?nsani kriz derinle?iyor

?srail, Kassam sald?r?lar?n? bahane ederek, Hamas??n kontrol?ndeki Gazze ?eridi?ne y?nelik ambargoyu a??rla?t?rmay? planlarken, Gazze?de insani krizin giderek derinle?ti?i bildirildi.


?srail, Kassam sald?r?lar?n? bahane ederek, Hamas??n kontrol?ndeki Gazze ?eridi?ne y?nelik ambargoyu a??rla?t?rmay? planlarken, Gazze?de insani krizin giderek derinle?ti?i bildirildi. ABD?de kas?m ay?nda yap?lacak Ortado?u ?Bar??? Konferans? tart??malar?nda ad? bile ge?meyen Gazze?nin ?b?y?k bir ??k???n e?i?inde? oldu?u da ifade ediliyor.
El Fetih ile ge?en yaz ya?anan ?at??malar?n ard?ndan kontrol? tamamen Hamas??n eline ge?en Gazze?deki insani krizin ba? sorumlusu ise ?srail ve i?gal rejiminin, Gazze?ye uygulad??? ambargo g?steriliyor. Ambargolar?n daha da a??rla?t?r?lacak olmas?, Filistinlilerin durumuna ili?kin endi?eleri de art?r?yor.
Yard?mlarla ayakta duruyorlar
Ge?en ay yay?mlanan D?nya Bankas? raporunda Gazze?deki duruma ili?kin, ?Bug?nk? durum oldu?u gibi devam ederse, Gazze?nin ekonomik temeli ve ?zel sekt?rdeki canl?l???n ??k??le noktalanmas? riski var? denilmi?ti. Raporda, Gazze?nin sanayi ?retiminin y?zde 90??n?n durma noktas?na geldi?i ve tar?msal verimin ise 2007 y?l?nda y?zde 50 oran?nda d??t??? de ifade edilmi?ti.
BM G?da Program? (WFP) verilerine g?re ise Gazze n?fusunun y?zde 75, yani 1 milyonu a?k?n Filistinli, BM?den ald??? yard?mla ayakta durabiliyor. D?nyan?n bir?ok ?at??ma b?lgesinde sivillere g?da yard?m? sa?layan WFP, Gazze?deki g?da yard?m?n?n ise ?d?nyan?n en y?kse?i? oldu?unu belirtti. Ancak yard?ma muhta? ki?i say?s?n?n her g?n artmas?, sadece zaruri ihtiya?lar? kar??layan WFP?yi de zorluyor. WFP yetkililerine g?re son g?nlerde bebekler i?in s?t tozu ile peynir de dahil olmak ?zere bir?ok yard?m yap?lam?yor.
Pil bile yasak!
?te taraftan Gazze?deki haber kaynaklar?na g?re Filistinli ?ift?iler, ?r?nlerini ihra? etmekten al?konuldu?u gibi, ?srail taraf?ndan tar?m ila?lar?, tar?m aletleri ve g?bre yard?m? yap?lmas? durduruldu?u i?in gelecek y?l ?r?n al?nmas? neredeyse imkans?z olarak g?r?l?yor. ?srail, Gazze?deki Sa??rlar Okulu i?in i?itme cihaz? pili ithalini dahi, bomba yap?m?nda kullan?labilece?i gerek?esiyle yasaklad?.
Uzmanlar g?re ?srail ambargolar? ?en az d?zeyde? y?neterek, Gazze?deki Filistinlilere ?i?kence etmekle su?lanmad???ndan? emin olmak istiyor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net