22 Temmuz 2019 07:40

Kamu emekçileri: Toplusözleşme taleplerimiz etrafında birleşelim

İnsanca yaşanacak ücret ve çalışma koşulları taleplerimizin sözleşme masasında kabul edilmesi, ancak işyerinden başlayarak birleşip mücadeleyi yükseltmemizle mümkün.

Fotoğraflar: Evrensel

Paylaş

GREVLİ, TOPLUSÖZLEŞMELİ SENDİKA HAKKI

Bugün yapılan toplusözleşme görüşmelerinde sendikalar hükümetin taleplerini kabul etmese dahi son karar Kamu Görevlileri Heyetince veriliyor . Bu nedenle biz mücadele etmedikçe, hükümet ne derse o oluyor. Bu nedenle sendikal hak olarak toplusözleşme, grev hakkından bağımsız ele alınamaz.

İNSANCA YAŞANACAK ÜCRET

Son 10 yılda kamu emekçileri reel ücretlerinin üçte birini kaybetti. Sadece 2017 Temmuz ayından bu yana kayıp yüzde 12’ye ulaştı. En düşük memur maaşı yoksulluk sınırı üzerine çıkartılmalı, kayıpları karşılayacak bir zam verilmelidir. Yapılan fazla çalışmalar “fazla mesai” olarak kabul edilmeli ve yüzde 100 zamlı ödenmeli. Tüm ek ödemeler temel ücrete dahil edilmeli.

VERGİ SOYGUNU SON BULSUN

Maaşlarımızda yaşanan erimenin önüne geçilebilmesi için vergi dilimi adaletsizliğine son verilmeli. 2019 yılı için matrahının yüzde 15’lik ilk dilim için 18 bin TL olarak belirlenmiş olması, emekçilerin büyük bölümünün 2019 yılının ilk yarısında yüzde 20’lik vergi dilimine geçmesine neden oldu. Adil bir vergi sistemi oluşturulmalı ve gelir vergisi sabitlenerek maaşlardan her ay aynı oranda gelir vergisi kesintisi yapılmalı.

3600 EK GÖSTERGE HAYATA GEÇSİN

24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimler öncesinde bizzat Cumhurbaşkanı tarafından verilen 3600 ek gösterge sözünün gereği aradan geçen bir yılı aşkın zamana rağmen yerine getirilmemiştir. Bu söz tüm kamu emekçilerini kapsayacak şekilde bir an önce yerine getirilmeli.

EMEKLİLİK HAKKI TANINSIN

Emeklilikte yaşa takılanlar sorunu devam ediyor. Emeklilik yaşı, emekçilerin gerçekleri dikkate alınarak düşürülmeli. İşyerlerindeki her tür ek ödeme emekliliğe yansıyacak şekilde düzenlenmeli, toplusözleşme farkı taban aylığına ve emekliliğe yansıtılmalıdır. Emeklilik maaşı insanca yaşanacak seviyeye çıkarılmalıdır. Zorunlu BES dayatmasından vazgeçilmeli.

GÜVENCELİ ÇALIŞMA SAĞLANSIN

Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ve bunların kalıcı hale getirildiği düzenlemeler çalışma yaşamını daha güvencesiz hale getirdi, sorunları derinleştirdi. Kamu emekçilerinin sözleşmeli sözleşmeli, kadro karşılığı sözleşmeli, geçici sözleşmeli, vekil ve ücretli gibi farklı biçimlerde güvencesiz istihdamı artarak sürüyor. İş güvencesi önündeki tüm engeller kaldırılmalı, yasal güvenceye alınmalı. Her ne ad adı altında olursa olsun tüm çalışanlar kadroya alınarak güvenceli çalıştırılmalı. Performans sistemine son verilmeli.

İHRAÇ EDİLENLER GÖREVİNE İADE EDİLSİN

OHAL KHK’leri ile herhangi bir yargı süreci işletilmeden, sorgusuz, sualsiz işinden ekmeğinden edilen 130 bine yakın kamu çalışanı kaderine terk edildi. Hukuki deliller ve mahkeme kararları olmadan ihraç edilen tüm kamu emekçileri, zararları da karşılanarak, görevlerine iade edilmeli.

PARTİZANLIK SONA ERSİN

Örgütlenme özgürlüğü sağlanmalı, merkezi ve yerel iktidarların sendikal örgütlenme özgürlüğüne yönelik, baskı, sürgün ve mobbing uygulamaları son bulmalı. İşe alımlarda güvenlik soruşturması/ arşiv araştırmasına son verilmeli.

LİYAKAT ESAS ALINSIN

İşe alımlarda, görevde yükselme ve unvan değişikliğinde mülakat kaldırılmalı, işyerlerinde ayrımcı, keyfi ve partizanca kadrolaşma engellenmeli, her aşamada liyakat esas alınmalı.

KREŞ, YEMEK, ULAŞIM

Tüm kamu kurumlarında 0-3 yaş gurup çocukları da kapsayacak şekilde ücretsiz kreşler açılmalıdır. Özellikle sağlık alınanda olduğu gibi 24 saat kesintisiz hizmet veren işyerlerinde 24 saat ücretsiz ve nitelikli kreşler kurulmalı. Her işyerinde ücretsiz ulaşım ve yemek hakkı sağlanmalı

AYRIMCILIĞA, MOBBİNGE, TACİZE KARŞI

 • Kadınların işyerlerinde maruz kaldığı cinsiyete dayalı her türlü ayrımcılık ile taciz ve mobbingi önleyici politikalar ve mekanizmalar oluşturulmalıdır. Taciz ve mobbingin açığa çıkmasını kolaylaştırıcı, failleri caydırıcı ve mağdurları koruyucu tedbirler alınmalıdır.
 • Kadın emekçilere yönelik işlenen her türlü eril suçta (sözlü taciz, fiziksel taciz, cinsel taciz, mobbing, tehdit, şiddet) kadının beyanı esas alınmalı, herhangi bir belgelendirme istenmeksizin gerekli soruşturma ve kovuşturma başlatılmalıdır.
 • Boşanma aşamasında olan, boşanmış olan, mobbinge, şiddete, tacize, tecavüze uğrayan kadın emekçilerin tayin ve yer değiştirme talepleri, beyanları esas alınarak, herhangi bir belgeye gerek kalmaksızın ve bekletilmeden yerine getirilmelidir.
 • İş ve aile yaşamını uyumlaştırma politikaları kapmasında, ev ve bakım yükümlülüklerini kadına yükleyen bir anlayışla, kadınlar için kurgulanan esnek (yarı, kısmi, uzaktan, tele vb) zamanlı çalışma biçimleri terkedilmelidir.
 • Güvenceli ve tam zamanlı hak kayıpları yaratmayan çalışma esas alınmalıdır.
 • Ev ve bakım (çocuk, yaşlı, hasta vb) sorumluluklarını yalnızca kadına yükleyen anlayıştan uzaklaşılmalı, bu anlayışı ortadan kaldıracak politikalar geliştirilmelidir.
 • Bakım (çocuk, yaşlı, hasta) hizmetlerinin, parasız, anadilinde, 24 saat açık, nitelikli ve denetimli kurumlar tarafından verilmesinin imkanları yaratılmalıdır.
 • Doğum öncesi ve sonrasında kadının ihtiyacına göre kullanabileceği en az 24 ay ücretli doğum (analık) izni uygulanmalıdır.
 • Analık izni bitiminden çocuğun ilköğretim yaşına kadar anneye ve babaya ayrı ayrı ücretli ve devredilemez en az 1’er yıllık ebeveyn izni hakkı verilmelidir.
 • Süt izinlerinin kullanımının önündeki her türlü yasal ve fiili engel kaldırılmalıdır.

