?amur i?inde kald?lar

Zonguldak??n Ere?li il?esinde etkili sa?anak ya??? sonras? olu?an selde evleri zarar g?renler ?amur i?inde kald?lar.
Kentte d?n etkili olan sa?anak ya??? nedeniyle evleri zarar g?ren ...


Zonguldak??n Ere?li il?esinde etkili sa?anak ya??? sonras? olu?an selde evleri zarar g?renler ?amur i?inde kald?lar.
Kentte d?n etkili olan sa?anak ya??? nedeniyle evleri zarar g?ren ailelere valilik ile yap?lan tespit ?al??malar? do?rultusunda 250 yatak, 500 battaniye ve 80 mutfak seti da??t?larak, acil beslenme ihtiya?lar? kar??lanmak ?zere kurulan seyyar mutfakta pi?irilen yemekler da??t?ld?.
Da??t?m faaliyetlerini yerinde inceleyen Ere?li Kaymakam? Osman Ek?i gazetecilere yapt??? a??klamada, ya?anan felaket sonras? hasar tespit ?al??malar?n? tamamlad?klar?n?, 70?i ev 40?? i?yeri olmak ?zere 110 meskenin zarar g?rd???n? s?yledi. Sigorta kapsam? d???nda olan ev ve i?yerlerinin sahiplerine Sosyal Yard?mla?ma ve Dayan??ma Vakf? arac?l???yla imkanlar ?l??s?nde yard?m sa?lanaca??n? bildiren Ek?i, ?K?z?lay taraf?ndan yatak ve battaniye gibi e?yalarla birlikte yiyecek temini sa?land?. Evlerinde kalmak istemeyen ya da konutlar? oturulmayacak durumda olan 40 kadar vatanda??m?z? Y?ksek ??renim Kredi ve Yurtlar Kurumu?na ait ??renci yurdunda bar?nd?raca??z. Ta?an, Kabasakal Deresi?nin Devlet Su ??leri M?d?rl????nce ?slah? y?n?nde s?rd?r?len ?al??malar?n h?zland?r?lmas? y?n?ndeki taleplerimiz de yo?unla?acakt?r? dedi.
E?ya ve g?da yard?m? alan baz? vatanda?lar ise yetkililerin gerekli deste?i zaman?nda g?stermediklerini s?ylediler. Vatanda?lar, selden zarar g?ren ?e?itli e?yalar?n? kendi imkanlar? ile temizleyerek kurutmaya ?al??t?.
(HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net