05 Temmuz 2014 16:15

Yönetmelik değişti, ‘dershane’ ibaresi kaldırıldı, temel lise geldi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) dershanelerin özel okula dönüşümünü öngören kanuna dayanarak Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı. Değişikliğe göre, dershanelerden özel okula dönüşecek liselerin adı 'temel lise' olacak.

Yönetmelik değişti, ‘dershane’ ibaresi kaldırıldı, temel lise geldi
Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) dershanelerin özel okula dönüşümünü öngören kanuna dayanarak Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı. Değişikliğe göre, dershanelerden özel okula dönüşecek liselerin adı 'temel lise' olacak.

Millî Eğitim Bakanlığı’nın hazırlardığı ‘Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Özel öğretim kurumlarının içerisinde yer alan ‘dershane’ ibaresin yönetmelikten çıkarıldı. Dershanelerin yerine yönetmeliğe ‘temel lise’ isimli yeni bir kurum eklendi. Temel liseler, dönüşüm programına alınan kurumların kurucuları tarafından açılan ve faaliyetleri 2018-2019 eğitim öğretim yılının sonuna kadar devam eden ortaöğretim özel okulları olarak tanımlandı.

Dönüşüm programına alınan ve mevcut binalarında veya farklı binalarda okul açmak amacıyla başvuran kurucular 2018-2019 eğitim öğretim yılı bitimine kadar okul binalarını Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasında yayınlanan standartlara uygun hale getirecek. Ayrıca kurumlar standartlara uygun başka bir binaya nakil yapacağına ilişkin noter onaylı dönüşüm taahhütnamesi de verebilecek. Gerçek ve tüzel kişiler tarafından kanuna göre yetkili makamlardan kurum açma izni alınmadan veya her ne ad altında olursa olsun eğitim ve öğretim sunmak amacıyla yürütülen faaliyetlerin izinsiz yapıldığının tespiti hâlinde söz konusu yerler valilikçe kapatılacak.

OKULLARA TÜRKÇE AD VERİLECEK

Dönüşüm programına alınan ve mevcut binalarında veya farklı binalarda 2018-2019 eğitim öğretim yılı bitimine kadar faaliyetlerini sürdürecek olan okullar 1 Eylül 2015 tarihine kadar kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını almış olacak. Dönüşüm programına alınan kurumlardan okul için düzenlenen kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatını aldığı tarih itibari ile mevcut kurumlarının kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilecek.

Kurumlara, 1739 sayılı Kanunda belirtilen Türk millî eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri doğrultusunda kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine uygun, belli bir anlam taşıyan ve Türkçe ad verilecek. Yabancı ve milletlerarası okullar hariç, diğer kurumlara ülke, millet, yabancı kurum ve kuruluş adları verilemeyecek.

Dönüşüm sürecinin bitiminde dönüşme talebinde bulundukları örgün eğitim kurumunun haiz olması gereken şartları karşılayamayan kurumların kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecek. Bu kurumların faaliyetlerine son verilecek.
Geçici kapatma cezaları okullarda ders yılı bitiminden, diğer kurumlarda ise verildiği ayı izleyen ayın birinci iş gününden itibaren uygulanacak. Geçici kapatma cezası verilen kurumlar bu süre içerisinde eğitim öğretim faaliyeti ve öğrenci/kursiyer kaydı yapamayacak.

Akşam liselerinde hafta içi saat 17.00’den sonra öğretim yapılacak. Okulda cumartesi günleri de öğretim faaliyeti yapılması halinde buna ilişkin haftalık çalışma saatlerini gösteren çizelgeler, valilikten izin alınarak uygulanacak. Özel öğrenci etüt eğitim merkezleri, kurslar, hizmet içi eğitim merkezleri ve uzaktan öğretim yapan kuruluşlar yıllık çalışma takvimlerini ve haftalık çalışma saatlerini gösteren çizelgelerini ve eğitim personelinin listesini valiliğe gönderecek.

Dönüşüm programına alınan ve mevcut binalarında veya farklı binalarda 2018-2019 eğitim öğretim yılı bitimine kadar faaliyetlerini sürdüren okullar dışındaki tüm okullarda normal öğretim yapılacak. Bu okullarda öğretim seviyesine göre dengi resmî okullardaki ders saati süresi uygulanması esas alınacak. Bakanlıkça uygun görülmesi hâlinde farklı uygulamalar da yapılabilecek.

