Kar??yaka?da bina bo?alt?ld?

Kar??yaka Belediyesi, Aksoy Mahallesi?nde y?k?lma tehlikesi bulundu?u tespit edilen apartman? tahliye etti.


Kar??yaka Belediyesi, Aksoy Mahallesi?nde y?k?lma tehlikesi bulundu?u tespit edilen apartman? tahliye etti.
Aksoy Mahallesi 1768. Sokak 39 numaradaki 5 katl? ve 10 daireli D?zel Apartman??nda ikamet eden ?lk? Kayao?lu, ?zmir Valili?i?ne ba?vurarak binan?n durumunu bildirdi.
Ba?vuru ?zerine harekete ge?en Kar??yaka Belediyesi ?mar ve Yap? Kontrol m?d?rl?klerine ba?l? ekipler, belirtilen adreste yapt?klar? incelemede, 30 y?l ?nce in?a edilen apartman?n tu?la duvarlar?nda ve ta??y?c? elemanlar?nda oturma ?atlaklar? oldu?unu tespit etti. ?n?aat M?hendisleri Odas? ?zmir ?ubesi de yapt??? inceleme sonucu yap?n?n ?nlem olarak bo?alt?lmas? gerekti?ine dair raporunu Kar??yaka Belediyesi?ne g?nderdi.
Bunun ?zerine polis biriminin de deste?iyle D?zel Apartman??n?n etraf?nda gerekli ?nlemleri ald? ve tahliye karar?n? apartman sakinlerine bildirdi. Tebligat ?zerine apartman sakinleri de?erli e?yalar?n? alarak dairelerini bo?altt? ve yak?nlar?n?n yan?na ta??nd?.
Kar??yaka Belediyesi, apartman sakinlerinin ge?ici iskan? i?in Kar??yaka ??retmenevi?nde kontenjan ay?rd?. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net