Gevende?nin ?Ev?ine ho? geldiniz!

2000 y?l?ndan beri m?zik ?al??malar?n? s?rd?ren Gevende?nin ?Ev? isimli ilk alb?m?, Bayku? M?zik taraf?ndan yay?nland?. Emprovizasyon yapmay? ve farkl? m?zisyenlerle ?al??may? seven Gevende, kuruldu?u Eski?ehir?de sahne performanslar? ile k?sa zamanda geni? bir hayran kitlesi kazand?.


2000 y?l?ndan beri m?zik ?al??malar?n? s?rd?ren Gevende?nin ?Ev? isimli ilk alb?m?, Bayku? M?zik taraf?ndan yay?nland?.
Emprovizasyon yapmay? ve farkl? m?zisyenlerle ?al??may? seven Gevende, kuruldu?u Eski?ehir?de sahne performanslar? ile k?sa zamanda geni? bir hayran kitlesi kazand?. Grup; Ahmet K. Bilgi? (ses-gitar), ?mer ?zt?yen (viola), C. ?mer Uygan (trompet), Okan Kaya (bas gitar, c?mb??, ses), G?k?e G?r?ay?dan (davul, tencere, tava, damacana) olu?uyor. Bug?ne kadar H2000, Kayafest, Atina Beyond The Music Festival, Eski?ehir Caz Festivali, Samsun Caz Festivali, Bar??arock, Ankara Uluslararas? Caz Festivali, ?stanbul Caz Festivali gibi pek ?ok ?nemli m?zik organizasyonunda yer alan grubun, 2005 Roxy M?zik G?nleri?nde birincilik ve i-Can Bilkom K?sa Film Yar??mas??nda da ikincilik ?d?lleri var. Gevende, eyl?l ay?nda Eski?ehir?den ba?layan ve ?ran, Pakistan, Hindistan, Katmandu?dan Nepal?e uzanan bir m?zik yolculu?una ??karak, yerel m?zisyenlerle m?ziklerini payla?t?. Bu yolculuk da ?ok yak?nda g?rsel bir m?zik ve yolculuk hikayesi olarak izleyenleri ile bulu?acak. Okullar?n?n bitmesiyle Eski?ehir?den ayr?larak ?stanbul?a yerle?en grup ?yeleriyle, yeni alb?mlerini ve Nepal?e yapt?klar? yolcu?u konu?tuk.

Grubunuzun ismi nereden geliyor?

Gevende, Ad?yaman?da d???n ?alg?c?s? demek...

?lk alb?m?n?z ?Ev?i yapmaya nas?l karar verdiniz?

Alb?m yapmak bizim i?in tutku de?ildi. Ama bir s?re sonra art?k bestelerimizi alb?me d?kelim dedik. T?rkiye?de ya da yurtd???nda olsun, bir?ok festivalde sahne almak ve bir ?eyleri daha da resmile?tirmek i?in ?ok faydas? oluyor. Bizim amac?m?z da olay? daha resmile?tirmek, insanlarla ileti?imi daha da kolayla?t?rmak... Alb?m yapal?m diye bir e?ilimimiz hi? olmad?, zaten en sevdi?imiz ?ey sahnede canl? ?almak. Alb?m, canl? ?alma say?s?n? ve kalitesini art?racak bir ad?m olacakt?. Alb?m yapm??ken ve ?imdiye kadar tonla alb?m dinlemi?ken, iyi bir ?eyler ortaya koymaya ?al??t?k. S?rprizli, ?akal?, dinlenebilirli?i g?zel ve i?inde hatalar? da bar?nd?ran rahat bir alb?m yapmaya ?al??t?k.

?lk alb?m?n? ??karan bir grup olarak bu s?re?te neler ya?ad?n?z?

T?rkiye?de hemen hemen b?t?n firmalarla g?r??t?k. Kimse kabul etmedi. Biz bir yerden haber bekliyorduk, o da olmad?. Olmayacakt? yani... Sonra Bayku? M?zik?ten Sinan Sak?zl??yla tan??t?k. Sinan, ?Gelin ?al??al?m beraber? dedi. Bayku? M?zik bizim grubumuzdan daha yeni bir firma. Temmuz ay?nda kay?tlara girdik, a?ustos sonunda kay?ttan ??kt?k. Firmam?zdan gayet memnunuz. Biliyorsunuz ki, ufak ?irketlerle ?al??man?n avantajlar? da dezavantajlar? da var. Dezavantajlar? zaten a?ikar; promosyon ve prod?ksiyon masraflar?... Ama b?y?k firmalarla ?al??t???m?zda olu?turamayaca??m?z enerjiyi, olu?turamayaca??m?z ili?kileri Bayku? M?zik?le, Sinan?la ?ok rahat bir ?ekilde olu?turduk. Samimi bir ?ekilde oturup her detay?n ?zerine uzun uzun d???nmek gibi, her ?eyi kay?t edip silmek sonra yine kay?t etmek gibi ?ans?m?z oldu. Sonu?ta ileti?imi kuvvetli bir alb?m kayd? oldu.

M?zik tarz?n?z? ?Psychedelic Folk? olarak tan?ml?yorsunuz...

Gevende?nin m?zi?inde ?ok fazla ??e var demek bizi ?ok tan?mlam?yor. Ama ki?i baz?nda ??eler oldu?unu s?yleyebiliriz. Trompet, viyola, bas, gitar, c?mb??... Her birimizin farkl? m?zik anlay??lar? ve m?zik dinleyi?leri var. Bunu ayn? potada eritmek ho?umuza gidiyor. Egolar? bir kenara b?rakarak do?a?lama yapt???m?zda, ortaya bu m?zik ??k?yor. Tan?m? tam olarak, ne biri taraf?ndan ne de bizim taraf?m?zdan yap?labiliyor de?il. ??te kelime olarak bir tarif gerekirse ?Psychedelic Folk? bunu kar??l?yor bir anlamda. Ama ?Psychedelic Folk? da z?plad???m?z bir alan olmuyor. M?zik bizim i?in sadece bir tarz, bir form de?il. Ya?am?m?z?n her yerinde m?zik var ve ya?am?m?z?n her yerinde m?zi?in hayata bir yans?mas? var. Ve onu bu ?ekilde alg?lad???n?zda hayat ve m?zik yan yana y?r?d???nden, bu sefer hayat?m Psychedelic Folk, hayat?m caz, hayat?m?z rock diyemiyorsunuz.

Balkan m?zi?inin a??r bast??? y?n?nde bir kan? da var gibi...

Balkan par?alar?n? da rock ve caz soundlu ?eylerde ?al?yoruz. Belki insanlar?n e?lenip z?plad?klar? ?ey genelde Balkan m?zi?i oldu?u i?in daha ak?lda kal?c? olabilir ama ?yle bir kal?ba girmiyoruz. D?nyan?n her t?rl? m?zi?ine a????z. D?nyan?n her t?rl? m?zi?ini dinliyoruz ve do?a?larken bunlar da ??k?yor. Ama Balkan m?zi?i de bize ?ok s?cak gelen, ?almas? da s?ylemesi de ?ok zevkli bir m?zik. Kendi aram?zda minik bir torpilde yap?yor olabiliriz. Yirmi par?a ?al?yorsak d?rd? kesin Balkan?d?r.

Canl? performansla alb?m ili?kisi ?zerinde dural?m. Sahne performans?n?z?n gayet ba?ar?l? oldu?unu biliyoruz. Bunu alb?me yans?tmak konusunda s?k?nt?lar ya?ad?n?z m??

Albenisi canl? ?almas? olan bir grubuz. Bu da alb?me ta??nd???nda, ayn? canl?l?kta olabilecek mi olamayacak m?, tek tek par?a kayd?yla bunu ne kadar ba?arabilece?iz filan derken, i?inde s?rprizlerin, ?akalar?n, hatalar?n, kendi kendine g?lmelerin de rahatl???n?n oldu?u bir alb?m yapmaya ?al??t?k. ?nternet sitemiz ?gevende.com?dan ald???m?z izlenimler, o rahatl???n anla??ld??? y?n?ndeydi. Galiba biz bu i?i ba?ard?k. Ama kesinlikle iyi ya da k?t? anlamda s?ylemiyorum, farkl? bir sound oldu. M?zik yelpazesi derler ya b?yle bir ?ey oldu belki alb?m. Her par?an?n kulvar? farkl?.

Klip ?ekmeyi d???n?yor musunuz?

?u anda ?ek Cumhuriyeti?nde Denizcan Y?zg?l ve Burcu ?rg?t, Cut-Out tekni?i ile ?Nayu? adl? par?am?za bir animasyon haz?rl?yorlar.

Eski?ehir?den Nepal?e uzanan bir m?zik yolculu?una ??kt?n?z. Nereden akl?n?za geldi?

Evimiz dedi?imiz Carpe Diem?in teras?nda otururken gezme iste?i do?du. Ama bir yandan da hep ?...??nk? okul var, ??nk? i? var, ??nk? tezler yaz?lacak? gibi ?ikayetlerde bulunuyorduk. Ama b?yle bir gezi istiyorsak art?k zaman?n?n geldi?ini de d???n?yorduk. Sonra yola ??kmaya ve oradaki m?zisyenlerle bulu?maya karar verdik. Bunlar? ses kayd?na, ard?ndan da g?r?nt? kayd?na alabilsek diye d???nd?k. Ve g?r?nt? kayd?na da alm??ken, bunu de?erlendirerek hikaye haline getirmek istedik. Yay?nlat?rsak sponsor da bulabilece?imizi d???nerek, sponsorlar? bulmaya karar verdik. Ve projenin d??mesine bast?k. Bir?ok yerle g?r??t?k. Carpe Diem hem maddi hem manevi ne gerekiyorsa kar??layaca??n? s?yledi. Teknik ekipman olarak K?v?lc?m M?zik?ten enstr?manlar?, Compel?den de ses kay?t cihaz? ald?k. Onlar da hi?bir s?zle?me, anla?ma talep etmeden, ??ahane proje, sizi destekliyoruz? dediler. Ve gerekli aletleri bize verdiler. Onlara da s?ras? gelmi?ken te?ekk?r edelim. Rotam?z? belirledik. Nerede ne kadar kalaca??m?za dair kaba taslak bir plan yapt?k. Ama gezinin kendisinin do?a?lama olaca?? belliydi zaten. ?lk olarak ?ran?a u?rad?k. ?ran?da neredeyse bir hafta ge?irdik. Orada Azeri T?rk m?zisyenleriyle beraber Tebriz?de gitar ?ald?k. Onlar?n m?zi?iyle kendi m?zi?imizi kar??t?rd?k.

Sonraki dura??n?z neresiydi?

Pakistan?a ge?tik ve orada ilk ?nce Sufi gecesine kat?ld?k ve sonra Sufi m?zisyenlerle ?ald?k.

Kat?ld???n?z Sufi gecesinden bahsedebilir misiniz?

O bir ?anst?. Rehber kitap e?li?inde geziyorduk. Rehber buraya gidin diye bir hosteli i?aret ediyordu. Malik ?ems?in hosteli diye... Hostelde yer olmad??? i?in bizi kendi evine y?nlendirdiler. Malik, bizim amcam?z oldu sonradan. Orada kalmaya ba?lad?ktan sonra Malik ?ems?in bilmedi?imiz ?apta bir adam oldu?unu ??rendik. ?lkedeki b?t?n m?zisyenleri tan?yor. Hatta, Nusret Fatih Ali Khan, Malik ?ems?in d???n?nde ?alm??. T?rkiye?den gelen m?zisyenler olmam?zdan ve b?yle bir i?e kalk??t???m?zdan bizi ?ok sevdi. ?ok iyi a??rlad?. ?lk gece bizi bir Sufi gecesine yollad?. Hayat?m?zda hi? unutamayaca??m?z bir deneyim ya?amam?za neden oldu. Farkl? bir zikir, farkl? bir ayin, farkl? bir m?zik... M?zik, m?zik de?ildi sadece; m?zik bir ara?t? gibi bir durum vard?. Ama biz m?zisyen gen?ler olarak ?ok etkilendik bu durumdan. Ondan sonra Malik amca kendi hostelinin ?at? kat?nda Sufi m?zisyenlerle ?alma f?rsat? verdi. Daha sonra Hindistan?a ge?tik ve Hindistan?da olabildi?ince fazla yerde ?ald?k ve d?nyan?n bir?ok yerinden gelen insanlarla otel odalar?nda, kafelerde kar??la?t???m?z yerlerde ?ald?k. ?lgin?tir, Hindistan?da; ?ok uzun zaman ay?rabilece?imiz ya da b?y?k emprovizyonlar yapabilece?imiz m?zisyenlerle kar??la?mad?k. Alman bir trompet?i ve davulcuyla ?ald?k. Orada da a?a?? yukar? bir 1.5 hafta ge?irdikten sonra Nepal?e ge?tik. Nepal?de ?alacak m?zisyen bulamad?k ama ?alabilece?imiz bir bar bulduk. En sonunda u?ak paralar?n? denkle?tirip, havaalan?nda son kuru?umuzla po?a?a alarak gezimizi tamamlad?k. T?m yol ?zerindeki m?zisyenleri atraksiyonlar?, kat?ld???m?z geceleri ilgin? olaylar? kaydettik. Belgesel ?ok iddial? bir laf olacak ama bir yol hikayesi, bir m?zik grubunun ba??na gelenler filan gibi k?sa film tad?nda, y?lba??na kadar yay?na haz?rlamaya ?al???yoruz.

Nas?l yay?nlayacaks?n?z?

TV kanallar?yla g?r??meyi d???n?yoruz. Olumsuz bir ?ey olursa internetten insanlara ula?t?raca??z. Kafam?zda ?ngilizce altyaz? koyup yurtd???ndaki belgesel festivallerine de yollamak var.

Yapt???n?z bu yolculuklar?n devam? gelecek mi?

Projeleri olan bir m?zik grubu olu?turmaya ?al???yoruz. Bir s?r? ufak tefek projelerimiz oldu ama ilk defa bu kadar kapsaml?s?n? ger?ekle?tirdik. ?n?m?zdeki yaz da bunu farkl? formatlarda tekrarlayaca??z. Niyetimiz gelenek haline getirmek. Ba?ka ?lkelere farkl? organizasyonlarla gitmeyi planl?yoruz. Profesyonel ve b?rokratik gelebilir ama bir prod?ksiyon ekibi olarak yola devam etmek istiyoruz. Videocusuyla, tasar?mc?s?yla, foto?raf??s?yla, kameraman?yla...
Ula? Emre
www.evrensel.net