Tart???lan isimler yine kabinede

59. H?k?mette yer alan ve toplumsal kesimlerin ele?tirerek istifas?n? istedi?i bir?ok bakan yeni kabinede de yer ald?. Adalet Bakan? Cemil ?i?ek, Ba?bakan Yard?mc?s? olurken, E?itim, Sa?l?k, Maliye, Ula?t?rma Bakanlar? yerlerini ...


59. H?k?mette yer alan ve toplumsal kesimlerin ele?tirerek istifas?n? istedi?i bir?ok bakan yeni kabinede de yer ald?. Adalet Bakan? Cemil ?i?ek, Ba?bakan Yard?mc?s? olurken, E?itim, Sa?l?k, Maliye, Ula?t?rma Bakanlar? yerlerini korudu.
Erdo?an??n a??klad??? 60. H?k?metin kabinesine fazladan iki Devlet Bakan? girdi ve kabine Erdo?an?la birlikte 25 ki?iden olu?tu. K?lt?r ve Turizm Bakan? Atilla Ko?, ??i?leri Bakan? Abd?lkadir Aksu ile ?evre ve Orman Bakan? Osman Pepe, kabineye giremedi. Be?ir Atalay Devlet Bakanl????ndan ??i?leri?ne, Murat Ba?esgio?lu ?al??ma Bakanl????ndan Devlet Bakanl????na, Mehmet Ali ?ahin Spordan Sorumlu Devlet Bakan? ve Ba?bakan Yard?mc?l????ndan Adalet Bakanl????na, Ali Babacan da Devlet Bakanl????ndan D??i?leri Bakanl????na kayd?.
MGK?ya 8 bakan girecek
60. H?k?met?te D??i?leri Bakan? ve Ba?bakan Yard?mc?l??? ikiye ayr?ld??? i?in MGK?daki bakan say?s? 8?e ??kt?. Ba?bakan Erdo?an d???nda, MGK?ya girecek isimler ??yle: Ba?bakan Yard?mc?lar? Erken, Yaz?c?, ?i?ek, Adalet Bakan? ?ahin, Milli Savunma Bakan? G?n?l, ??i?leri Bakan? Atalay ve D??i?leri Bakan? Babacan. (HABER MERKEZ?)

Devlet Bakan? ve Ba?bakan Yard?mc?s? Cemil ?i?ek: Yozgat?ta 1946 y?l?nda do?du. ?stanbul ?niversitesi Hukuk Fak?ltesi?nden mezun olan ?i?ek, Yozgat Belediye Ba?kanl??? yapt?. ANAP iktidarlar?nda 2 kez aileden sorumlu devlet bakanl??? g?revinde bulunan ?i?ek, 58 ve 59. h?k?metlerde de Adalet Bakan? olarak g?rev yapt?. F tipi cezaevlerinde uygulanan tecrit nedeniyle ?ok?a ele?tirildi.
Devlet Bakan? ve Ba?bakan Yard?mc?s? Hayati Yaz?c?: 1952 Rize ?ayeli do?umlu. ?stanbul ?niversitesi Hukuk Fak?ltesi mezunu. Erdo?an??n, mahkum oldu?u davada da avukatl???n? ?stlenen Yaz?c?, AKP?de Te?kilatlardan Sorumlu Genel Ba?kan Yard?mc?s? idi.
Devlet Bakan? ve Ba?bakan Yard?mc?s? Naz?m Ekren: ?stanbul 1956 do?umlu. M? Bankac?l?k ve Sigortac?l?k Enstit?s? M?d?rl???, T. Vak?flar Bankas? Genel M?d?rl??? yapan Ekren, AKP?nin Ekonomiden Sorumlu Genel Ba?kan Yard?mc?s?.
Devlet Bakan? Mehmet Ayd?n: 1943, Elaz?? do?umlu. Ankara ?niversitesi ?lahiyat Fak?ltesi mezunu. Ayd?n, 59. H?k?met?te Devlet Bakan? idi.
