Y?k?n o zaman!

?ktidara geldi?i g?nden bu yana ormanlar?n ?zelle?tirilmesi i?in kanun de?i?ikli?i yapmaya ?al??an AKP H?k?meti?nin Acarkent ??k??? ?a?k?nl?k yarat?yor.


?ktidara geldi?i g?nden bu yana ormanlar?n ?zelle?tirilmesi i?in kanun de?i?ikli?i yapmaya ?al??an AKP H?k?meti?nin Acarkent ??k??? ?a?k?nl?k yarat?yor.
Bir yandan Acarkent ve yeni proje Acar?stanbul ile ilgili Orman Bakan? Osman Pepe?nin yapt??? sert a??klamalar devam ediyor; di?er yandan ?evre ?rg?tleri ve meslek odalar?n?n yapt??? belki y?zlerce itiraza ra?men Acarkent?in, d?nk? olaym?? gibi g?ndeme getirilmesi ilgi ?ekiyor.
?stanbul ?niversitesi Orman Fak?ltesi ??retim ?yesi Prof. Dr. U?kun Geray, Bakan??n ??k??lar?n? samimi bulmad???n? ve bir sonu? al?naca??n? d???nmedi?ini belirtti. Bakan??n, neden devlet orman?ndaki Ko? ?niversitesi?ne ya da Formula 1?e m?dahale etmedi?ini soran Geray; Bakan?a ?samimiyse y?k?ma ba?lama? ?a?r?s? yapt?.
Ko? ?niversitesi ve Formula 1 ne oldu?
Prof. Dr. Geray, ?Kendi bakanl??? d?neminde t?renle temelleri at?lm?? olan bir ?Formula 1? tesisi var. Orman M?hendisleri Odas? Marmara ?ube Ba?kan? oldu?um s?rada uzun m?cadeleler verdik. O zaman Pepe?nin hi? sesi ??kmad?. ?Formula 1? de ?zel ormana, vak?f orman?na yap?ld?. Onun ard?ndan b?lgeye villa kentler kuruldu, yeni kentler oteller de yolda... Bu s?rada niye susuyordu Pepe?? diye konu?tu.
2 y?l ?nce bakanl???n m?lkiyetine ge?en, ancak hakk?nda h?l? bir i?lem yap?lmayan Ko? ?niversitesi?ni de hat?rlatan Geray, ?Ko? ?niversitesi b?t?n davalar?n? kaybetti. Gecekondu ?niversitesi durumunda. Orman Genel M?d?rl????n?n arazisidir ?niversite alan? ?u anda. Niye iki senedir gidip araziyi teslim alm?yor? Hani yi?itlik nerede kald?? Riva havzas?n?n i?inde in?aatlar, villa kentler var. Riva deresinin Karadeniz?e d?k?len k?sm?nda binlerce in?aat ba?lad?. Mahkeme y?r?tmeyi durdurma karar? verdi ama bak?yorsunuz dergilerde villalar?n sat?? ilanlar?... O s?rada neredeydi Bakan? Siz 2006 biterken birden ?evreci rol?ne soyunuyorsunuz. Bu inand?r?c? de?il? dedi. Pepe?nin savc?larla ilgili a??klamalar?n? hat?rlatarak, Acarkent ve Acar?stanbul olay?nda ??i?leri Bakan? ile Orman Bakan??n?n kar?? kar??ya geldi?ini belirten Geray, ?Kabinede ?atlak var. ??i?leri Bakan? ikinci planda kald?. Bu i?in de bir siyasi tutumu var, bunu g?zden ka??rmamak laz?m. Acaba diyoruz, bir infaz m? var; kim neyi infaz ediyor ?u s?rada?? yorumunda bulundu.
Sonu? al?nmaz
T?m yarg? kararlar?na ra?men orman alanlar?nda ve su havzalar?nda ?g?z?m?z?n i?ine baka baka konut yap?ld???n?? kaydeden Geray, ?unlar? dile getirdi: ?Bu bir barbarl?kt?r bana g?re. B?t?n bunlar?n sonucunda ?stanbul; varl???, arazisi, do?as? ile elden ??km??t?r. Bakan??n ??k???n?n olumlu bir sonu? getirece?ini de d???nm?yorum. Ge?mi?te ya?ad???m?z olaylar bunu g?steriyor. Ne oldu ki, 2006 sonunda birden T?rkiye ?karadan aka? b?y?k bir rota de?i?ikli?i yaps?n?
Orman?, do?ay? korumak istedi?ini s?yl?yorsa, Bakan buyursun y?ks?n o zaman. Serdao?lu orman?ndaki Acar?stanbul?un y?zde 6?y? a?an in?aatlar?n? y?ks?nlar bakal?m. Ama yapmayacaklar. Bug?n esip g?rlemenin hi? bir anlam? yok. Arkas? gelmedikten sonra inanmay?z. Biz bunlar? ka? kere ya?ad?k, bir de?il be? de?il...? (?stanbul/EVRENSEL)
?Medya biz s?ylerken neredeydi??
Prof. Dr. U?kun Geray, medyay? da ?u s?zlerle ele?tirdi: ?Bu hafta ya?ad???m?z olayda ben medyan?n b?y?k bir k?sm?na esef ediyorum. Onlar, i?in medyatik taraf?ndalar. B?t?n di?er hadiseler s?ras?nda neredeydiniz? Biz bu kadar m?cadele verdik; meslek odalar?, sivil toplum ?rg?tleri b?y?k m?cadeleler i?indeydi, ?o?unu kaybettik. O zaman neredeydiniz? Orman yang?n? oldu?u zaman g?steriyorsunuz ate?i, ?ci?erimiz yan?yor? diye duyarl?l?k g?sterisi yap?yorsunuz ama, bir do?a y?k?m?n?n arkas?nda bir holding sahibi, bir gazete sahibinin ??kar? varsa ondan tek kelime s?z etmiyorsunuz?
Elif G?rg?
www.evrensel.net