Emek m?cadelesinden g?n?m?ze k?rk bin kare

Foto?raf sanat??s? Kemal Elita?, 1980 y?l? ?ncesi grev ve mitinglerde ?ekti?i foto?raflar? bir s?yle?i e?li?inde sunacak. Beyo?lu?nda, Foto?raf Cafe?de ger?ekle?tirilecek etkinlik yar?n saat 16.00?da ba?layacak.


Foto?raf sanat??s? Kemal Elita?, 1980 y?l? ?ncesi grev ve mitinglerde ?ekti?i foto?raflar? bir s?yle?i e?li?inde sunacak. Beyo?lu?nda, Foto?raf Cafe?de ger?ekle?tirilecek etkinlik yar?n saat 16.00?da ba?layacak. ?Meydanlarda... fabrikalarda... hep biz vard?k...? ?st ba?l???yla sunulacak etkinlik i??i s?n?f? hareketini de anlatan bir belgesel niteli?i ta??yor. Alata???n etkinli?i Pazar g?n? de ger?ekle?ecek. 1970?li y?llar?n ba??nda foto?raf ?ekmeye ba?layan Elita?, Paris G?zel Sanatlar Akademisi?nde ??renim g?rd?. 68 olaylar?ndan etkilenerek objektifini toplumsal olaylara ?evirdi. 1979 1 May?s??nda tutukland? ve hapis yatt?. (K?LT?R SERV?S?)
Bilgi i?in: (505) 819 88 01
www.evrensel.net