Devlet Bakan? Murat Ba?esgio?lu: Kastamonu 1955 do?umlu. ?stanbul ?niversitesi Hukuk Fak?ltesi mezunu. Meclis?te 6. d?nemdir milletvekilli?i yapan ve ANAP?ta ??i?leri Bakanl??? dahil ?e?itli g?revlerde bulunan Ba?esgio?lu, bakanl???n? korudu.
Devlet Bakan? K?r?ad T?zmen: 1958 do?umlu. ODT? ??letme B?l?m??nden mezun. MHP k?kenli T?zmen, 58 ve 59. H?k?met?te de Devlet Bakanl??? g?revinde bulundu.
Devlet Bakan? Nimet ?ubuk?u: 1965?te Karaman?da do?du. ?? Hukuk Fak?ltesi mezunu. AKP kurucu ?yesi olan ?ubuk?u, 2 Haziran 2005?te Kad?n ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanl??? g?revine atand?. ?ubuk?u, Malatya ?ocuk Yuvas??ndaki ?iddet olaylar? ile ilgili ele?tirilerin oda??nda yer alm??t?.
Devlet Bakan? Mehmet ?im?ek: 1967?de Batman?da do?an ?im?ek, Ankara ?niversitesi Siyasal Bilgiler Fak?ltesi ?ktisat mezunu.
Devlet Bakan? M. Said Yaz?c?o?lu: 1949 S?rmene do?umlu. Ankara ?niversitesi ?lahiyat Fak?ltesi mezunu. ?slam Konferans? ?rg?t? Parlamento Birli?i T?rk Grubu Ba?kanl????n? s?rd?ren Yaz?c?o?lu, eski Erzincan Valisi Recep Yaz?c?o?lu?nun da karde?i.
Adalet Bakan? Mehmet Ali ?ahin: Karab?k, 1950 do?umlu. ?stanbul ?niversitesi Hukuk Fak?ltesi mezunu ?ahin, Fatih Belediye Ba?kanl??? yapt?. 4 d?nemdir vekil se?ilen ?ahin, AKP?de grup ba?kan vekilli?i g?revinde bulundu. ?ahin 59. H?k?met?te Devlet Bakan? ve Ba?bakan Yard?mc?l??? g?revinde idi.
Milli Savunma Bakan? Vecdi G?n?l: 1939, Erzincan do?umlu. Ankara ?niversitesi Siyasal Bilgiler Fak?ltesi mezunu. Y?K kurucu ?yesi olan G?n?l, 1999?da milletvekili ve TBMM Ba?kan Vekilli?i?ne se?ildi. 2001?de AKP?ye ge?en ve 59. H?k?met?te de Milli Savunma Bakanl??? yapan G?n?l, Genel Ba?kan Yard?mc?s?.
??i?leri Bakan? Be?ir Atalay: 1947, Ankara do?umlu. A? Hukuk Fak?ltesi mezunu. Atalay??n, G?l taraf?ndan kurulan h?k?mette Milli E?itim Bakan? olmas? Sezer taraf?ndan veto edilmi?ti. K?r?kkale ?niversitesi Rekt?rl????nden irticai faaliyetler nedeniyle al?nan Atalay, G?l?e yak?nl???yla biliniyor.
D??i?leri Bakan? ve Ba?m?zakereci Ali Babacan: Ankara, 1967 do?umlu. ODT? End?stri M?hendisli?i B?l?m? mezunu. G?l?e yak?nl???yla bilinen, Babacan, 58. H?k?met?te Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanl??? g?revinde bulundu.
Maliye Bakan? Kemal Unak?tan: 1946, Edirne do?umlu. Ankara ?ktisadi ve Ticari ?limler Akademisi mezunu. ?zel ?irketlerde y?neticilik yapan Unak?tan, 58. H?k?met?te de Maliye Bakan? olarak g?rev yapt?. Erdo?an, Unak?tan??n ?rt?l? ?denek dosyalar?nda isminin bulunmas?na, soru?turma a??lmas? istenmesine ra?men toz kondurmuyor.
Milli E?itim Bakan? H?seyin ?elik: Van, 1959 do?umlu. ?stanbul ?niversitesi Edebiyat Fak?ltesi mezunu. 1999?da DYP Van Milletvekili olarak TBMM?ye ad?m atan ?elik, AKP kurucusu. E?itim sisteminin ticarile?tirilmesi ve ?zel okullara kaynak ay?rmas? ile ?ok ele?tirilen ?elik bakanl???n? korudu.
Bay?nd?rl?k ve ?skan Bakan? Faruk Nazif ?zak: Trabzon 1946 do?umlu. KT? ?n?aat M?hendisli?i mezunu. Trabzonspor Kul?b? Ba?kanl??? yapan ve 2002 y?l?nda vekil olan ?zak, Ergezen?in g?revden al?nmas?yla Bay?nd?rl?k ve ?skan Bakanl????na getirildi.
Sa?l?k Bakan? Recep Akda?: Erzurum 1960 do?umlu. Atat?rk ?niversitesi T?p Fak?ltesi mezunu. Ge?en d?nem vekil ve Sa?l?k Bakan? olan Akda?, sa?l???n piyasala?t?r?lmas? ve aile hekimli?i uygulamas?ndan dolay? ele?tirilerin oda??ndayd?.
Ula?t?rma Bakan? Binali Y?ld?r?m: Erzincan Refahiye 1955 do?umlu. ?T? Deniz Bilimleri Fak?ltesi mezunu. Ge?en d?nem Ula?t?rma Bakan? olan Y?ld?r?m, Adapazar??nda ya?anan h?zl? tren facias?n?n ba? sorumlular?ndan biri kabul edilerek ?ok ele?tirildi.
Tar?m ve K?yi?leri Bakan? Mehdi Eker: Diyarbak?r Bismil 1956?da do?umlu. Ankara ?niversitesi Veteriner Fak?ltesi mezunu. Erdo?an??n ?BB Ba?kanl????nda ?e?itli g?revler yapan Eker, ge?en d?nem AKP milletvekili se?ilerek Tar?m ve K?yi?leri Bakan? oldu.
?al??ma ve Sosyal G?venlik Bakan? Faruk ?elik: Artvin, Yusufeli 1956 do?umlu. Bursa Y?ksek ?slam Enstit?s?, Y?ld?z Teknik ?niversitesi ??letme Enstit?s? mezunu. AKP kurucusu ve 3 d?nemdir milletvekilli?i yapan ?elik, ge?en d?nem grup ba?kan vekilli?i yapt?. ?elik, Milli G?r?? k?kenli bir isim.
Sanayi ve Ticaret Bakan? Zafer ?a?layan: 1957 Mu? do?umlu. Gazi ?niversitesi Makine M?hendisli?i B?l?m? mezunu. ?a?layan, ASO ba?kanl???ndan bakanl??a uzand?.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan? Hilmi G?ler: Ordu 1949 do?umlu. ODT? Metalurji M?hendisli?i mezunu. Ge?en d?nem vekil ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan? oldu. Son d?nemde n?kleer santral yap?m? konusundaki ?srar? nedeniyle ?ok ele?tirildi.
K?lt?r ve Turizm Bakan?: Ertu?rul G?nay: 1948 y?l?nda Ordu?da do?du. ?stanbul ?niversitesi Hukuk Fak?ltesi?nden mezun oldu. CHP, SHP il ba?kanl??? ve CHP Genel Sekreterli?i g?revlerinde yer ald?.
?evre ve Orman Bakan? Veysel Ero?lu: 1948 Afyon ?uhut do?umlu. ?T? ?n?aat Fak?ltesi?nden sonra ?? Edebiyat Fak?ltesi Tarih B?l?m??n? bitirdi. Ero?lu, Erdo?an??n ?BB Ba?kan? oldu?u d?nemde ?SK? Genel M?d?rl??? g?revinde bulundu.
www.evrensel.net