Anayasa değişikliği teklifinin 12'nci maddesi kabul edildi

Anayasa değişikliği teklifinin 12'nci maddesi kabul edildi

Meclis'te anayasa değişikliğinin TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yenilenmesini düzenleyen 12. maddesi kabul edildi.

TBMM'de, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşülmesiyle ilgili bileşimin 6'nci gününde bugünkü oturum başladı. TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yenilenmesine ilişkin anayasa değişikliği teklifinin 12. maddesi Meclis genel kurulunda görüşüldü. Görüşmelerin ardından yapılan oylamada madde 133 'Hayır' oyuna karşın; 344 'Evet' oyuyla kabul edildi. Cumhurbaşkanının OHAL yetkisini düzenleyen 12’nci maddeye göre; OHAL'de kararnamelere Meclis onayı süresi bir aydan üç aya çıkarıldı. OHAL gerekçelerine seferberlik hali eklendi. OHAL ilan eden cumhurbaşkanı, temel haklar ve siyasi haklar konularında da sınırlayıcı kararname çıkarma yetkisine sahip olacak.

'DEĞİŞTİRİLEMEZ' GERİLİMİ

Anayasa değişikliği görüşmesinde AKP grubu adına konuşan Bursa Milletvekili İsmail Aydın, mevcut anayasanın dördüncü maddesine ilişkin “Anayasanın değiştirilemez maddesini kabul etmek mümkün değildir” ifadesini kullandı.

Aydın şöyle konuştu:

 “Ben de 1980 Anayasası’nın ilk dört maddesinin mutlaka anayasamızda olması taraftarıyım. Ancak bir hukukçu olarak Anayasa’nın değiştirilemez maddesini kabul etmek mümkün değildir. Gerekli nisapla Anayasa’nın tüm maddeleri değiştirilebilir. Hatta Meclis yeni bir Anayasa yapabilir. Aksini düşünmek aziz milletimizin vekaletini küçümsemek anlamına gelir, silahı, darbeyi, vesayetçiyi kutsamak anlamına gelir” dedi.

MHP: ÇOK TEHLİKELİ VE YANLIŞ BİR İFADE

Aydın’ın bu konuşmasının ardından söz alan MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, “Bu çok tehlikeli ve yanlış bir ifadedir” diyerek AKP’lilerden bu sözlere ilişkin açıklama istedi.

Gerginliğin büyümesi üzerine AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı da ayağa kalkarak “AKP grubunun böyle bir yaklaşımı yok, grubun tavrını söylüyorum. Konu kapanmıştır” dedi. Tartışmanı devam etmesi üzerine görüşmelere ara verildi.

Meclis’te gerginliğe yol açan Anayasa’nın dördüncü maddesi şöyle:

“Anayasanın 1’inci maddesindeki devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2’nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3’üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.”

12. MADDE NE GETİRİYOR?

12’nci madde Cumhurbaşkanının OHAL yetkisini düzenliyor. Buna göre OHAL'de kararnamelere Meclis onayı süresi bir aydan üç aya çıkarıldı. OHAL gerekçelerine seferberlik hali eklendi. OHAL ilan eden cumhurbaşkanı, temel haklar ve siyasi haklar konularında da sınırlayıcı kararname çıkarma yetkisine sahip olacak.

"MADDE 12: 2709 sayılı Kanunun 119 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve kenar başlıkları metinden çıkarılmıştır. “III. Olağanüstü hal yönetimi MADDE 119: Cumhurbaşkanı; savaş, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, seferberlik, ayaklanma, vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması, anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması, şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması, tabiî afet veya tehlikeli salgın hastalık ya da ağır ekonomik bunalımın ortaya çıkması hallerinde yurdun tamamında veya bir bölgesinde, süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir. Olağanüstü hal ilanı kararı verildiği gün Resmî Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağırılır; Meclis gerekli gördüğü takdirde olağanüstü halin süresini kısaltabilir, uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir. Cumhurbaşkanının talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi her defasında dört ayı geçmemek üzere süreyi uzatabilir. Savaş hallerinde bu dört aylık süre aranmaz. Olağanüstü hallerde vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleri ile 15 inci maddedeki ilkeler doğrultusunda temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya geçici olarak durdurulacağı, hangi hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin nasıl yürütüleceği kanunla düzenlenir. Olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanı, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, 104 üncü maddenin onyedinci fıkrasının ikinci cümlesinde belirtilen sınırlamalara tabi olmaksızın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Kanun hükmündeki bu kararnameler Resmî Gazetede yayımlanır, aynı gün Meclis onayına sunulur. Savaş ve mücbir sebeplerle Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplanamaması hâli hariç olmak üzere; olağanüstü hal sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri üç ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülür ve karara bağlanır. Aksi halde olağanüstü hallerde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kendiliğinden yürürlükten kalkar.” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Ocak 2017 20:05
www.evrensel.net