28 Ağustos 2007 00:00

Barikatlar engelleyemedi...

Toplu g?r??melerden bir sonu? ??kmad??? i?in toplus?zle?me isteyen ve kabul edilmedi?i i?in eyleme ge?en KESK, ??nsanca ya?am i?in toplus?zle?meye y?r?yoruz? eylemine ba?lad?.

Paylaş

Toplu g?r??melerden bir sonu? ??kmad??? i?in toplus?zle?me isteyen ve kabul edilmedi?i i?in eyleme ge?en KESK, ??nsanca ya?am i?in toplus?zle?meye y?r?yoruz? eylemine ba?lad?. ?stanbul?dan Ankara?ya y?r?y??e ge?en emek?iler, polisin t?m engelleme ?abalar?na kar??n eylemi s?rd?rd?.
Bak?rk?y Cumhuriyet Meydan??nda bir araya gelen KESK ve KESK?e ba?l? sendikalar?n genel merkez y?neticilerine; D?SK Genel Ba?kan? S?leyman ?elebi ile genel merkez y?neticileri, D?SK?e ba?l? sendikalar?n y?neticileri, TMMOB 2. Ba?kan? H?seyin Ye?il, Haber-?? 1 No?lu ?ube Sekreteri Ali K???kko?kaya, TTB Merkez Konseyi ?yesi Erkan Kapakl?, Yol-?? 1 No?lu ?ube Ba?kan? Ali Akda?, Belediye-?? 3 No?lu ?ube Ba?kan? H?seyin Ayr?lmaz, Emekli-Sen ?stanbul ?ube y?neticileri ile EMEP ve ?DP genel merkez ve il y?neticileri de destek verdi.
Destek a??klamalar? yap?ld?
Y?r?y??e ba?lanmadan ?nce yap?lan konu?malarda, kendisi de eski bir kamu emek?isi olan Mor ve ?tesi?nden Mehmet G?m??, ??a?da? insan, ?rg?tl? insand?r. KESK?in bu onurlu m?cadelesini y?rekten selaml?yorum. Eme?in sesini k?smaya ?al??an antidemokratik uygulamalar? da k?n?yorum. Sorunlar?m?z? alanlarda ??zece?imize inan?yorum? diye konu?arak kendi besteledi?i bir par?as?n? seslendirdi. ?stanbul Milletvekili Ufuk Uras ise toplus?zle?meli, grevli sendika i?in verilen bir m?cadele s?z konusu oldu?unda AKP?nin emek?ilere s?rt?n? d?nd???n? belirtirken, Meclis?te kamu emek?ilerinin sesi olaca??n? ifade etti. D?SK Genel Ba?kan? S?leyman ?elebi ise, ?Toplu g?r??melerde yap?lan ?eyin ortaoyunu oldu?unu hepimiz biliyoruz. 12 Eyl?l cuntas?n?n ??kard??? Anayasa ve sendikala?ma ?n?ndeki engeller dururken, kimse demokrasiden bahsetmesin. KESK?in bu hakl? y?r?y???n? de y?rekten destekliyoruz? diye konu?tu. Yap?lan konu?malar s?k s?k ?Ya?as?n s?n?f dayan??mas??, ?S?z yetki karar ?al??anlara? ve ?Toplus?zle?me hakk?m?z, grev silah?m?z? sloganlar?yla b?l?nd?.
Ba?bakan yalan s?yl?yor
?stediklerinin, ?cretlerin yoksulluk s?n?r?na ??kart?lmas? oldu?unu ifade eden KESK Genel Ba?kan? ?smail Hakk? Tombul; ?Her y?r?d???m?zde ?e?itli engellerle kar??la?t?klar?n? dile getirdi. Toplu g?r??melerle ilgilenen Ba?bakan Yard?mc?s? Mehmet Ali ?ahin?in y?llard?r kamu sendikalar?n? ayn? yalanlarla kand?rd???n? ifade eden Tombul, toplu g?r??melere kat?lan Kamu-Sen ve Memur-Sen?e birlikte m?cadele etme ?a?r?s? yapt?.
Ba?bakan??n Hizmet-?? Genel Kurulu?nda KESK?i su?lad???n? hat?rlatan Tombul, ?Ba?bakan, toplus?zle?me masas?ndan ka?t???m?z? iddia ediyor. ?a??rs?n hemen gelelim. Ya bilmiyor ya da yalan konu?uyor? diye konu?tu.
Polis barikat kurdu
Konu?malar?n ard?ndan ??nsanca bir ya?am i?in toplus?zle?meye y?r?yoruz? pankart? a?an kamu emek?ileri, Bak?rk?y ?ncirli?de bulunan Hava-?? Sendikas? Genel Merkezi?ne do?ru y?r?y??e ge?tiler. Bu s?rada KESK ?yelerinin ?n? polis taraf?ndan kesildi. Emek?ilerin kald?r?mda y?r?mesini isteyen polis sloganlarla protesto edildi. Barikat? a?an kamu emek?ileri yoluna devam etti. Bir s?re sonra tekrar barikatla kar??la?an kamu emek?ileri yeniden barikat? a?t?lar. Yol boyunca emek?ileri kald?r?ma do?ru atmak isteyen polisin ?abalar? sonu? vermedi. ?Ya?as?n s?n?f dayan??mas?? slogan? ile Hava-?? ?n?ne gelen kamu emek?ilerini Hava-?? ?yeleri de ayn? sloganla kar??lad?lar. Burada tekrar konu?an Tombul, Hava-???i verdikleri ba?ar?l? m?cadeleden ve imzalad?klar? ba?ar?l? s?zle?meden dolay? kutlad?klar?n? dile getirdi. Tombul, Hava-???in ba?ar?s?n?n kendilerine moral oldu?unu dile getirdi. KESK ?yeleri buraya gelen otob?slerle Gebze?ye yola ??kt?lar.
TSD?den KESK?e destek
Bu arada T?rkiye Sakatlar Derne?i (TSD), KESK?in ?stanbul?dan Ankara?ya yapaca?? y?r?y??e destek verdi?ini a??klad?. Y?r?y???n, milyonlarca kamu emek?isinin sorunlar?n? g?ndeme getirmesi a??s?ndan ?nemli oldu?una dikkat ?eken Dernek Genel Ba?kan? ??kr? Boyraz, kamu emek?ilerinin son y?llarda uygulanan IMF re?eteleri nedeniyle olduk?a y?prand???n? bildirdi.
KESK taraf?ndan d?zenlenen y?r?y??le birlikte bir?ok engelli ?al??an? da ma?dur eden 4-C uygulamas? sorununun da kamuoyu ve h?k?metin g?ndemine gelece?ine vurgu yapan ??kr? Boyraz, ?TSD olarak KESK?in ba?latt??? y?r?y??? destekliyor ve ba?ar?ya ula?mas?n? diliyoruz? dedi. (?stanbul/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

Memurun zamm? g?me gitti

SONRAKİ HABER

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aybet: Gazetecilikten mahkum olan yok

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa