K?RVEME MEKTUPLAR

 • Kirvem,Ge?enlerde, yani yakim 29 Kas?m 2006 tarihinde, ak?am?n ge? saatlerinde kendimi yata?a at?p h?zzam makam?nda horlama fasl?na ge?meden ?nce televizyon kanallar? aras?nda kendimce "i?e yarar" bir program bulma umuduyla gezinirken,


  Kirvem,
  Ge?enlerde, yani yakim 29 Kas?m 2006 tarihinde, ak?am?n ge? saatlerinde kendimi yata?a at?p h?zzam makam?nda horlama fasl?na ge?meden ?nce televizyon kanallar? aras?nda kendimce "i?e yarar" bir program bulma umuduyla gezinirken, hani "K?r?n istedi?i bir g?z, iki(si) olursa ne s?z" misali, kar??mda birden bire "?l?" de?il, aksine "canl?" bir yay?n sergileyen ATV'de, hemi de bir zamanlar "Bin operasyon" deyiminin kahraman?yken, son g?nlerde gari benim gibi bir andavall?n?n nedenini, ni?inini kolayca anlayamayaca?? "inceden inceye" bir "politik" ??k??la, birdenbire sanki bir ters "U" d?n???yle "Da?da silahla gezeceklerine, ovaya inip siyaset yaps?nlar" gibisinden bir s?ylemle bir taraftan g?ndemin ba? k??esinde yer kaparken, ayn? zamanda da kimi "?ahin"lerin kula??na hi? beklemedikleri bir anda k?r suyu ka??r?p durduk yere bunlar?n huzurlar?n? bozan bu "?nl? zat?n", iki gazetecinin sorular?n? yan?tlayan s?yle?isiyle kar??la??nca gari bende uyku muyku mafi?!
  Nitekim a?t?m g?zlerimi, tav?an gibi diktim kulaklar?m?, ne olur ne olmaz akl?mda kalmaz hesab?yla ayr?ca ald?m elime diviti ve de not edebildi?im kadar?yla daldan dala atlay?p giden bu uzun "sohbet" esnas?nda dillendirilen baz? "m?h?m" c?mlelerin alt?n? aynen ?izoorum:
  "Politikac?lar Diyarbak?r'da ba?ka, d??ar?da ba?ka konu?uyorlar!"
  "Bat?ya gidiyoruz ?ehit analar?, do?uya gidiyoruz ?ehit analar?!"
  "Biz bu milletin ?ocu?uyuz, millet g?c?yle bu yerlere geldik!
  "Bu milletin evlatlar? ayn? kabristanda, ayn? fatihayla g?m?l?yorlar!"
  "T?rkiye farkl?l?klar? hi? g?rmedi, bu ?lkede herkes e?ittir"
  "T?rkiye'yi kimse b?lemez, husumet de?il birlik istiyoruz, sevgi , sayg?, demokrasi istiyoruz!"
  "???inin, kobinin, ?ift?inin, ev han?mlar?n?n, hepsinin sorunlar?n? kolay ??zeriz, programlar?m?z haz?r, daha fazla demokrasi, daha fazla insan haklar? yapaca??z!"
  "T?rban ?zerinden siyaset yap?l?yor, b?yle bir mesele var! Yirmi senedir ba??rt?s? ?zerinden politika yapt?lar, halk aras?nda 'el aleme rezil olma' deyimi var, bunu yapt?lar."
  "Halk?n ?zg?rl??? k?s?tlanmamal?!"
  "Kapka?, ?ehir su?lar?na ??z?m i?in polis ve adli makamlar?n koordinasyonlar? gerekir, bunun i?in ?? ay yeterli!"
  "Sand?k denen m?barek bir ara? var, se?ime git! Buyur gel milletin ?n?ne!"
  Kirvem yukar?da kimi c?mleleri sat?rba?lar?yla aktard???m bu yarenlik esnas?nda gazetecilerden birinin sordu?u "Derin devlet nedir?" sorusunu duyar duymaz kulaklar?m? daha da a?arak verilecek yan?t? merakla beklerken, bu konuda ne hikmetse tek bir kelimelik cevap dahi verilmeyip, sanki b?yle bir soru hi? sorulmam???as?na kelimenin tam anlam?yla "derin" bir s?kunetle ge?i?tirilen b?ylesine bir "maharet" kar??s?nda ?apka ??karmad?m dersem yalan olur Allahvekil!
  Neyse, mademki ?lkemizde herkes kendi d???ncelerini sebilullah ifade etmekte ?zg?r, hatta bu konuda en ufak bir p?r?z, engebe, ?elme takma zinhar mevzubahis olmad???na g?re, tabii ki isteyen istedi?i kadar ya??p g?rleyebilir! ?stelik i?in ?z? eninde sonunda bu vatana, bu millete sonsuza kadar "hizmet" slogan?yla tezgahlan?p piyasaya aktar?l?yorsa ol zaman at?? serbest!
  Kirvem laf? fazla uzatmadan her zamanki gibi illa da bir gavurluk edip ba?lamam gerekirse, benim g?rebildi?im kadar?yla ?lkemizde y?llar y?l? hi? de?i?meyen bir "politika a?z?" hep g?rev ba??nda!
  Bu "m?barek" a??zlar ayn? anonim t?rk?n?n hi? de?i?meyen "nakarat" ?n? b?k?p usanmadan ????r?p duroorlar!
  K?sacas? al birini vur ?tekine, ?arp d?rde b?l ikiye, netice hep ayn? tas ayn? hamam vesselam!
  M?g?rdi? Margosyan
  www.evrensel.net