?F?sun Sayek Sa?l?k ve K?lt?r Etkinlikleri? ba?lad?

Ge?en y?l hayat?n? kaybeden TTB genel ba?kanlar?ndan Dr. F?sun Sayek?in an?s?na, topra?a verildi?i Hatay??n ?skenderun il?esine ba?l? Arsuz beldesinde d?zenlenen Dr. F?sun Sayek Sa?l?k ve K?lt?r Etkinlikleri ba?lad?.


Ge?en y?l hayat?n? kaybeden TTB genel ba?kanlar?ndan Dr. F?sun Sayek?in an?s?na, topra?a verildi?i Hatay??n ?skenderun il?esine ba?l? Arsuz beldesinde d?zenlenen Dr. F?sun Sayek Sa?l?k ve K?lt?r Etkinlikleri ba?lad?.
Sayeklerin Arsuz?daki evlerinde ger?ekle?tirilen etkinlikler kapsam?nda, ?60. Ya? G?n?nde Bir Ya?am ?yk?s?: F?sun Sayek? adl? toplant? yap?ld?.
F?sun Sayek?in e?i, Hacettepe ?niversitesi T?p Fak?ltesi ??retim ?yesi Prof. Dr. ?skender Sayek, burada yapt??? konu?mada, kendisinin geleneksel olarak s?rmesini istedi?i sa?l?k, k?lt?r ve sanat?n bulu?tu?u etkinliklerde e?i F?sun Sayek?in varl??? ile bulu?tuklar?n? s?yledi. Etkinliklerin bu y?lki temas?n?n ?meme kanseri? oldu?unu belirten Sayek, bu kanser t?r?n?n erken te?his edilmesi halinde tedavi edilebilir oldu?unu belirtti.
Sayek, 14 A?ustos?a kadar s?recek etkinlikler s?ras?nda vatanda?lar? bu konuda bilgilendireceklerini ifade etti. Etkinlikler ?er?evesinde Prof. Dr. Erkmen B?ke?nin ?F?sun?un ?i?ekleri? resim sergisi, ?skender Sayek, Selin Sayek B?ke ve Ay?e Batman??n ?Arsuz Tarih ve K?lt?r? sergisi, Prof. Dr. ?mer T?rel?in ?Antakya?dan ?zlenimler? foto?raf sergisinin a??l??? yap?ld?. Ataol Behramo?lu, ?iir dinletisi sundu. A??l??a CHP Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar, G?zc?ler Belediye Ba?kan? Necmettin G?ler, Arsuz Belediye Ba?kan? Fuat S?me ile di?er davetliler kat?ld?. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net