?ifa ve Mimar Sinan halk?n?n ?ikayeti var!

Tuzla il?esine ba?l? ?ifa ve Mimar Sinan mahallelerindeki baz? evler, ?imar izni olmad???? gerek?esiyle Tuzla Belediyesi taraf?ndan y?k?lmak isteniyor. Ge?ti?imiz hafta y?k?m ekiplerinin mahalleye girmesiyle ??kan ?at??malardan...


Tuzla il?esine ba?l? ?ifa ve Mimar Sinan mahallelerindeki baz? evler, ?imar izni olmad???? gerek?esiyle Tuzla Belediyesi taraf?ndan y?k?lmak isteniyor. Ge?ti?imiz hafta y?k?m ekiplerinin mahalleye girmesiyle ??kan ?at??malardan sonra halk, belediyeye, polise ve medyaya ate? p?sk?r?yor. Belediyenin se?imlerden ?nce evlerin yap?m?na izin verdi?ini; daha sonra y?kmaya ?al??t???n? dile getiren mahalle sakinleri, AKP?li belediyenin kendilerini kand?rd???n? dile getiriyor. Halk, y?k?mlar? engellemek ?zere yapt?klar? direni?e m?dahale eden polisin de g?zalt?ndakilere k?t? davranmas?ndan, medyan?n da mahalleyi gecekondu olarak yans?tmas? ve ?at??malardan dolay? kendilerini ?ter?rist? ilan etmesinden rahats?z.
?Se?im s?recinde serbest b?rakt?lar biz de yapt?k?
Ge?en hafta ger?ekle?tirilen y?k?mlar s?ras?nda karde?inin evinin y?k?ld???n? s?yleyen Hasan Turan, belediyeyi ele?tirdi. Tuzla Belediyesi?nin kendilerini kand?rd???n? kaydeden Turan, ?Oy toplamak i?in bize, ?Y?k?m yok evlerinizi yapmaya devam edin? dediler. 6 senedir bekliyoruz, se?im s?recinde serbest b?rakt?lar biz de yapt?k. Onlarda gelip y?kt? ?imdi. Y?llarca verilen eme?in ?r?n? bu, 110 milyar para d?k?ld? buraya. Yaz?k g?nah. ?imdi gelip bu masraf? ?desinler? dedi.
?Her ?eyimi buraya g?m?p gittiler?
Se?imden sonra ba?lad??? evi y?k?lan Bilal Ar?kan da, belediyenin kendilerini ma?dur etti?ini s?yledi. Bankadan kredi alarak ev yapt???n? ve 30 milyar borcu oldu?unu belirten Ar?kan, ?Biz ev yapt?k, herkes de yapt? ama kimse o s?ra bir ?ey demedi. Belediye ba?kan? se?im s?ras?nda buradan ge?ip ?Hay?rl? olsun, kolay gelsin, ?ifa?ya hizmet, Allah?a hizmet? dedi, bizi bu hale koydu. ?Evimizi y?kmay?n, mahkemeye verin, cezas? neyse ?deriz? dedik, ama evimizi y?kt?lar, ?oluk ?ocu?umu a?, ortada b?rakt?lar. Her ?eyimi buraya g?m?p gittiler? diye konu?tu.
Belediyenin masraflar?n? ?demesi gerekti?ini, AKP?yi ve belediye yetkililerini mahalleye sokmayacaklar?n? s?yleyen Ar?kan, polisi ve medyay? ele?tirdi. Ar?kan, ?Medya bizi ?ter?rist? ilan etti, biz sadece evlerimizi savunduk, neyin ter?r?n? yapt?k. Polis 12 ya??nda ?ocu?u tekmelerle d?v?yor. Sen 12 ya??ndaki bu ?ocu?u d?versen ?rg?t bunu g?t?r?r m?? ?S?k buna kur?un der mi demez mi? ?ocuklar? ?ok k?t? d?vd?ler, insanlar? mahvettiler? dedi.
?Bizi ter?rist ilan ettiler?
Mahalle sakinlerinden Metin Kele?, ?Devletin halka uygulad??? i?kencedir bu. Olaylar? belediye ve ?evik kuvvet provoke etti, sonra da bizi ter?rist ilan ettiler. Beni yerimden yurdumdan etmi?, ben buraya gelmi?im, di?imden t?rna??mdan artt?rd???mla ev yapm???m, sen ?imdi gelip yuvam? ba??ma y?k?yorsun. Burada 2 bin in?aat yap?ld? se?imlerde neredeydin. Se?imler bitti, halk art?k onlar i?in bir ?ey ifade etmiyor. Ama unutmas?nlar ki bu insanlar onlar? nas?l oraya getirdilerse ?yle de geri indirirler? dedi.
Medyada s?rekli mahallenin gecekondu mahallesi olarak g?sterildi?ine dikkat ?eken Mustafa I??k ise, ?unlar? s?yledi: ?Buras? gecekondu de?il. Herkesin tapusu var ama bizlere imar izni vermiyor belediye. Ayn? zeminde TOK??ye 14-15 kat imar izni veriyor. Se?imden ?nce bir ?ey demiyordu. Madem yapt?rmayacakt?n neden izin veriyorsun, ba?tan m?h?rle o zaman. B?t?n televizyonlar ?gecekondu mahallesi? diyor; ??nk? buras?n? rant alan? yapmak istiyorlar.?
Ge?ti?imiz hafta, ?ifa ve Mimar Sinan mahallelerinde, belediye ekipleri polisin deste?iyle baz? binalar?n y?k?m?n? yaparken, y?k?m? engellemeye ?al??an halk, evlerini korumak i?in direni? ger?ekle?tirdi. Vatanda?lar, sokaklara barikat kurmu?lard?. Olaylar?n ard?ndan 60??n ?zerinde ki?i g?zalt?na al?n?rken 8 ki?i de ??kar?ld?klar? mahkemede tutukland?. Olaylarda ?ok say?da ki?i de polisin att??? gaz bombalar?n?n isabet etmesi nedeniyle yaraland?. (?stanbul/D?HA)
www.evrensel.net