Sadece Nald?ken?i de?il ?zmir?i de zehirliyor

?zmir Bornova?n?n bir mahallesi olan Nald?ken?de bulunan ?imento fabrikalar? ve ta? ocaklar?na kar?? mahallelinin y?r?tt??? m?cadele devam ediyor.


?zmir Bornova?n?n bir mahallesi olan Nald?ken?de bulunan ?imento fabrikalar? ve ta? ocaklar?na kar?? mahallelinin y?r?tt??? m?cadele devam ediyor. ?nceki g?n Ege ?evre ve K?lt?r Platformu (EGE?EP) taraf?ndan ger?ekle?tirilen panelde yap?lan konu?malarda mahalledeki ?imento fabrikas? ve ta? ocaklar?n?n sadece mahalleliyi de?il t?m ?zmirlilerin sa?l???n? olumsuz y?nde etkiledi?i dile getirildi.
Yeni anayasadaki istisnalar
Nald?ken Yazl?k D???n Salonu?nda ger?ekle?tirilen panele 300??n ?zerinde mahalleli kat?ld?. EGE?EP Y?r?tme Kurulu ?yesi Erhan ???z taraf?ndan y?netilen panelde konu?an Ege ?niversitesi Halk Sa?l??? B?l?m? ??retim ?yesi Ali Osman Karababa, ?zmir?in ?lkenin en kirli havas?na sahip ?ehirler aras?nda bulundu?unun alt?n? ?izerek bunda Alia?a ve Kemalpa?a?daki sanayi tesislerinin yan? s?ra ?imento fabrikalar? ve ta? ocaklar?n?n da b?y?k etkisinin oldu?unu aktard?. ?imento fabrikalar? ve ta? ocaklar?ndan yay?lan tozun b?t?n ?zmir?i etkiledi?ini belirten Karababa, yasalara g?re ?imento fabrikalar?n?n ?ehrin i?inde olmas?n?n olanaks?zl??? ortada iken bunlara h?l? bir ??z?m ?retilememesini ele?tirdi. 1 ton ?imento ?retiminde 1 tona yak?n karbondioksit a???a ??kt???n? dile getiren Karababa, t?m ?retim a?amalar?nda etrafa ?ok miktarda toz ve zararl? madde yay?ld???n? s?yledi. Karababa, T?rkiye?nin en verimli ovalar?na ?imento fabrikalar? kurulmas?n?n hi?bir mant?kl? a??klamas?n?n olamayaca??n? kaydetti. Ziraat M?hendisleri Odas? ?zmir ?ube Ba?kan? Prof. Dr. Kamil Okyay S?nd?r, k?resel ?s?nma ve kurakl?k tehlikesine kar?? do?an?n dengesinin bozulmas?na neden olan yeni d?nya d?zeni ve sermayenin canl? ya?am?na hi?bir ?nem vermedi?ini dile getirdi. Konu?mas?nda g?ncel tart??malara da de?inen S?nd?r, AKP?nin haz?rlad??? anayasa tasla??nda ?zellikle ?evre konusunda ?ok ?nemli istisnalar?n oldu?unu belirtti. S?nd?r, ??zellikle madencilikle ilgili bu istisnalar? okudu?umda t?ylerim diken diken oldu. S?z konusu canl? ya?am? ve ?evre olunca bu istisnalardan s?z edilemez? dedi.
?rg?tl? halk yenilmez
Kimya M?hendisleri Odas? Ege B?lge ?ube Ba?kan? Ertu?rul Barka ise T?rkiye?yi bir s?m?rge, insanlar? k?le yerine koyan emperyalist sermayeye kar?? halk direni?inin ?nemine dikkat ?ekti. Barka, ?Bir k?v?lc?m bir orman yak?yor. Nald?kenlilerin, Bergamal?lar?n, E?melilerin tutu?turdu?u k?v?lc?m birle?erek bu emperyalist tekelleri ve i?birlik?ilerini ?lkemizden kovmak i?in yeterlidir? dedi. Barka, ?lkeyi kirleten, ya?malayan anlay???n ard?nda bug?n AKP?de ?ekillenen bir siyasi irade bulundu?una ?zellikle dikkat ?ekti.
Sabriye Mac?k adl? mahalleli, yok say?ld?klar?n? belirterek, AB?ye uyum ad?na bir?ok ?eyin pe?ke? ?ekildi?ini s?yledi. Senem Pilavc? adl? mahalleli ise ?Her g?n 3-4 kez evimi y?kamak durumunda kal?yorum. Bah?edeki toza bast???m?zda ayakkab? numaram?z belli oluyor. Fabrikan?n g?r?lt?s? nedeniyle de psikolojim bozuldu. Yetkililer, bu toz kanser yapmaz diyor, o zaman mahalledeki bu kadar kanser ?l?mlerinin nedeni ne?? dedi. Panelin ard?ndan fabrikalara kar?? olu?turulan mahalle komitesi yeni kat?l?mlarla geni?letildi. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net