MERCEK

 • Topra?a d??enlerimizin ya?am ve toplumsal m?cadele i?indeki konumlar?, insani ve devrimci ki?ilik hasletleri ?zerine, onlara dair ve lay?k yaz?lar yaz?yoruz.


  Topra?a d??enlerimizin ya?am ve toplumsal m?cadele i?indeki konumlar?, insani ve devrimci ki?ilik hasletleri ?zerine, onlara dair ve lay?k yaz?lar yaz?yoruz. S?ylenenler ac?l?-zor, ama i??i s?n?f? ve emek?ilerin tek tek ya da kitleler halinde, u?runa ??l?mlere gidip geldi?i?, s?m?r?s?z ve bask?s?z bir d?nyada, ya?am? olanakl? k?lma m?cadelesinin ilerletilmesindeki i?leviyle de y?kl? ve hak edilmi? s?zlerdir. Memet K?l?n?aslan??n ard?ndan yaz?lanlar da, T?rkiye i??i s?n?f?n?n kendi saflar?ndan ??kard??? ?nc?-devrimci bir proleteri, m?cadele i?indeki yeriyle; i??i, sendikac? ve partili militan kimli?iyle tarif etmektedir. K?l?n?aslan, ?do?rudan halk?n i?inde, onun bir par?as? olarak ya?am??, ancak kendisini geli?tirmek a??s?ndan da b?y?k bir ?al??kanl?kla davranm??? (Evrensel); ?i?inden ??kt???, yeti?ti?i, i??ilerin ve emek?ilerin ezilmi?li?ine isyandan bir an olsun vazge?memi?? (L. T?zel); ?hakl?l?k duygusunu yans?tan duru?u?yla (S. Sezer) siyasal m?cadeledeki kararl?l???n? s?rd?rm??t?r. Onun bu ya?am, yeti?me, ?duru?? ve kararl?l???, s?n?f?n?n ve onun bir unsuru olarak ?kendisinin? hak, ??kar ve kurtulu?u i?in m?cadele eden; esasen etmesi ka??n?lmaz da olan her i??i i?in oldu?u gibi, kapitalist s?m?r? ve vah?ete ?fke duyan her gencin, halk?n ve ?lkenin ??karlar?n? sahiplenen her sendikac? ve ayd?n i?in de, ??renilecek ve ki?ilik ?zelliklerine katmakta teredd?t edilmeyecek ?zellikler ta??maktad?r. Memet K?l?n?aslan gibi proleter devrimcilerin ya?am?, deneyimi, m?cadelesi, devrimci s?n?f uyan?kl??? ve siyasal m?cadelenin hem gereksindi?i hem de sa?lad??? sa?l?kl? siyasal ?ng?r?lerinden ??renilmeden, i??i s?n?f? hareketiyle bilimsel sosyalizmin birli?ini ba?ar?yla ger?ekle?tirmek m?mk?n de?ildir.
  Memet K?l?n?aslan??n temsil etti?i ?nc? proleterlerin ya?am?, en ?ok da i??i hareketiyle bilimsel sosyalizmin birle?mesi-birle?tirilmesi gere?inin kavranmas? ve bunun pratik ?abas?n?n her ?eyin ba??na al?nmas? bak?m?ndan ??reticidir. Onun, ?ayakkab? i??ili?inden devrimci parti y?neticili?ine uzanan hayat?? (V. ?lbeyo?lu), burjuvazi ve tekelci sermaye hakimiyetinde t?m ya?am?, insani geli?imi, haklar? ve talepleri cendereye al?nan i??i ve emek?ilere, s?n?f?n?n kurtulu?u i?in en ileriden m?cadele eden bir partili i??i ve ?nder militan?n b?rakt??? mirast?r. Onun ya?am?, ?kendilerine bir i??i ?nderini ?rnek almak isteyenler? i?in, e?er onlar g?rebilir, irdeleyebilir ve ??renmesini bilirlerse; ?s?n?f sava??m?n?n i?inde geli?ip serpilen ve ?elikle?en? (Y. Sarpdere) bir devrimci proleterin ya?am? olarak ??retici/e?itici olacakt?r. B?ylece ve ancak bu durumda onun ?bir i??i lideri olarak da i??i s?n?f?n?n ?zg?rle?mesi ad?na g?r?p ??rendiklerini, bilip s?ylediklerini; fabrikalara, kahvelere, sokaklara, k?rs?lere ta??ma?(A. ?zyal??ner) ?abas? bundan b?yle de devam edebilecek, yolda?lar?n?n eyleminde kesintisizli?e ula?abilecektir.
