G?nay: ?sk?l??n a??klamalar? abart?ld?

AKP ?stanbul Milletvekili Ertu?rul G?nay, AKP?nin yeni se?ilen milletvekillerinden Prof. Dr. Zafer ?sk?l??n Anayasa de?i?ikli?i ?nerisinin ard?ndan ba?layan tart??may? abart?l? buldu?unu s?yledi.


AKP ?stanbul Milletvekili Ertu?rul G?nay, AKP?nin yeni se?ilen milletvekillerinden Prof. Dr. Zafer ?sk?l??n Anayasa de?i?ikli?i ?nerisinin ard?ndan ba?layan tart??may? abart?l? buldu?unu s?yledi.
TBMM ?eref Hol??nde olu?turulan masada kayd?n? yapt?ran G?nay, gazetecilerin, AK Parti Mersin Milletvekili Zafer ?sk?l??n, Anayasa de?i?ikli?i ?nerileriyle ilgili sorular?n? cevapland?rd?.
AKP?nin se?im beyannamesinde nas?l bir devlet yap?s? ve nas?l bir Anayasa d???n?ld???n?n a??k?a yer ald???n? vurgulayan G?nay, ?Anayasa?n?n de?i?mez ilkeleri var; demokratik, laik, sosyal hukuk devleti... Bu ?er?evede se?im beyannamemizde yeni bir ?zl?, ?zg?rl?k?? Anayasa haz?rl??? niyeti belirtilmi?tir. Bunun ?tesinde herhangi bir ayr?nt? yok? dedi.
?sk?l??n a??klamalar?n?n parti g?r??? de?il, ?ah?s g?r??? oldu?unu belirten G?nay, konuyla ilgili tart??malar? abart?l? buldu?unu s?yledi.
G?nay, ?Bir arkada??m?z?n laik bir aray???n?n abart?lm?? bi?imde ortaya konulmas?n?, T?rkiye?de ?zellikle muhalefet ?evrelerinin d???nce ?zg?rl???n? i?selle?tirmedi?inin bir kan?t? olarak g?r?yorum? dedi.
G?l?e destek
?Cumhurba?kan? adayl???nda isminin ge?mesine? ili?kin soruyu cevapland?ran G?nay, herhangi bir T?rkiye Cumhuriyeti yurtta??n?n isminin cumhurba?kanl??? i?in an?lmas?n?n bir onur oldu?unu s?yledi. G?nay, ??Ama ben hen?z milletvekili yemini bile yapmam??, AK Parti?nin yeni bir ?yesiyim. ?n?m?zdeki s?reci g?relim. Say?n Abdullah G?l, toplumun tevecc?h?n? kazanm?? bir arkada??m?zd?r. Onun b?yle bir niyet ve kararl?l?k i?inde olmas? halinde, hepimiz o kararl?l???n gere?ini yerine getiririz?? diye konu?tu. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net