Fotoğraf: AA

Bir gen? k?z, hayalleri ve ger?ekleri?

Ben 15 ya??mdan beri gazeteci olmak isteyen bir gencim. Liseyi hep bu hayallerle okudum. Okul hayat?m boyunca ??retmenlerim g?venimi kazanmama ve kendimi geli?tirmeme yard?mc? oldular, beni hep desteklediler.


Merhaba Evrensel gazetesi!
Ben 15 ya??mdan beri gazeteci olmak isteyen bir gencim. Liseyi hep bu hayallerle okudum. Okul hayat?m boyunca ??retmenlerim g?venimi kazanmama ve kendimi geli?tirmeme yard?mc? oldular, beni hep desteklediler. Bu heyecan ve istekle liseyi bitirdim. Okuyorken de bitirdi?imde de hayalimde hep gazeteci olmak vard?.
Gazeteci olabilmem i?in ?niversiteye gitmem gerekti?ine inan?yorum. Ailevi nedenlerden dolay? ?niversite s?nav?na bile giremedim, ?ok istedi?im halde ?niversiteden de, gazetecilik hayalimden de umudumu kestim. Belki de bunu hep i?imde bir ukde olarak ta??yaca??m.
?u anda bir iplik fabrikas?nda ?al???yor, bobinden bobine ip aktar?yorum. Hayallerimden koptu?um bir s?rada fabrikada Evrensel gazetesiyle tan??t?m. Fabrikadaki arkada?lar?m bana gazeteyi anlatt?lar ve Evrensel ile duygular?m? payla?abilece?imi s?ylediler. ?u anda inan?n ?ok heyecanl?y?m. ?lk defa bir gazetede duygular?m yer bulacak. Uzun s?redir kaybetti?im heyecan?ma ve g?venime tekrar kavu?tum. Arkada?lar?m bana g?ven veriyorlar. ?u an ?al???p hayallerimin pe?inden ko?mam gerekti?ine karar verdim.
Sizlere fabrikadaki ko?ullardan bahsetmek isterim ama fabrikada yeniyim ve bu benim ilk i?im. Burada hen?z 3 haftal???m, inan?n fabrikadaki herkes ?ok s?cakkanl? ve ?ok yard?msever. Fabrikada ?al??an herkes ger?ekten ?ok ?al???yor. Ald??? paray? hak etmek, ailesine ekmek g?t?rmek i?in u?ra??yor. Herkes bunu mecbur oldu?u i?in yap?yor, yoksa kim ister ki ezilmeyi, hi? kimse? Hangi gen? ister ki okumaya devam etmek yerine, bir fabrikaya girip s?rekli azar i?itmeyi? Kim ister ki okul bitirdikten sonra istedi?i meslekten vazge?ip bir fabrikada ?al??may?? Biz ?yle bir ?lkeyiz ki kendi insan?m?z? eziyoruz. Bu ?niversite mezunlar? i?in bile ge?erli. Kendi meslek dal?nda i?ini yapan ?niversite ??rencilerinin say?s? ?ok az de?il mi? Bizler bir ?ekilde okumak istiyoruz ama al?nan sonu? hi? i? a??c? de?il do?rusu. Bu ?ok zoruma gidiyor. Eminim di?er gen? arkada?lar?m?n da zoruna gidiyordur.
Hayat zor bir s?nav gibi. Birtak?m s?navlardan ge?iyoruz hep. Zorluklar?n ?stesinden nas?l gelece?imizi bilemeyiz. E?er bir ?eyler ba?armak istiyorsak kesinlikle bir hedefimiz olmal?. E?er kendimize hedef belirlemezsek oldu?umuz yerde kal?r?z.
?imdi hedefim, halk ile ayd?nlanmak ve insanlara faydal? olabilmek.
Gen? bir i??i (?ERKEZK?Y)
www.evrensel.net