Fransa?da bir T?rk genci intihar etti

Fransa?dan s?n?rd??? edilmeyi bekleyen bir T?rk genci, Marsilya?da ka?ak yabanc?lar?n bar?nd?r?ld??? bir merkezde intihar etti.


Fransa?dan s?n?rd??? edilmeyi bekleyen bir T?rk genci, Marsilya?da ka?ak yabanc?lar?n bar?nd?r?ld??? bir merkezde intihar etti. Ad?n?n Kaz?m Ku?tul oldu?u belirtilen 22 ya??ndaki gencin intihar nedeni ise hen?z bilinmiyor.
Frans?z haber ajans? AFP, merkezde tutulan bir g??meni kaynak g?stererek verdi?i haberinde, Kaz?m Ku?tul ile ayn? h?creyi payla?an bir di?er ka?ak g??menin olay sonras? yar?m saat boyunca merkez yetkililerini ?a??rd???n? ancak kimsenin bu ?a?r?ya yan?t vermedi?ini aktard?. Haberde, ilk yard?m?n daha ?nce gelmi? olmas? halinde T?rk gencinin hayat?n? yitirmemi? olabilece?i yorumuna da yer verildi. Frans?z makamlar? intihar hakk?nda ?imdilik a??klamada bulunmazken, Kaz?m Ku?tul?un amcas? Muhammet Ku?tul, yak?nlar? olarak bir avukat tuttuklar?n? ve Frans?z sivil toplum ?rg?tlerinin de deste?ini beklediklerini s?yledi. Merkezdeki g??menlerin de protesto amac?yla a?l?k grevine ba?lad?klar? bildiriliyor.
Frans?z otoriteleri ise, Ku?tul hakk?nda 9 Aral?k?tan ?nce s?n?rd??? edilmesi i?in al?nm?? bir mahkeme karar? bulundu?unu s?yl?yorlar. (Paris/EVRENSEL)
www.evrensel.net