31 Ocak 2018 04:26

Komisyona takılan işçilerin itiraz ve dava hakkı var mı?

Kadro başvuruları reddedilen taşeron işçilerin merkezi ve yerel yönetimlerde itiraz ve dava hakkı var mı? Dilekçeleri nasıl yazılır?

Paylaş

Onur BAKIR
Sendika Uzmanı 

Taşeron işçiler, merkezi yönetimlerde kadroya, yerel yönetimlerde şirketlere geçiş için başvurularını yaptı. Başvurular tespit komisyonları tarafından inceleniyor ve sınava girmeye hak kazanan işçilerin listeleri yayınlanıyor. Ancak bazı işçiler, tespit komisyonları tarafından eleniyor. Başvurusu reddedilen işçilerin, komisyon kararlarına itiraz etme hakkı var. Bu itirazları da reddedilen işçilerin dava açma hakları da söz konusu. 

TESPİT KOMİSYONU İNCELEMESİ 

696 sayılı KHK ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1 Ocak 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan tebliği uyarınca taşeron işçiler 2 Ocak-11 Ocak 2018 tarihleri arasında başvurularını yaptı. Bu başvurular her bir kurum bünyesinde ayrı ayrı oluşturulan tespit komisyonlarına iletildi. Bu arada Valilikler tarafından her bir işçi için yapılan arşiv araştırmasının sonuçları da tespit komisyonlarına gönderiliyor.
Tebliğin 9. ve 34. maddelerine göre tespit komisyonları ön inceleme ve esas inceleme yapıyor. Ön incelemede (1) başvuru formunun tam ve eksiksiz şekilde doldurulup doldurmadığı, (2) yapılan beyanların aranan şartlara uygun olup olmadığı ve (3) usule ilişkin şekil şartlarına uyulup uyulmadığı inceleniyor. Esas incelemede ise (1) işçinin istihdam edildiği sözleşmenin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olup olmadığı ve (2) işçinin 4 Aralık 2017 tarihi itibariyle çalışıp çalışmadığına bakılıyor. Öte yandan her bir işçi bakımından, arşiv araştırmasının sonuçları da dikkate alınıyor. 

LİSTELERİN İLANI 

Bu incelemelerin neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin listesi hazırlanıyor. Tebliğin 10. ve 35. maddelerine göre bu listeler işçilerin başvurduğu kurumlar tarafından internet üzerinden ya da kurumun belirlediği biçimde ilan ediliyor. Yani ilan internet üzerinden yapılabileceği gibi kurumun belirlediği başka bir biçimde de (örneğin işyerlerine listelerin asılması) yapılabiliyor. Tebliğde açıkça belirtildiği üzere başvuran işçilere ayrıca tebliğ yapılmıyor. Dolayısıyla işçilerin ilanın yapılıp yapılmadığını sürekli olarak kontrol etmesi gerekiyor. Öte yandan tebliğde bir kural getirilmediği için listelerde sadece işçinin başvurunun kabul edilip edilmediği belirtiliyor; işçinin isminin yanına “kabul” ya da “ret” yazılıyor. İşçinin başvurusu reddedilmişse bunun nedeni ayrıca belirtilmiyor. 

LİSTEYE İTİRAZ 

Tebliğin 11. ve 36. maddelerine göre, tespit komisyonu kararına göre sınava girme hakkı elde edemeyenler, ilan tarihinden itibaren öngörülen süre içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunma hakkına sahip. İşçiler, itirazlarını başvurularını yaptıkları yere yapabilir. Bu hususta dikkat edilmesi gerekenler şunlar: 1) İtiraz yazılı olarak yani bir dilekçe ile yapılmalı. 2) İtirazda muhakkak gerekçe belirtilmeli. Örneğin “696 sayılı KHK’ye göre gerekli koşulları taşımama rağmen başvurum reddedilmiştir” denilmeli. 3) İtiraz öngörülen süre içerisinde yapılmalı. Tebliğde yer alan tavsiye niteliğindeki takvime göre itiraz süresi 3 gün. Ancak altını çizerek belirtelim. Bu süre zorunlu değil ve tavsiye niteliğinde. Her kurum itiraz süresini belirleme yetkisine sahip ve şu ana kadar yapılan ilanlarda da itiraz süresi ve itirazların başlayacağı tarih belirtiliyor. İtirazların bu süre içinde yapılması zorunlu. 4) İşçinin itiraz dilekçesinde bir tebligat adresi belirtmesi önem taşıyor. 5) İşçinin imzalı itiraz dilekçesinden bir fotokopi alması ve itiraz dilekçesinin alındığını belgelemesinde (örneğin evrak kayıt numarası alması) yarar var. 

İTİRAZLARIN GÖRÜŞÜLMESİ 

İşçilerin yaptıkları itirazlar merkezi idarelerde tespit komisyonları, yerel yönetimlerde ise ayrıca kurulacak tespit itiraz komisyonları tarafından karara bağlanacak. Yani merkezi yönetimlerde işçilerin başvurularını inceleyen tespit komisyonları, işçilerin itirazlarını da inceleyip karar verecek. Ancak yerel yönetimlerde üyelerinin çoğunluğunu Valiliklerin belirlediği tespit itiraz komisyonları karar verecek. Örneğin belediyede kurulan tespit komisyonu işçinin başvurusunu reddetse de, işçinin itirazını Valiliğin oy çoğunluğuna sahip olduğu tespit itiraz komisyonu görüşecek ve karara bağlayacak. Böylece itirazın sonuçlandırılması konusunda belediye değil valilik belirleyici olacak. 
Tebliğin 11. ve 36. maddelerine göre işçilerin itirazları komisyonlar tarafından değerlendirilerek öngörülen süre içerisinde karara bağlanacak ve sonuç ilgilisine yazılı olarak tebliğ edilecek. Yani bu itirazların neticesi toplu olarak duyurulmayacak her bir işçiye ayrı ayrı tebligat yapılacak. Ancak tebliğde açık bir hükme yer verilmediği için komisyonların, itirazı neden reddettiğine ilişkin bir gerekçe belirtme zorunluluğu bulunmuyor. Eğer komisyon işçinin başvurusu üzerine işçinin itirazının haklı olduğuna ve aslında koşulları taşıdığına karar verirse işçi sınava girebilecek. Eğer komisyon işçinin başvurusunu reddederse işçi sınava alınmayacak. Ancak bu durumda işçinin dava açma hakkı da doğmuş olacak.

DAVA AÇMA HAKKI

Tebliğin merkezi idarelerle ilgili 11. maddesinde “İtiraz üzerine tespit komisyonunca verilen karar kesindir” hükmü yer alıyor. Tebliğin yerel yönetimlerle ilgili 36. maddesinde ise “İtiraz üzerine komisyonca verilen kararlar kesindir” hükmü yer alıyor. Yani tebliğe göre komisyonun verdiği kararlar kesin olacak. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 125. maddesine göre “İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.” Komisyonların işçilerin itirazları üzerine verdikleri kararlar da idari işlemlerdir. Dolayısıyla komisyonların itirazlar üzerine verdiği kararların kesin olduğunu düzenleyen tebliğin ilgili hükümleri, Anayasanın 125. maddesine aykırıdır ve işçinin dava açma hakkı mevcuttur. 
Sonuç olarak KHK ve tebliğdeki koşulları taşıdığı halde başvurusu reddedilen, yaptığı itirazdan da olumsuz sonuç alan işçi, itiraz üzerine komisyonun verdiği kararın kendisine tebliğ edilmesini takip eden 60 gün içinde kararın iptali için idari yargıda dava açabilir. Dava açmayı düşünen işçinin sınavlar yapılmadan önce hızla netice alabilmesi için “yürütmeyi durdurma” isteminde bulunması büyük önem taşımaktadır. Öte yandan bu davalarda tebliğin 11 ve 36. maddelerindeki yukarıda belirttiğimiz hükümlerin iptalinin istenmesi de isabetli olacaktır. 

HERKESE KADRO!

Bu yazıda başvuruları reddedilen işçilerin itiraz ve dava açma hakkı ile ilgili bilgiler sunmaya çalıştık. Ancak ısrar ve inatla bir kez daha söyleyelim. Sorunun kökten çözümü mümkündür. KHK ve tebliğde yapılacak değişiklikler ile işçilerin kadroya geçişine ilişkin getirilen tüm şartlar kaldırılmalı; idareye ve ihaleye bakılmaksızın ayrımsız-şartsız tüm taşeron işçiler kadroya alınmalıdır!

MERKEZİ YÖNETİMLER İÇİN İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

Dikkat! Bu dilekçe örneği fikir vermek için hazırlanmıştır. Bu dilekçe örneğinin kullanılması zorunlu değildir. İşçi istediği gibi bir dilekçe ile itirazda bulunabilir. Öte yandan gerekçe kısmı daha ayrıntılı biçimde yazılabilir. 

………………. Tespit Komisyonu’na 

696 sayılı KHK uyarınca kadroya geçiş için yaptığım başvuru komisyonunuz tarafından reddedilmiştir. 696 sayılı KHK’de kadroya geçiş için aranan koşulları sağladığımı düşünmekteyim. Bu nedenle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1 Ocak 2018 tarihinde yayımlanan Usul ve Esaslar Tebliğinin 11. maddesi uyarınca komisyonunuzun kararına itiraz ettiğimi bilgilerinize sunar, itirazımın görüşülerek kadroya geçiş başvurumun kabulünü,itirazımın reddi halinde ise gerekçesi ile birlikte ret kararının tarafıma yazılı olarak tebliğ edilmesini saygılarımla arz ve rica ederim.

Tarih 

İsim Soyisim

İmza

İletişim bilgileri 

YEREL YÖNETİMLER İÇİN İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ 

Dikkat ! Bu dilekçe örneği fikir vermek için hazırlanmıştır. Bu dilekçe örneğinin kullanılması zorunlu değildir. İşçi istediği gibi bir dilekçe ile itirazda bulunabilir. Öte yandan gerekçe kısmı daha ayrıntılı biçimde yazılabilir.

………………. Tespit İtiraz Komisyonu’na

696 sayılı KHK uyarınca işçi statüsüne geçiş için yaptığım başvuru tespit komisyonu tarafından reddedilmiştir. 696 sayılı KHK’de kadroya geçiş için aranan koşulları sağladığımı düşünmekteyim. Bu nedenle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1 Ocak 2018 tarihinde yayımlanan Usul ve Esaslar Tebliğinin 36. maddesi uyarınca tespit komisyonunun kararına itiraz ettiğimi bilgilerinize sunar, itirazımın görüşülerek işçi statüsüne geçiş başvurumun kabulünü, itirazımın reddi halinde ise gerekçesi ile birlikte ret kararının tarafıma yazılı olarak tebliğ edilmesini saygılarımla arz ve rica ederim.

Tarih 

İsim Soyisim

İmza

İletişim bilgileri 

Reklam
Reklam
ÖNCEKİ HABER

10 Ekim Katliamı Davası bugün başlıyor

SONRAKİ HABER

Akdeniz'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa