?ZG?RL?KLER

 • Abdullah G?l??n cumhurba?kan? se?ilmesi, aylard?r tekrarlanan itirazlar? tekrar dinlememize yol a?t?, a??yor.
  Abdullah G?l??n se?imi, asker dayatmalar?yla ve/veya onun icazetiyle se?ilen cumhurba?kanl??? se?imi s?re?lerinin sonu olmu?tur.


  Abdullah G?l??n cumhurba?kan? se?ilmesi, aylard?r tekrarlanan itirazlar? tekrar dinlememize yol a?t?, a??yor.
  Abdullah G?l??n se?imi, asker dayatmalar?yla ve/veya onun icazetiyle se?ilen cumhurba?kanl??? se?imi s?re?lerinin sonu olmu?tur.
  G?l, sistem i?i bir se?imdir.
  Sistemin me?ruiyeti ne ise, ki?ilere g?re, me?ruiyeti de o kadard?r.
  Sistem, Ba?bakan yapt???, D??i?leri Bakan? yapt??? bir ki?iye ?sen cumhurba?kan? olamazs?n? diyemezdi hukuken ama, hukuka ayk?r? olarak baz? g??ler ve zinde g??ler demi?lerdi ?imdiye kadar. Yine dediler, demeye kalkt?lar. Halktan kopmam?? herhangi bir insan halk?n bu t?r giri?imlere tepki g?sterece?ini bilir.
  T?rkiye halk?n?n daha ?ok askeri bask?lara sand?kta verdi?i tepkileri anlamak laz?md?. ?yle oldu.
  Abdullah G?l??n cumhurba?kan? olu?u kadar, Hayr?nisa Han?ma (kad?n cinsiyetine) sistem taraf?ndan g?sterilen muamele beni ilgilendiriyor. Vahim, vah?i ve onura sald?r? bi?iminde g?r?yorum muameleyi?
  ?a?da?l?k, uygarl?k, asrilik ad?na modern zamanlar?n m?rtecileri, hakiki gericiler, ?ekil ilericileri, a?a??laman?n en incesini ve en kabas?n?, ayn? zaman dilimlerinde, sergilediler.
  Utand?m.
  D???n?n ki, cumhurba?kan? oluyorsunuz ama anneniz cumhurba?kanl??? binas?ndan i?eri giremiyor. D???n?n ki, siz milletsiniz. Milleti temsil ediyorsunuz ve yemin t?renine anneniz ba??n?n ?rt?s? var diye i?eri al?nmayacak. B?yle bir ihtimal var. Millete evlat yeti?tiren evlad?n?n ba?ar?s?n? g?rmek, ya?amak ister. Bir anne baba olarak sevinci ya?aman?za mani oluyorlar. ?nsan olarak, -benzer ailevi, anne, baba ve karde?lere sahip olu?umuz da etkendir san?yorum- y?re?ime han?er girmi? gibi oluyor. Haks?zl?k bu.
  Benzer duygular? ?niversitelerde okuyan ba??rt?l? ?ocuklarla kar??la?t???mda da ya?am??t?m.
  Sistemin ?erkekler cumhuriyeti? ?zelli?i son derece belirgindir. Kad?n ?zerinden siyaset yapmak, laiklik g?sterilerinde bulunmak, sa??n ve ?solun? erkeklerine mahsus. ?Erkekler cumhuriyeti? de onlara hak.
  Sistemin eril g??leri hayat?n t?m alanlar?n? kamu alan? ilan etmi?lerdir.
  Kamusal alanda kad?n?n ne i?i var? E?er olacaksa egemen erkek bak??? do?rultusunda ve onun koydu?u kurala g?re giyerek var olabilir. Ayn? g?r??teki erkek siyaset de yapabilir, cumhurba?kan? da olabilir.
  Benim bak?? a??ma g?re, kad?n? ?rt?nmeye zorlamak da, a?maya zorlamak da insan haklar?na ayk?r?.
  Ba?? a??k olmay? ilericilik, ?a?da?l?k olarak g?rmek de bize uygun bir ?a?da?l?k kriteri. ?ekilci cumhuriyetlerde olur bu. Taklit?i cumhuriyetlerde. ?nsan hakk? m?him de?il. Kad?n? a?a??lamak da serbest.
  Ayr?mc?l?k yasa?? da m?him de?il.
  Tapuya bakmak laz?m. ?lke n?fusunun yar?s?n? te?kil eden kad?n n?fus m?lkiyetin y?zde ka??na sahip? Y?zde 10?lar? bile bulamamak her ?eyi a??kl?yor esas?nda. Ekonomik g?c? elinde bulundurma meselesi?
  Sistem i?i se?imlere ola?an?st? anlamlar y?kleyemeyiz.
  Sistemin ger?ekten demokratikle?meye ihtiyac? var. Halk?n da hak ve ?zg?rl??e.
  Konuya bu a??dan bakmal?y?z.
  H?sn? ?nd?l
  www.evrensel.net