NATO zirvesinde K. Irak g?ndemi

NATO ?yesi 26 ?lkenin savunma bakanlar?n?n sonbahar d?nemi gayriresmi ola?an toplant?lar?, Hollanda?n?n Noordwijk kentinde ba?lad?.


NATO ?yesi 26 ?lkenin savunma bakanlar?n?n sonbahar d?nemi gayriresmi ola?an toplant?lar?, Hollanda?n?n Noordwijk kentinde ba?lad?. T?rkiye?nin Milli Savunma Bakan? Vecdi G?n?l taraf?ndan temsil edildi?i, resmi niteli?i ve zab?tlar? olmayan toplant?lar T?rkiye?nin s?n?r ?tesi gerginli?i ile ABD?nin m?ttefiklerden Afganistan i?in yine daha fazla ?destek? istemesi damgas?n? vurdu.
?kili g?r??melerde, Vecdi G?n?l s?n?r ?tesi operasyon i?in NATO m?ttefiklerinden destek ararken, resmi g?ndemde olmamas?na ra?men K. Irak?a olas? operasyon ve PKK, Noordwijk?teki bakanlar?n a??rl?kl? g?ndemi oldu.
Milli Savunma Bakan? G?n?l??n de bu alanda T?rkiye?deki son geli?meler ve kararlar hakk?nda m?ttefikleri bilgilendirdi ve destek istedi.
ABD destek ar?yor
NATO toplant?s?nda ayr?ca, bir ?nceki NATO zirvelerinde oldu?u gibi m?ttefiklerden ?daha fazla? destek isteyen ABD?nin birlikleri, 2001 y?l?nda i?gal edilen Afganistan?daki 35 bin askeri g?c?n yar?s?n? olu?turuyor.
BBC?nin haberine g?re NATO i?erisinde Afganistan i?galinin Irak gibi bata?a sapland??? endi?esi hakim. ABD, di?er ?lkelere ba?ta asker say?s? olmak ?zere daha fazla destek isterken, Kanada ve Hollanda gibi ?lkelerdeki h?k?metler ise b?y?k kamuoyu bask?s? alt?nda. Bu nedenle NATO?nun ?zellikle AB?li ?yeleri, ABD?nin taleplerini kar??layam?yor.
Sadece Afganistan?da de?il, NATO?nun Kosova operasyonunda hayati konumu bulunan T?rkiye, NATO?nun Afganistan?daki i?gal g?c?ne komutanl?k ediyor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net