25 Ekim 2007 00:00

AVRUPA GER?E?

Gelin bug?n hep birlikte kendimizi, ?svi?re?de ya?ayan bir T?rk g??menin yerine koyal?m.

Paylaş

Gelin bug?n hep birlikte kendimizi, ?svi?re?de ya?ayan bir T?rk g??menin yerine koyal?m.
Pazar g?n? yap?lan genel se?imlerden, g??menleri ?kara koyun? ilan ederek s?n?r d??? edilmesini isteyen ?rk?? ve yabanc? d??man? ?svi?re Halk Partisi (SVP) a??k zaferle ??kt?. Se?im sarho?u ?rk??lar, ?kara koyunlar?n? s?n?r d??? edilmesi i?in naralar at?yor.
SVP?nin se?im afi?inde, ?svi?re bayra?? ?zerine yerle?tirilen ?? beyaz koyun bir kara koyun taraf?ndan tekmeleniyor. Irk?? partinin kurdu?u ?S?n?r D??? ?nisiyatifi?, su?lu yabanc?lar?n ?lkelerine g?nderilmesi i?in kent merkezlerine kurdu?u imza standar? sayesinde geni? bir kampanya s?rd?rd?. 10 haftada 200 bin imza toplad?.
Bu ?rk??, yabanc? d??man? kampanya ?zerinden ?rk?? parti, pazar g?nk? se?imlerde oyunu 2003?e oranla y?zde 2.3 art?rarak y?zde 29?a ??kard?. Bu demektir ki; ?lkede her ?? ki?iden biri ?kara koyunlar?n? ?lkede b?y?k bir sorun oldu?unu, dolay?s?yla s?n?r d??? edilmesini istiyor. G?nderilemeyenlerin ise haklar?n?n derhal k?s?tlanmas?n? talep ediyor.
Se?im sonu?lar?, 1919?dan bu yana belirlenen iktidar ili?kilerini ilk kez bir parti lehine bu denli a??k bir ?ekilde de?i?tirdi. 200 ki?ilik Ulusal Meclis?te 62 yabanc? d??man? vekil oturacak.
Yani; neredeyse her be? ki?iden birisinin g??men k?kenli oldu?u ?svi?re gibi ?ok k?lt?rl?, ?ok dilli bir ?lkede, ?u g?nlerde ?beyaz koyun? diye adland?r?lan ?ari ?svi?reliler?den deri rengi, k?lt?r, inan? ve ulus bak?m?ndan farkl? olanlar i?in pek de i? a??c? bir tablo bulunmuyor.
?o?unluk i?inde az?nl?k ve hor g?r?lme duygusunun ne kadar k?t? bir ?ey oldu?unu herkes kendisine g?re tan?mlayabilir.
G??menler, tabii ki onlar aras?nda az?msanmayacak say?daki T?rk vatanda?? da ilan edilen ?kara koyunlar?dan say?l?yor. Hal b?yle olunca, ?kara koyun? olarak damgalanan ?kara kafal?lar?n? en az?ndan sosyal ve psikolojik durumunun hi? de iyi olmad??? tahmin edilebilir.
Yabanc? d??manl??? ?zerinden iktidar g?c?n? bu denli peki?tiren ?rk?? partinin, muhtemeldir ki bundan sonra hem eylemde hem s?ylemde g??menlere kar?? tavr?n? sertle?tirmesi, ?e?itli yasaklar ilan etmesi kuvvetle muhtemeldir.
Gelin; ?rk?? partinin i?i az?tarak T?rkiye?den gelen insanlar?n kendi aralar?nda T?rk?e konu?mas?n? yasaklad???n?...
Sokakta, dernekte, camide, lokantada T?rk?e yerine ?svi?re?nin konu?tu?u dilleri konu?maya zorunlu tuttu?unu...
Bu da yetmiyormu? gibi, ?lkenin ?? resmi dili olan Almanca, Frans?zca ve ?talyancay? asgari d?zeyde bilmeleri gerekti?ini...
?svi?re vatanda?l???na ge?en T?rklerin isimlerini ve soy isimlerini de?i?tirmek zorunda kald???n?...
T?rk?e gazete ve televizyonlar? yasaklad???n?...
H?rs?zl?k, kapka???l?k, uyu?turucu gibi bir?ok su?un en ?ok T?rkler taraf?ndan i?lendi?ini ve bunlar?n g?r?ld??? yerde lin? edilmesi gerekti?ini talep etti?ini farz edelim.
Dahas?; k?rm?z?-beyaz bayra?? eline alan ?svi?relilerin sokaklara d?k?lerek, ??svi?re ?svi?relilerindir, kara koyunlar d??ar?? diye sloganlar att???n?, kimi yerlerde ?kara kafal? T?rkleri? lin? etmeye ?al??t???n? d???nelim...
En k?t?s? de T?rk vatanda?lar?na y?nelik yap?lan bu ?rk?? uygulamaya kar?? ??kan, onlar? sahiplenen az say?da ?ari ?svi?reli?nin oldu?unu g?z?m?z?n ?n?nden ge?irelim...
Anlayaca??n?z tam bir cad? kazan?...
?svi?reli T?rk?n gelecekte kar?? kar??ya kalma ihtimali d???k olan yukar?daki uygulamalar?n ?nemli bir b?l?m?yle bug?n maalesef T?rkiye?de ya?ayan K?rtler fiilen kar?? kar??ya... ?svi?re?de ya da ba?ka bir Avrupa ?lkesinin en k???k bir kasabas?nda bile birka? y?z ki?iye getirilen T?rk?e yasa??na kar?? aya?a kalkarak ?anadil sava??? verenler, i? milyonlarca K?rd?n anadiline gelince inkarc? davran?p ?ahin kesiliyor. Madem, anadil bir insan hakk? ise bu hak K?rtleri neden kapsam?yor?
B?t?n bunlar ortada iken, d?n ?T?rkiye T?rklerindir? slogan?n? kullanan gazete Avrupa bask?s?nda, ??ki y?zl? ?svi?re? ba?l??? atarak, ?kara koyunlar?? s?n?r d??? edece?ini s?yleyen ?lkenin PKK?lilere dokunmad???n? yazarak ?iki y?zl?l?k? yapt???n? yazd?.
Haberin i?inde ise bunu kan?tlayacak bir c?mle bile yoktu.
G??menleri ?kara koyun? ilan eden ?rk?? anlay???n T?rk, K?rt, Arnavut ayr?m? yapmad???n? unutmamal?y?z. Onlar i?in ?kara koyun? kendisinden olmayan herkestir.
Gelin elimizi vicdan?m?za koyal?m; ?svi?re?deki T?rklere yap?lmas? uzak bir muhtemel geli?me olan ?rk??, ayr?mc? uygulamalar?n ?nemli bir b?l?m?n?n bug?n T?rkiye?de uygulanmakta oldu?unu kabul edelim. ?svi?re?de T?rklerin, T?rkiye?de K?rtlerin milliyet?i-devlet?i g??ler taraf?ndan ?kara koyun? ilan edilerek, lin? edilmek ?zere ?beyaz kurtlar??n ?n?ne at?ld???n? kabul edelim.
O zaman, ?svi?re?deki T?rk i?in hissettiklerimizi, T?rkiye?deki K?rtler i?in de hissedelim ve onlara sahip ??kanlar? g??lendirerek, birlikte ya?am?n, karde?li?in sa?lanmas?na yard?mc? olal?m. Ve en ?nemlisi ya?am?n her alan?nda, ?svi?re?deki T?rke yap?lmas?n? kabul edemeyece?imiz uygulamalar?n, T?rkiye?deki K?rtlere yap?lmas?na izin vermeyelim.
Y?cel ?zdemir
ÖNCEKİ HABER

Ger?ek dayan??ma genel eylemle olur

SONRAKİ HABER

ATK’den Kurkut raporu: Ölüme neden olan mermi zeminden sekti

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa