oldu?u ortaya ??kar: ?Bir tu?la ?ekersem duvar y?k?l?r.? ??te b?yle pamuk ipli?i gibi ince ve hassas konu.

Bu y?zle?me ile birlikte medya, k?sa bir s?reli?ine de olsa konuya ?ok ilgi g?sterdi. Ancak uzun s?rmedi...
T?rkiye?deki medya bu konuya fazla de?inmedi. Korktular ??nk?. Derin devletten korkmayan gazete sahibi var m?? Korkmayanlar?n ba??na gelenler de ortada. Medya bu konularda ?ok duyars?z kal?yor maalesef. T?rkiye?de bu gibi cinayetlerin ?zerine kimse kolay kolay gidemiyor. Tarafs?z bir mahkeme kurulmal? ve bu gibi cinayetler a???a ??kart?lmal?d?r. Halk?n da g?veni yarg?ya kalmad? art?k. A?HM?de en ?ok davas? olan bir ?lkeyiz gerisini siz d???n?n neden oldu?unu. Babam?n katilleri belli. D?nemin Ba?bakan?, ??i?leri Bakan?, Emniyet M?d?r?, Genelkurmay Ba?kan? ve OHAL Vali?si su?ludur. Bug?ne kadar bu ki?ilerin isimlerini de a??klad?m ama onlardan bana kar?? bir dava a??lmad?. Suskunluklar? onlar?n su?lu oldu?unu g?steriyor. Bu ki?ilerin yarg?lanmas? ancak demokratik bir ?lke standard?na ula??ld??? zaman yap?l?r ki o da ?ok uzak bir ihtimal. 21. y?zy?lda halen ?lkemizde kirli bir sava??n tetik?ileri var ve sava? her ge?en g?n b?y?yor.

Baban?zla ilgili ?zellikle hat?rlad?klar?n?z, ya?am?nda sizi en ?ok etkileyen anlar nelerdir? ?l?m haberini nas?l ald?n?z? Neler d???nd?n?z? Uzun ve sonu?lanamayan dava s?reci Anter ailesini nas?l etkiledi?
?unu belirteyim, babam ile ?ok fazla beraber ya?ad???m s?ylenemez. ?ocukken cezaevi kap?lar?nda ?ok dola?t?k. Harbiye, Sultanahmet, Balmumcu, Mamak ve Seyrantepe cezaevlerinin kap?lar?ndan ?ok i?eri girdik ailece. ?ld?r?ld???nde ya??m 42 idi. Bu zaman i?inde toplam g?n hesab? yaparsak 4 y?ll?k bir beraberli?imiz ancak olmu?tur. 1971 y?l?nda ?sve??e gittim 92 y?l?na kadar bir ay beraber olamad?k. Kendisine pasaport vermediler. Her ?eye ra?men baba o?ul ili?kisinden ziyade bir arkada?l?k s?z konusuydu. Beni en ?ok etkileyen s?z? ki sonradan bunu daha iyi anlad?m ??stanbul?da her sabah uyand???mda kendimi k?yden yeni gelmi? gibi hissederim? Avrupa?dan d?n???mde bu s?z?n de etkisi olmu?tur. ?l?m haberini ?sve??te oldu?um zaman ??rendim. Kendisinin tehdit ald???n? biliyorduk ama bu kadar ileri gideceklerini, 76 ya??ndaki bir insan? ?ld?rmelerini beklemiyorduk. Duyunca ?ok olduk. Aile olarak annem, ablam ve ben ertesi g?n u?akla ?stanbul?a geldik. A?abeyim Anter?in giri?ini yasaklad?lar ve halen babas?n?n mezar?n? g?rm?? de?il. ?? defad?r s?n?r kap?s?ndan geri ?evriliyor. O da ayr? bir hukuk skandal?. Bizleri en ?ok ?zen cenazesinin hastaneden ka??r?larak vasiyeti olan yere de?il de di?er k?ye g?m?lmesiydi. Babam?z? son bir defa g?rme imkan? vermediler. Dava A?HM?de sonu? a?amas?nda. En son olarak bir miktar para cezas?na ?arpt?r?ld? T?rkiye. Ama biz bu miktar?n emsal olmas? amac?yla ve faili me?hul cinayetlerin i?lenmemesi d???ncesiyle y?ksek verilmesi talebiyle B?y?k daireye ba?vurduk. Sonucu bekliyoruz.

Anter cinayeti gibi cinayetler ayd?nlat?lmad??? s?rece T?rkiye?de ger?ek demokrasi ve bar?? ortam?n?n sa?lanmas? m?mk?n m??
T?rkiye kendi ger?e?i ile y?zle?melidir. Bunun m?cadelesini verecek g??ler ortaya ??kmal?d?r. Cesaretli siyaset?ilere ihtiyac? vard?r T?rkiye?nin. MGK karar merkezi, parlamento da uygulay?c? olmamal?d?r. Sivil toplumlarda karar ve uygulama meclislerde ger?ekle?ir. Hukuk ba??ms?z olmal?d?r. Bu kafayla art?k bir yere var?lamayaca?? belli. Bu cinayetler ayd?nlat?lmay?ncaya kadar T?rkiye?de bar???n ve demokrasinin yerle?mesi hayaldir.
DTP?yi ?imdiden susturmaya ba?lad?lar. Milletvekillerinin her an i?in dokunulmazl?klar? kalkabilir ve ikinci DEP olay? ya?anabilir. Tabii ki izin verilirse faili me?hul cinayetleri ortaya ??karma gibi giri?imleri olacakt?r. Umutlar ve hayaller olmazsa ya?am?n tad? da olmaz. Benim gibi milyonlarca insan bu tad? tatmak istiyor. (?stanbul/EVRENSEL)

Mezar? ba??nda an?l?yor

Musa Anter, bug?n vuruldu?u yer olan Diyarbak?r Seyrantepe?de saat 12.00?de ve Mardin?in Nusaybin il?esine ba?l? Akarsu beldesinde mezar? ba??nda an?lacak. Musa Anter Bas?n ?d?lleri t?reni ise 21 Eyl?l 2007 g?n? Diyarbak?r B?y?k?ehir Belediyesi?nde saat 19.30?da ger?ekle?tirilecek.
Elif G?rg?
www.evrensel.net