Emekliler, hakl?l?klar?n? sokakta anlat?yor

Kapatma davas? a??lan sendikalar?na sahip ??kan emekliler, sokak sokak bildiri da??tarak, kamuoyu olu?turmaya ?al???yorlar


Kapatma davas? a??lan sendikalar?na sahip ??kan emekliler, sokak sokak bildiri da??tarak, kamuoyu olu?turmaya ?al???yorlar.
Y?ksel Caddesi?nde d?n sabah saatlerinde bir araya gelen Emekli-Sen ?yeleri, emeklilerin ya?am ko?ullar?n?n anlat?ld??? ve onlar?n ?rg?t? olan Emekli-Sen?in yasal bir ?rg?t oldu?unu i?eren bildiriler da??tt?lar. Y?ksel ve Sakarya caddelerinde stand a?an emekliler, duru?ma g?n?ne kadar burada bildiri ve bro??r da??tarak, kamuoyunu bilgilendirecek.
Emekli-Sen Genel Ba?kan? Veli Beys?len, emeklilerin zor ya?am ko?ullar?n?n ?rg?ts?zl?kten kaynakland???n? bilen 149 emeklinin, 12 Temmuz 1995 tarihinde D?SK?in ?nc?l???nde Emekli-Sen?i kurdu?unu hat?rlatt?.
?Sendikam?z yasal?
?rg?tl? toplumu y?netmekten korkanlar?n ?Emekli-Sen yasal de?il? dediklerini aktaran Beys?len, sendikan?n uluslararas? s?zle?meler uyar?nca yasal oldu?unun alt?n? ?izdi. Beys?len, sendikan?n ?Anayasa?n?n 51?inci maddesinde emeklilerden bahsedilmedi?i? i?in kapat?lmak istendi?ini an?msatarak, ?Emekli-Sen?in kapat?lmas? i?in uydurulan gerek?e, Anayasa?da yaz?l? olmayan her hakk? yasak g?ren, sakat bir anlay??t?r ve derhal de?i?melidir. Anayasa?da yaz?l? olmayan haklar?n yasak kabul edilemeyece?ine dair verilmi? yarg? kararlar? vard?r? diye konu?tu.
Sendikan?n kapat?lmas?n?n, emeklilerin sesinin k?s?lmas? anlam?na gelece?ini belirten Beys?len, ?Sendikan?n kapat?lmas?, emeklilerin, kahve k??elerinde ve parklarda zaman t?ketmeye terk edilmesidir. Y?llarca bu ?lkeye harcad?klar? emeklerinin yok say?lmas?d?r, insan haklar? ihlalidir? dedi. Beys?len, Emekli-Sen kapat?l?rsa T?rkiye?nin bir kez daha sendika kapatan ?lke olma ay?b?n? ya?ayaca??na dikkat ?ekerek, demokratikle?me iddias?yla yeni bir anayasa yap?lmas? haz?rl?klar?n?n ba?lad??? bug?nlerde, T?rkiye?ye b?yle bir ay?p ya?at?lmamas?n? istedi. Beys?len, kapatma davas?n?n 20 Eyl?l Per?embe g?n? Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi?nde g?r?lece?ini ve duru?ma i?in T?rkiye?nin d?rt bir yan?ndan gelecek emeklilerle Opera?da bulu?arak adliye ?n?ne y?r?yeceklerini s?yledi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net