art?k misafir de?ilsiniz... (1)

  • K?sa bir i?sizlik d?neminden sonra nihayet karton fabrikas?nda i? bulmu?tum. ?sba?? yapt???m?n ilk g?n? ustaba?? yan?ma gelerek ?Bundan sonra G?nter ile ?al??acaks?n? dedi.

    K?sa bir i?sizlik d?neminden sonra nihayet karton fabrikas?nda i? bulmu?tum. ?sba?? yapt???m?n ilk g?n? ustaba?? yan?ma gelerek ?Bundan sonra G?nter ile ?al??acaks?n? dedi. Makinay? ayarlayan G?nter?e yakla?arak Almanca merhaba dedim. G?nter duymam?? g?bi yapt?. Bir daha merhaba dedim. Bu defa bana y?z?n? ek?iterek bakt? ve zorla da olsa merhaba dedi... G?nter?in, daha ilk g?nde b?yle davranmas?na anlam verememi?tim ama i?imden ?Belki ilk defa g?rd?g?ndendir. Sonra ili?kimiz d?zelir? dedim.O arada G?nter bana tekrar d?nerek, sert bir ?slupla ?Makinan?n boyasi bitti. Git depodan boya al gel!? dedi. Ben de ?Tabi ki al?r?m ama o ?ekilde s?ylemen gerekmez? diye kar??l?k verince G?nter bu defa sessiz kalmay? tercih etti. Neticede gidip boyay? getirdim. Bu defa G?nter te?ekk?r etti ve ??le yeme?inin geldi?ini haber verdi. Sonra ellerini y?kamak i?in makinan?n yan?ndan ayr?l?nca ben de yemekhaneye gittim. ??eride bir ka? kara kafal? g?r?nce i?imden ?Bunlar mutlaka T?rk? dedim. Bir iki dakika sonra yan?lmad???m? anlad?m. ?sminin sonradan ?mit oldu?unu ??rendi?im arkada? bana merhaba dedikten sonra ?Sen yand?n hem?erim? dedi. ?Niye yanm???m, k?t? bir durum mu var? diye sordum. ?Ustaba?? seni G?nter?in yan?na vermi?, ?yle mi?? dedi. ?Evet? dedim ?Ne var bunda?? ?Yanl?? anlama hem?erim? dedi ?mit bu defa ?O adam tam bir nazi kafal?d?r, onun i?in i?in zor!? ?Onun mutlaka anlamad??? bir tarafim?z vard?r. Zamanla birbirimizi tan?rsak d?zelir.? dedim. Makinalar?m?z?n ba??na d?nerken isminin Latif oldu?unu s?yleyen 60 yaslar?nda bir arkada? bana yakla?arak ?Merhaba aram?za ho? geldin! ?smin ne?? deyince ?Erdo?an? dedim. Latif Amca daha ortada hi?bir ?ey yokken ba?lad? G?nter hakk?nda anlatmaya: ?Sen bu Almanlar? tan?mazs?n! Ne yapsan yaranamazs?n bunlara. Senin birlikte ?al??aca??n G?nter de ?ok k?t? birisi. Burada hi?birimizi sevmez. Nazi bir herif! Bununla in?allah ba??n derde girmez? dedi. ?Girmez Latif amca! Tatl? dil y?lan? deli?inden ??kar?r. Biz de tatl? dilli olmay? tercih ederiz? dedim. Ama Latif Amca bildi?inden ?a?m?yor. Ben de sessiz kald?m. Bir s?re g?nler ?yle ak?p gitti... Bu s?re i?inde i? arkada??m G?nter ile her gecen g?n aram?z d?zeliyor; hatta bazan ?akalas?p g?l?yoruz. Ancak bizim yabanc? k?kenli arkada?lar G?nter?le samimi olu?umuza bir anlam veremiyorlar. G?nter de firmadaki di?er yabanc? k?kenli arkada?lar gibi az ?nyarg?l? de?il. Memleketlerinin daha ?nce g?zel oldu?unu ancak ne zaman yabanc?lar geldiyse bozuldugunu her vesileyle dile getirip duruyor... Ben de buna kar?? bu d???ncesinde yan?ld???n?, her ulusun kendisine g?re bir gelenek ve k?lt?r?n?n olabilece?ini s?yleyerek biraz ho?g?r?l? olunursa her ?eyin d?zelebilece?ini anlatmaya ?al???yorum ki G?nter?i ikna edeyim...(S?recek...)
    ?rfan Erdo?an/Almanya
    www.evrensel.net