Fotoğraf: Evrensel

YA?AMA K?LT?R

 • Biliyor musunuz Kuzguncuklu be? alt? han?m ne yapt?lar bu haziran- temmuz aylar?nda?


  Biliyor musunuz Kuzguncuklu be? alt? han?m ne yapt?lar bu haziran- temmuz aylar?nda?
  Durun anlatay?m:

  ?nce astar bezinden bebekler diktirdiler. Tam y?z yetmi? tane? Sonra bunlar?n i?ini pamukla doldurdular, doldurttular. Okul ?ocuklar?na, sanat??lara, Kuzguncuklulara da??tt?lar bu bebekleri. Herkes elinden geldi?ince, boyad?lar, giydirdiler, takt?lar tak??t?rd?lar? ?yle g?zel bebekler yapt?lar ki ? Kimi efe, kimi gelin, kimi gen? k?z? Kimi k??l?k giyinmi?, kimi yazl?k? aya??nda ayakkab?, elinde ?anta?
  ?yle g?zel bir giri?imdi ki bu, Kuzguncuk? lu olmayanlar da, e?- dost, tan?d?klar da kat?ld?lar bu co?kuya.

  Ard?ndan sat?l??a ??kar?ld? bu bebekler, Kuzguncuklular derne?i ad?na? Gelir, ?Yaz Okulu? giri?imine kaynak oldu.
  Kuzguncuklu ?ocuklar alt? hafta boyunca ?Yaz Okulu?na gittiler. ?nl? ?ns?z sanat??lardan, g?n?ll?lerden dersler g?rd?ler. E?itici oyunlar oynad?lar. M?zeleri, kimi yap?lar? gezdiler. G?le oynaya ??rendiler, ??rendiler? B?t?n bunlara ana-babalar?n da kat?ld?klar? oldu?

  Neden yapt?lar b?t?n bunlar? Kuzguncuklu han?mlar?

  ??nk? onlara g?re de,T?rkiye?mizin sorunu e?itim?

  Y?llard?r yaz?p duruyorum: E?itim? E?itim? E?itim?
  Ben e?itim dedik?e ??ok uzun s?rede sonucu al?nabilecek bir yat?r?m, ohoooo!? derler, ellerini havada ??yle bir d?nd?r?p?

  En az?ndan her se?imde, bu en b?y?k sorunumuz bir anla??lsa? Anla??lsa da hemen bu yolda etkinliklere giri?ilse? Bir sonraki se?imde ufak ufak bir ?eyler de?i?ecek.
  Ama ?laf? etmekten ba?ka bir ?ey bilmeyenlerle, tasar? (proje) ?retemeyenlerle olacak i?ler de?il bunlar elbette?

  Yaz Okulu giri?imine d?neyim gene?
  (Bu yolda g?n?ll? giri?imciler, bilgisunar (internet) buluna??ndan kimi yol-y?ntem, uygulama bilgileri alabilirler.)
  Bence her ?lk??retim okulu ?evresinde yap?lmal? ?Yaz Okulu?? B?t?n okumu? insanlar?m?za d???yor bu g?rev?
  Cumhuriyeti bizim ku?a??m?za arma?an edenlere, bizim paras?z pulsuz okumam?z? sa?layanlara, K?y Enstit?s? giri?imini ger?ekle?tirmi? olanlara kar?? boynumuzun borcu de?il mi bu?
  Ben b?yle d???n?yorum?
  Yanl?? m? d???n?yorum?
  Cengiz Bekta?
  www.evrensel.net