ÖZLÜK VE SOSYAL HAKLARIMIZ SAĞLANSIN

 • Tayin haklarındaki kısıtlamalar kaldırılsın
 • Yıpranma payı hakkı sağlansın
 • Meslek hastalığı ve iş güvenliği için çalışanların söz hakkının olduğu kurullar oluşturulsun, çalışma alanlarının ergonomik olarak düzenlensin
 • Yapılan fazla çalışma “fazla mesai” olarak kabul edilsin ve yüzde yüz zamlı olarak ücretlendirilsin
 • Kira, giyim ve yakacak yardımı ödensin
 • Tüm kamu kurumlarında angarya çalışma son bulsun
 • Hastanelerde döner sermaye sistemi kaldırılsın, temel ücret artırılsın
 • Personel eksikliği giderilsin, çalışanlar üzerindeki iş yükü azaltılsın
 • Sağlıkta şiddeti ortadan kaldıracak önlemler alınsın
 • Sağlık emekçilerine uygulanan 24 saat çalışma sistemi kaldırılsın
 • Doktorların nöbet sonrası izin kullanmadan mesailerine devam etmelerinin (32 saat) sona ersin
 • 20 yılını dolduran sağlık çalışanının nöbetlerden muaf tutulsun
 • Dinlenme ve giyinme odaları kurulsun
 • Yerel yönetim işkolunda yapılan toplusözleşmeler süresiz uzatılsın, özgür toplu pazarlık hakkına engel olan Sayıştay zimmetleri son bulsun
 • Zabıta, itfaiye ve güvenlik emekçilerinin maktu mesai ücreti insanca yaşayacak düzeyde arttırılsın, tazminat hakkı ve yıpranma payı tanımlansın
 • Belediye şehir tiyatrolarında çalışan emekçilere iş güvencesi ve ücret eşitliği sağlansın
 • Okullarda ek ders ücretleri artırılsın
 • ‘Uzman Öğretmenlik’ uygulamasına son verilsin, başöğretmen ve uzman öğretmenlerin yararlandığı mali ve özlük haklardan tüm öğretmenler yararlansın
 • Halk eğitim merkezlerinde çalışan öğretmen ve yöneticilere nöbet ücreti verilsin
 • Eğitim öğretim tazminatı senede iki kez en az bir maaş tutarında olsun
 • 3 Ağustos 2016 günlü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılsın
 • Norm fazlası öğretmenlerin istek dışı atamalarına son verilsin
 • İlkokullarda beden eğitimi-müzik-görsel sanatlar gibi derslere branş öğretmenleri girsin
 • Okul öncesi öğretmenleri ve sınıf öğretmenlerinin maaş karşılığı okutmak zorunda olduğu ders saati sayısı 18’den 15’e indirilsin, dinlenme hakkı düzenlensin
 • Eğitim kurumu yöneticileri, belirli koşulları taşıyan öğretmenler arasından ve eğitim bileşenlerinin tamamının katılımı ile gerçekleştirilecek seçimlerle belirlensin
 • Üniversitelerde kadro sorunları bekletilmeden çözülmelidir. Kadrolar sürekli olsun, yükseköğretim emekçilerine gelecek kaygısı yaşatılmasın
 • Doçentliğe atanmada sözlü sınav uygulaması kaldırılsın
 • Devlet bütçesinden kamu üniversitelerine ayrılan pay artırılsın
 • Üniversitelerin yönetsel özerkliğinin hayata geçirilmesi için gerekli tüm düzenlemeler yapılsın
 • Üniversitelerde özgür düşüncenin önüne engel koyan disiplin mekanizmaları terk edilsin
 • PTT’de iş yükü hafifletilsin
 • İş kıyafetleri kaliteli ve işe uygun olsun
 • Postacılara yıllık izinler bütün olarak kullandırılsın
 • Maliye’de mali hizmetler sınıfı oluşturulsun. Kurumlar ve birimler arası uzmanlar arası ücret ve statü ayrımı giderilsin, merkez taşra gibi suni ayrımlar kaldırılsın
 • Randevular yeniden düzenlensin, cumartesi randevuları kaldırılsın
 • Kurum içi uzmanlık sınavı yapılsın, uzman olmayan çalışanlara şans verilsin
 • Mevcut 4/b’li sözleşmeli çalışanlar 4/a olarak kadroya alınsın. 4/c’den 4/b’ye geçirilenlerin hak kayıpları giderilsin
ÖNCEKİ HABER

TİS süreci ücret pazarlığına indirgenemez!

SONRAKİ HABER

Bir günde 8 kentte 9 ayrı noktada orman ve makilikler yandı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa