Sel, Afrika?n?n yar?s?n? vurdu

Afrika?da yakla??k bir milyon ki?inin uzun bir s?redir devam eden ya?murlar?n neden oldu?u selden etkilendi?i ??renildi. Sel nedeniyle k?tl?kla bo?u?an k?tada tar?m ?r?nleri de telef oldu


Afrika?da yakla??k bir milyon ki?inin uzun bir s?redir devam eden ya?murlar?n neden oldu?u selden etkilendi?i ??renildi. Sel nedeniyle k?tl?kla bo?u?an k?tada tar?m ?r?nleri de telef oldu. Bat? Afrika ?lkelerinden Gana ?felaket b?lgesi? ilan edilirken, Uganda ve Etiyopya?da da binlerce ki?i evlerinden oldu. Bat?, Orta ve Do?u Afrika?da selden etkilenmeyen tek bir ?lke kalmazken, sa?l?k kurulu?lar? acil yiyecek, bar?nak ve ila? talibinde bulundular.
Sel felaketinin, son 35 y?l i?inde ya?ananlar?n en ?iddetlisi oldu?u belirtildi. 15 Afrika ?lkesini etkisi alt?nda alan a??r? ya???lar ve tahribat?na ili?kin a??klamada bulunan BM yetkilisi Elisabeth Byrs, ?Bat? Afrika?da 500 bin ki?i, Sudan?da da 500 binden fazla ki?i selden ma?dur oldu ve bu say? giderek art?yor? dedi.
?l? say?s? 50?yi ge?ti
Selden dolay? 9 ki?inin ?ld??? Ugandal? bakan Musa Ecweru da, ?Durum krize do?ru gidiyor. Baz? k?rsal topluluklar?n d?nyayla ba?lant?s? koptu ve onlara hi?bir ?ekilde ula?am?yoruz. 250 bin ki?inin yiyecek bir ?eyi kalmad?. ?r?nleri telef oldu? dedi.
Sel, Etiyopya?da 200 bin ki?inin hayat?n? fel? ederken, Gana?da da 20 ki?i ?ld? ve 400 bin ki?i evsiz kald?. Gana?da tar?msal alanlar?, hayvanlar? telef eden sel, ?lkenin altyap? sistemini de tamamen y?kt?. Baz? k?yler ve topluluklar haritadan silindi.
Kom?u ?lke Togo?da 20 ki?i sel y?z?nden hayat?n? kaybetti ve 34 bin ki?i evinden oldu. Orta Afrika ?lkelerinden Ruanda?da ise 15 ki?i ?ld? ve 500 ev y?k?l?d?.
Kenya, Sudan, Nijer, Nijerya, Liberya, Mali ve Burkino Faso selden zarar g?ren di?er Afrika ?lkeleri. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net