Sarkozy ?Akdeniz Birli?i? i?in bast?r?yor

Fransa Cumhurba?kan? Nicolas Sarkozy?nin, T?rkiye?nin AB ?yeli?ini ?nleme ?abas? olarak de?erlendirilen ?Akdeniz Birli?i? projesi i?in bast?rd??? bildirildi.


Fransa Cumhurba?kan? Nicolas Sarkozy?nin, T?rkiye?nin AB ?yeli?ini ?nleme ?abas? olarak de?erlendirilen ?Akdeniz Birli?i? projesi i?in bast?rd??? bildirildi. Sarkozy?nin, ilk Akdeniz Zirvesi?ni 2008 y?l?n?n ilk yar?s? i?in planlad???, T?rkiye?nin ?Akdeniz Birli?i?nde kilit rol oynamas?n? istedi?i belirtiliyor. ABHaber?e g?re Nicolas Sarkozy, Akdeniz Birli?i ?al??malar?n? s?rd?r?yor. Akdeniz ?lkelerinin devlet ba?kanlar?n?n kat?l?m?yla Fransa?n?n giri?imiyle 2008?in ilk yar?s?nda Akdeniz Zirvesi yap?lmas? planlan?yor.
Le Monde gazetesi, Akdeniz Zirvesi?nin 2008?in ilk yar?s?nda ger?ekle?mesi amac?yla giri?imlerin yap?ld???n? kaydetti. Nicolas Sarkozy?nin T?rkiye?nin de Akdeniz Birli?i?nde kilit rol oynamas? gerekti?ini savundu?u ifade ediliyor.
?te yandan ?Akdeniz Birli?i? projesinin, Sarkozy?nin ge?ti?imiz g?nlerde Libya?ya yapt??? ziyaret s?ras?nda g?ndeme geldi?i belirtiliyor.
Kaddafi?ye kutlama
Sarkozy?nin, Libya lideri Muammer Kaddafi ile g?r??mesinde ?Akdeniz Birli?i? i?in yapt??? ?al??malardan dolay? Libya?y? kutlad??? kaydediliyor.
Le Monde, Sarkozy?nin, ilk ad?m olarak ?Akdeniz Birli?i? konusunda Libya?n?n ?nerisi olan 5 Afrika ve 5 Avrupa ?lkesi ?er?evesinde birli?in kurulmas?na ye?il ???k yakt???n? da yazd?. Br?ksel kulislerinde ise Sarkozy?nin ?Akdeniz Birli?i? fikrini T?rkiye?yi AB ?yeli?inden uzak tutmak i?in canl? tuttu?u konu?uluyor. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net