yurdumun sahte m?mini

 • ?T?lhaaaa! Evlad?m, karde?in S?meyye?yi de al gel aslan o?lum!? diye seslendi. ?Nerede kalm??t?k sevgili karde?im...? dedi ve devam etti ?Hah! ?imdi, efendim eskiden b?yle mi idi? Ay?pt?r s?ylemesi (Ay?psa s?yleme.)


  ?T?lhaaaa! Evlad?m, karde?in S?meyye?yi de al gel aslan o?lum!? diye seslendi. ?Nerede kalm??t?k sevgili karde?im...? dedi ve devam etti ?Hah! ?imdi, efendim eskiden b?yle mi idi? Ay?pt?r s?ylemesi (Ay?psa s?yleme.) blu? ?a??m?zda biz de bula?t?k bu i?lere. (Blu? ?a??... Kendimizi bilsek hi? bula??r m? idik efenim.) Mesela benim bir arkada??m vard?, Ferhat diye. Bir keresinde yaz?lama yaparken ona g?zc?l?k yapm??t?m mahallede. (Aman ne b?y?k i? yapm??s?n.) Eheh eheh! (G?l?nce dudaklar? b?y???n?n alt?nda daha bir yav?aki g?r?n?me b?r?n?yor.) Yaaa yaaa, ne g?nlerdi. (Ne g?nlerdi?) Neyse bu uzun mesele! Sonra Allah??n inayetiyle kurtard?k kendimizi bu ?erlerden de, hakk?n yolunu bulduk ?ok ??k?r. (?imdi paray? bulduk da, kurtulduk...) Tatil ne kelime, i?te gazetemiz Zamaan??n dedi?i gibi bunlar tatili ?burjuva ?zentisi? olarak alg?lard? o zamanlar. Bak, bak sevgili m?min karde?im ne diyor. Oteli aray?p ne soruyorlarm?? bu solcular, efendim klimal? m?ym??, efendim havuzlu muymu?! (Sizin kendinize ait klimal?, havuzlu, s?per l?ks yazl?klar?n?z oldu?undan dolay?, oteli aray?p sormuyorsunuz klimal? m?, havuzlu mu deey?... Yimpa??tan indirdi?iniz paralar? n?apt?n?z lan cevap verin!) Bir de devrimci olacaklar! Devrimci hi? klimal? otelde kal?rm?ym??... (Neden kalmas?n? Devrimcinin can? can de?il mi, a ?k?z?n ?nde gideni... Adam?n kafas?nda ?izdi?i fig?re bak! Devrimci 10 g?n tatil yapacak, otele gidiyor: ?Efendim otelimiz klimal?!? ?Neeeee! Klimal? m?? Ben devrimciyim anlad?n m?? Klimal? otelde nas?l kalabilirim. ?ile ?ekmeye geldim bu d?nyaya zaten! En s?cak odalardan birini rica ediyorum. Perde bile olmas?n odada m?mk?nse. Yans?n kavrulsun oda...) Efendim, ondan sonra bunlar, i?ip i?ip halay ?ekiyorlarm?? gazetemiz Zaman?da yazan habere g?re. (A yurdumun 4. Murat??, i?ki i?mek yassah m? i?ilmeyecekmi?. Halay ?ekmek yassah m?ym?? ki, ?ekilmeyecekmi?. Solcuya tatil k?hay m?ym?? ki gidilmeyecekmi?...)
  Efendime s?yleyeyim... (Dur dur s?yleme. Sana katlanam?yorum ve senin sesini burada kesiyorum...)
  Hikayenin sonunda bu, o?lu T?lha ve k?z? S?meyye?yi eve g?ndertip, annelerine klimay? a?mas?n? s?yletecek. Pad??ah?m?z eve gidecek. Tiz klima a?ula, oda ser?nlet?le! Bu var ya bu, hem diyor ki, eme?in hakk?n?, al?n teri kurumadan veriniz, hem de, ezim ezim eziyor fabrikas?ndaki i??ileri. Sigortas?z ?al??t?r?yor. Art? de?er haram de?il mi, a yurdumun sahte m?mini!
  (Zaman gazetesinde 30 Temmuz?da ??kan ?Devrimciler tatili ke?fetti? ba?l?kl? haber i?in bkz: http://www.zaman.com.tr/webapp tr/haber.do?haberno=570346)
  M. ?ner
  www.evrensel.net