Van?da ??ocuk i??ili?i? i?in ?al??ma ba?lat?ld?

Avrupa Birli?i (AB), Uluslararas? ?al??ma ?rg?t? (?LO) ve ?al??ma Sosyal ve G?venlik Bakanl??? ile ortakla?a y?r?t?len ?T?rkiye?de ?ocuk ???ili?ini K?t? Bi?imlerinin Ortadan Kald?r?lmas? Projesi? kapsam?nda alan ara?t?rmas? i?in Van?da ?al??malara ba?land?.

Avrupa Birli?i (AB), Uluslararas? ?al??ma ?rg?t? (?LO) ve ?al??ma Sosyal ve G?venlik Bakanl??? ile ortakla?a y?r?t?len ?T?rkiye?de ?ocuk ???ili?ini K?t? Bi?imlerinin Ortadan Kald?r?lmas? Projesi? kapsam?nda alan ara?t?rmas? i?in Van?da ?al??malara ba?land?.T?rkiye?de Van, ?ank?r?, Elaz??, Erzurum, Kastamonu, Ordu, ve Sinop?ta 2007 y?l? sonuna kadar s?rd?r?lecek proje i?in en az bin 500 ?ocu?un sokaktan ?ekilerek e?itime y?nlendirilmesi hedefleniyor. 2015 y?l?na kadar hedeflenen ?ocuk i??ili?inin en k?t? bi?imlerinin ortadan kald?r?lmas? hedefine y?nelik yap?lan ?al??malar do?ru yap?labilmesi i?in ?nce alan ara?t?rmalar?na ba?land?.Van?da yap?lacak ara?t?rma i?in 12 il?e ve 43 k?yde 11 bin 21 hanede anket ?al??mas? yap?lacak. Ara?t?rma ile i?g?c?nde yer alan 6 ile 17 ya? grubundaki ?ocuklar?n ve ailelerinin ?al??ma hayat?, e?itim, sa?l?k sorunlar?, ?ocuk i??ili?inin sebep ve sonu?lar?, sosyo ekonomik, psiko-sosyal ve e?itimsel karakteristiklerine ili?kin bilgiler toplanacak. UNICEF verilerine g?re, T?rkiye?de 9 milyon ?ocuk yoksulluk s?n?rlar? alt?nda ya?arken, 6 ile 14 ya? gruplar? aras?nda 1 milyon ?ocuk ?al???yor. (Van/C?HAN)
www.evrensel.net