  ??nk? K?l?n?aslan??n y?r?d??? devrimci s?n?f hatt?, i??i s?n?f?n?n burjuvazi ve burjuva sendikal ak?mlar taraf?ndan ?bir ?anak yeme?e? talim etmeye mahkum b?rak?lmas?na, ancak sendikal m?cadele s?n?rlar? i?inde s?k???p kalmayan ve s?n?f?n ve emek?ilerin t?m birikimi ve g?c?n?n en ileriden seferber edilmesini sa?layacak partili m?cadeleyle engel olunabilece?ini yeniden g?stermi?tir. Onun bir i??i olarak g?r?p kavrad??? ve devrimci parti militan? ve y?neticisi olarak ger?ekle?tirilmesi i?in ?aba g?sterdi?i g?r??t?r bu!.. ??nk? bu g?r??, bug?n?n modern toplumunun hemen t?m toplumsal geli?melerinin merkezine emek-sermaye; burjuvazi-proletarya ?eli?kisi ve ?at??malar?n? al?r; bu ?eli?kinin ??z?m? i?in i??i s?n?f?n?n en ileri ve en geni? ?rg?tlenmesini zorunlu g?r?r; kent ve k?r emek?ileriyle t?m ezilenlerin deste?ini belirleyici gereklilik sayar ve b?ylece t?m k???k burjuva-burjuva liberal ?devrimci? anlay??lardan ayr?l?r. Memet K?l?n?aslan??n ya?am? ve m?cadele i?inde tuttu?u devrimci yer, s?n?f m?cadelesi i?inde i??ilerin, ?kendilerini ezen sistemin kal?c?l??a ili?kin ?a?lar boyu s?r?p gelen inan?lar?n? kaybetmeleri?nin ka??n?lmazl???na tan?kl?k eder. Bu ya?am ve m?cadele, ?kendili?inden hareket? i?inde ortaya ??kan ?bilin? par?lt?lar??yla ba?kald?r?, grev ve direni?ler i?inde geli?en, modern siyasal ve toplumsal sistemle i??ilerin ??karlar?n?n ?t?m?yle uzla?maz bir bi?imde ?at??t???? bilincinin devrimci siyasal te?hir, sosyalist ayd?nlatma ve devrimci ajitasyonla birlikte ?yeni bir niteli?e evrildi?i?ne tan?kl?k etmektedir.
  S?n?f?n?n davas?na adanan her i??i ve i??i s?n?f?n?n kurtulu?unda insani kurtulu? olana??n? g?ren her devrimci, bu kazan?mlar ?zerinden ilerleyebilir. Militan bir partili ve s?n?f bilinci olan devrimci i??inin, devrimci ?rg?t?n g??lendirilmesi ve siyasal faaliyetinin geni?letilmesi i?in g?sterdi?i kararl? ve azimli ?al??ma, ancak bu durumda ?bireysel bir haslet? olma s?n?rlar?n? a?arak, i??i s?n?f?n? konumunun ve tarihsel devrimci g?revlerinin bilinciyle donatmay? temel g?revi alm??, partinin kolektif tutum ve faaliyetine geni?letilmi? olur. Milyonlarca i??i ve emek?inin b?y?k g?c?n?n partinin etraf?nda birle?tirilmesi i?in izlenecek ba?ka bir yol da asl?nda yoktur.
  ?nsani ve kurtulu??u y?r?y???m?z?n ?u ya da bu an?nda, ?urada ya da burada, ?u ya da bu mevzide, d???ncelerimizin onuruna yak??an da, kesintisiz devrimci -?g?nl?k?- ?al??man?n b?ylesi m?cadeleci militan bir tutum ve b?ylesi bir kararl?l?kla s?rd?r?lmesidir.
  A. Cihan Soylu
  www.evrensel.net