DÖNÜŞÜME PROGRAMINA ALINAN OKULLAR HER YIL DENETLENECEK


Temel liselerin dokuzuncu sınıfına, ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu bitirenlerin kaydı yapılacak. Dokuzuncu ve diğer sınıflarına ise aynı veya farklı program uygulayan ortaöğretim okullarından öğrenci nakil ve geçişleri yapılacak. Dönüşüm programı kapsamında açılan ortaokullar ile temel liselerin her sınıf düzeyinde kayıtlı öğrenci sayısı toplam kontenjanın yüzde otuzunu geçemeyecek. Okuldaki toplam öğrenci sayısı da kurum kontenjanından fazla olamayacak. Özel öğretim kurumlarının öğrenci ve kursiyer kayıtları MEBBİS’te oluşturulan elektronik modüller üzerinden yapılacak. Öğrenci etüt eğitim merkezlerine 12 yaş ve altındaki öğrencilerin kaydında; T.C. kimlik numarası, öğrenci belgesi veya kurumca onaylı örneği istenecek.
Kurumlarda eğitim ücreti kurum adına açılan ve Bakanlığa/valiliğe bildirilen banka hesap numarasına yatırılarak tahsil edilecek. Özel öğretim kurumları tarafından öğrenci ve kursiyerden alınan öğrenim ücretleri MEBBİS’te oluşturulan elektronik modüllere işlenecek.

Dönüşüm programına alınan okullar ve diğer özel öğretim kurumları maarif müfettişlerince her yıl denetlenecek.

Dönüşüm programına 14 Mart 2014 tarihinde faal olan dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezleri kurucularından isteyenler dönüşüm programına başvurabilecek. Başvurular, kurucu/kurucu temsilcisi tarafından, 2 Haziran 2014 tarihinden itibaren Bakanlıkça belirlenen dönemler halinde 1 Eylül 2015 tarihine kadar MEBBİS’te oluşturulan Dönüşüm Programı Modülü üzerinden yapılacak. Aynı ilde ve bir başka dershanenin şubesi niteliğinde olmaksızın faaliyet gösteren birden çok dershanenin kurucusunun bir araya gelerek kurdukları şirket tüzel kişiliği adına yetkili genel kurul veya yönetim kurulunca yetkilendirilen kurucu temsilcisi müracaat edecek.

Modül üzerinden onaylanan başvurular, Genel Müdürlükte oluşturulan inceleme ve değerlendirme komisyonunca Dönüşüm Programı Değerlendirme Formuna göre değerlendirilecek. Her bir kurum için Dönüşüm Programı Değerlendirme Puanı oluşturulacak. Aynı ilde ve bir başka dershanenin şubesi niteliğinde olmaksızın faaliyet gösteren birden çok dershanenin kurucusunun bir araya gelerek kurdukları şirket tüzel kişiliği adına yapılan başvurunun Dönüşüm Programı Değerlendirme Puanı, yeni tüzel kişiliği oluşturan kurumlardan en yüksek olanının puan olacak. Genel Müdürlükçe yapılan inceleme sonucunda uygun görülen ve dönüşüm programına alınan kurumlar için Dönüşüm Programı Kabul Formu düzenlenecek. Dönüşüm Programına alınan kurumların kurucu/kurucu temsilcilerinden başvuru esnasında gerçek dışı bilgi ve belge sunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak. Bu kurumlar dönüşüm programından çıkartılacak. Bu kurumların kurucularına 5 yıl geçmeden tekrar kurum açma veya bir kurumu devir alma ya da ortak olma izni verilmeyecek.

Dönüşüm programına başvuru ve diğer iş ve işlemler Bakanlıkça yayınlanan 5580 sayılı Kanun Kapsamında 14 Mart 2014 Tarihinde Faal Olan Dershaneler ile Öğrenci Etüt Eğitim Merkezlerinin Dönüşüm Başvuru ve Uygulama Kılavuzunda belirlenecek.

Dönüşüm programına başvuran kurumların dönüşmeyi taahhüt ettikleri kurum, örgün eğitim kurumu değilse Kanunda ön görülen desteklerden yararlanamayacak. Okullarda, 2014-2015 öğretim yılında Pazar günleri kendi öğrencileri için valilik izni ile derslere takviye kursları açılabilecek. (Ankara/CİHAN)

Reklam
ÖNCEKİ HABER

Başkent, Akün ve Şinasi sahnesi için eyleme hazırlanıyor

SONRAKİ HABER

EMEP: Bolivya’da ABD destekli darbeyi kınıyoruz

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa